Účet 426

Vydáno: 2 minuty čtení

Máme zůstatek na účtu 426, jak se s tímto účtem dále nakládá? Zůstatek na tomto účtu se už musí vést až do případného zániku právnické osoby nebo se může započíst s účtem 428?

ÚČET 426
Ing.
Petra
Konderlová
ODPOVĚĎ:
K 1. lednu 2013 vstoupila v účinnost novela vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VPU“). V této novele se objevila změna týkající se účtování oprav chyb z minulých let a účtování o změnách metod. Novela VPU zavedla novou položku do vlastního kapitálu nazvanou A. IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let, který bude obsahovat rozdíly ze změn účetních metod, odloženou daň zaúčtovanou v prvním roce účtování o odložené dani a opravy chyb z minulých účetních období, pokud jsou významné. Účetní jednotka bude mít povinnost v příloze účetní závěrky uvést popis podstaty jednotlivých změn účetních metod a chyb, jejichž dopady v této položce vykázala, a dále upraví informace v účetní závěrce (dle § 4 odst. 5 VPU) tak, aby byly srovnatelné.
Opravy chyb minulých let nesmí ovlivnit výsledek hospodaření běžného roku, změny účetní metody také ne.
Nově zavedená samostatná položka Jiný výsledek hospodaření minulých let se tak stává průkaznou cestou, jak informovat společníky o neobvyklých účetních případech a dát jim možnost, aby je vzali na vědomí při schvalování účetní závěrky na valné hromadě. Dále budou rozhodovat při schvalování účetní závěrky o tom, jak bude tento Jiný výsledek hospodaření minulých let rozdělen (v případě kladné hodnoty), nebo vyrovnán (v případě záporné hodnoty). Takže na základě schválení účetní závěrky můžete případně přeúčtovat zůstatek účtu 426 na účet 428, popř. 429.