Uplatnění DPH

Vydáno: 1 minuta čtení

Nová společnost vznikla na jaře roku 2014. Společnost je plátce DPH od 5.12.2014. V mezičase, cca v červenci 2014, přijala společnost fakturu od plátce DPH (právní služby). Můžeme si zpětně uplatnit odpočet na DPH? Pokud ano, tak po jakou dobu zpětně?

UPLATNĚNÍ DPH
Ing.
Petra
Konderlová
dotaz 13512/13.02.2015
ODPOVĚĎ:
Nárok na odpočet daně při registraci k DPH máte u přijatého zdanitelného plnění pořízeného v období 12 po sobě jdoucích měsíců přede dnem, kdy jste se stali plátcem DPH, pokud je toto plnění k tomuto dni součástí Vašeho obchodního majetku dle § 79 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Tzn., že máte nárok na odpočet DPH u majetku pořízeného od 6.12.2013. Bohužel toto skutečně platí pouze pro obchodní majetek firmy, nikoliv pro služby nakoupené v době, kdy společnost nebyla plátcem daně. Zde není nárok na odpočet daně, protože k datu registrace za plátce DPH tato služba nebyla součástí obchodního majetku a byla spotřebována.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty