Zrušení registrace k DPH

Vydáno: 2 minuty čtení

a) Klient uvažuje o zrušení registrace k DPH, jeho obrat nepřesahuje dlouhodobě 1 000 000 Kč. Na kartě hmotného majetku eviduje osobní vůz, zakoupený v roce 2010, ve výši 794 062 Kč včetně DPH. Vozidlo je již daňově odepsáno, používáno pouze pro firemní účely. Z jaké ceny se bude při zrušení registrace k DPH vracet DPH? V jakém řádku daňového přiznání se vozidlo objeví? b) Zrušení registrace k DPH by proběhlo v 1. Q 2015. Osobní vůz, který byl zakoupen v roce 2010 a je plně daňově odepsán, je používán pouze pro firemní účely. Dle § 78 odst. 3 začíná lhůta pro úpravu odpočtu daně běžet kalendářním rokem, v němž byl dlouhodobý majetek pořízen, tj. rok 2010. Znamená toto ustanovení, že počet let pro úpravu odpočtu se počítá: 2010 je první rok, 2011 druhý, 2012 třetí, 2013 čtvrtý, 2014 pátý? A v roce 2015 by se již nemuselo žádné DPH z tohoto dlouhodobého majetku odvádět?

ZRUŠENÍ REGISTRACE K DPH
Ing.
Irena
Fučíková
dotaz 13222/13.01.2015
ODPOVĚĎ:
a) Protože se jedná o majetek, pořízený v roce 2010, je třeba, podle přechodných ustanovení zákona č. 47/2011 Sb., posuzovat tuto situaci podle zákonů platných v roce 2010, nicméně u movitých věcí byla i v roce 2010 povinnost snížit uplatněný nárok na odpočet po dobu pěti let od data pořízení, tedy data uskutečnění zdanitelného plnění.
Snížení odpočtu daně se vypočítá podle § 78 odst. 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), a úprava odpočtu se provede v posledním zdaňovacím období. Úprava odpočtu daně se zahrne do řádku 60 daňového přiznání.
Pro účely výpočtu se vychází z uplatněné DPH na vstupu, takže cena, na kterou se tazatel ptá, není v tomto případě žádná, resp. vychází se z ceny, za kterou byl vůz pořízen. Při výpočtu úpravy odpočtu vycházím z toho, že byl při pořízení automobilu uplatněn nárok v plné výši, že
klient
neměl povinnost nárok na odpočet krátit.
Výpočet vrácení nároku na odpočet:
Uplatněná daň: 132 344 Kč
Počet let zbývajících do konce období pro úpravu odpočtu: 1 (5 let až 4 roky)*)
*) Do počtu let se započítává i rok, ve kterém je úprava odpočtu daně prováděna.
Počet let pro úpravu odpočtu: 5
Hodnota úpravy odpočtu: (132 344 x 1) / 5 = 26 469 Kč Pokud by
klient
osobní vůz prodával po zrušení registrace k DPH a po provedení úpravy odpočtu daně, pak by takový prodej již nebyl předmětem DPH a vůz by prodával bez této daně.
b) Ano, pokud dojde ke zrušení registrace až v 1. Q roku 2015, bude úprava odpočtu daně 0 a žádná daň se odvádět nebude. Rok pořízení se do počtu let pro úpravu počítá, takže od roku 2010 do konce roku 2014 byl vůz ve vlastnictví 5 let.