Legislativní novinky k 18. 5. 2015

Vydáno: 8 minut čtení
Legislativní novinky k 18. 5. 2015
Ing.
Lenka
Froschová
Tax Consultant, Brantl & Partners, s.r.o.
Předkládaný příspěvek si klade za cíl obeznámit čtenáře s aktualitami, které se za poslední měsíc objevily především v oblasti daní. Tomu, kdo pravidelně sleduje internetové stránky finanční správy, jistě nemohlo uniknout několik zásadních informací, jež jsou z převážné většiny předmětem přehledu těchto novinek. Ostatním čtenářům může být podán podnět pro bližší studium těch problematik, s nimiž se ve své praxi setkávají.
METODICKÝ POKYN K POSEČKÁNÍ DANĚ
S účinností od 9.4.2015 vydala sekce metodiky a výkonu daní GFŘ Metodický pokyn k posečkání. Cílem tohoto pokynu má být sjednocení postupu správců daně v případě rozhodování dle § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, ve věci posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky, a to tak, aby při rozhodování o skutkově shodných nebo podobných žádostech o posečkání nevznikaly nedůvodné rozdíly. Nový metodický pokyn zároveň nahrazuje Metodický pokyn k aplikaci § 156 daňového řádu (č.j. 29765/13/700141000-702909) ze dne 11.12.2013 a Metodický pokyn k aplikaci § 156 daňového řádu při posečkání odvodů za porušení rozpočtové kázně (č.j. 29977/14/7000-51000050277) ze dne 13.10.2014.
Obsahem pokynu je výčet obecných předpokladů, které by měl správce daně brát v úvahu při svém rozhodování o posečkání, a to například:
-
Pro zahájení samotného procesu rozhodování je nutné uhrazení správního poplatku, přičemž rozhodnutí musí sledovat primární cíl správy daní, kterým se rozumí zabezpečení úhrady daně, pokud by však byla ohrožena inkasovatelnost posečkávané daně, je nutné tuto daňovou pohledávku zajistit např. realizací zástavního práva.
-
Při rozhodování vychází správce daně z podkladů nashromážděných v daňovém spise daňového subjektu a dále z žádosti a z podkladů daňovým subjektem k žádosti připojených.
Pokyn také stanoví zákonné podmínky posečkání, kterými jsou například omezení diskrece správce daně, dále sociální důvody, vybrané dluhy daní, které nelze posečkat, a doba posečkání.
PLACENÍ DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ
Finanční správa vydala dne 24.4.2015 tiskovou zprávu o pilotním projektu týkajícího se možnosti placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím soustředěné inkasní platby obyvatelstva (SIPO). Tento způsob placení budou moci poplatníci využít poprvé při placení daně na zdaňovací období 2016. Pokud bude mít poplatník zájem o hrazení daně touto formou, musí vyplnit formulář „Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO“, který obdržel společně se složenkou pro placení daně na rok 2015, a ten spolu s dokladem prokazujícím přidělení spojovacího čísla odevzdat svému místně a věcně příslušnému správci daně nejpozději do 31.1.2016. Bližší informace, podmínky a také nejčastější otázky a odpovědi vztahující se k tomuto pilotnímu projektu jsou k dispozici na interentových stránkách finanční správy (v sekci Daně a pojistné -> Daně -> Daň z nemovitých věcí -> SIPO) a na úředních deskách všech finančních úřadů.
UPOZORNĚNÍ K TISKOPISŮM
Ministerstvo financí (dále jen „MF“) zveřejnilo dne 11.5.2015 na portálu finanční správy upozornění (viz http://www.financnisprava. cz/cs/danove-tiskopisy/upozorneni-mf-ktiskopisum/upozorneni-k-tiskopisum-2015-6075), které je adresováno poplatníkům daně z příjmů fyzických osob, kterým vznikne povinnost podat daňové přiznání za část zdaňovacího období započatého v roce 2015 již v průběhu roku 2015, nejpozději však do 31.12.2015. Dle informací vydaných MF tak mohou poplatníci učinit na tiskopise daňového přiznání pro zdaňovací období 2014 (tiskopis č. 25 5405 MFin 5405 - vzor č. 21 a související přílohy).
Součástí zprávy je také upozornění na odchylky týkající se některých řádků daňového přiznání, a to konkrétně ř. 44 (doplňuje se vymezení daňového subjektu na „osobu spravující pozůstalost“), ř. 72 (zvyšují se sazby daňového zvýhodnění podle počtu vyživovaných dětí) a ř. 87a (doplňuje se odkaz na příjmy, ze kterých může být sražena daň podle § 36 odst. 7, tedy příjmy podle § 6 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „ZDP“). Dále jsou poplatníci upozorněni na změnu stanovení výše limitů u paušálních výdajů uplatňovaných v případě příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a příjmů ze živnostenského podnikání řemeslného (1 600 000 Kč) a v případě příjmů ze živnostenského podnikání (1 200 000 Kč) dle § 7 odst. 7 písm. a) a b) ZDP.
Nově také dochází ke změně režimu osoby spolupracující v rodinném závodu. Od zdaňovacího období 2015 se příjmy a výdaje těchto osob posuzují v souladu s ustanovením § 13 ZDP.
KONTROLNÍ HLÁŠENÍ
Již dne 14.5.2015 uveřejnila finanční správa na svých webových stránkách informaci k novému speciálnímu daňovému tvrzení. Tuto povinnost budou mít od 1.1.2016 plátci DPH. Toto tvrzení je označováno termínem kontrolní hlášení a vychází z evidence pro účely DPH. Při uplatňování režimu přenesení daňové povinnosti nahrazuje kontrolní hlášení původně samostatný výpis z evidence pro účely DPH, nenahrazuje však řádné daňové přiznání či souhrnné hlášení.
Cílem zavedení tohoto nového institutu je zefektivnění odhalování daňových úniků, a to díky možnosti spravovat detailní evidenci všech transakcí realizovaných plátci a uvedených v kontrolních hlášeních. Finanční správa tak bude moci identifikovat riziková sdružení osob, jež by mohla neoprávněně čerpat finanční prostředky z veřejného rozpočtu.
Skutečnosti vztahující se k povinnosti podat kontrolní hlášení jsou následující:
-
Subjekt:
-
osoba registrovaná k DPH v tuzemsku jako plátce daně.
-
Vznik povinnosti:
-
uskutečnění zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo přijetí úplaty přede dnem uskutečnění tohoto plnění (řádky 1, 2 nebo 25 daňového přiznání k DPH),
-
přijetí zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo poskytnutí úplaty přede dnem uskutečnění tohoto plnění (řádky 40, 41 nebo 10 a 11 daňového přiznání k DPH), nebo přijetí plnění, u nichž příjemci (plátci) vzniká povinnost přiznat daň podle § 108 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „ZDPH“ (řádky 3 až 6, 9, 12 a 13 daňového přiznání k DPH),
-
uskutečnění plnění ve zvláštním režimu pro investiční zlato (v případech popisovaných v § 92 odst. 5 až 7 ZDPH).
-
Sledované období:
-
právnická osoba - kalendářní měsíc,
-
fyzická osoba - zdaňovací období pro účely daňového přiznání k DPH.
-
Lhůta pro podání:
-
do 25 dnů po skončení zdaňovacího období.
-
Typy hlášení:
-
řádné,
-
opravné - nahrazuje řádné hlášení a je podáno ve lhůtě pro podání řádného kontrolního hlášení,
-
následné - opravuje původně uvedené údaje a je podáno po uplynutí lhůty pro řádné kontrolní hlášení, přičemž podání musí být učiněno do 5 pracovních dnů ode dne zjištění nesprávných údajů již v podaném hlášení.
-
Forma podání:
-
pouze elektronicky na elektronickou adresu podatelny správce daně, a to ve formátu a struktuře správcem daně zveřejněné (na webových stránkách finanční správy v sekci Dokumenty ke stažení je již pro seznámení s tiskopisem k dispozici vzor Formuláře kontrolního hlášení a Předběžné informace k jeho vyplnění, viz http://www.financnisprava. cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridanehodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH/dokumenty-kestazeni).
-
Sankce:
-
pokuty za neučinění podání kontrolního hlášení v zákonem stanovené lhůtě se pohybují v rozmezí od 1 000 Kč do 50 000 Kč, v případě závažného ztěžování a maření správy daní nepodáním hlášení až do výše 500 000 Kč.
S účinností od 1.5.2015 byl dne 17.4.2015 ve Sbírce zákonů pod číslem 84/2015 Sb. vyhlášen zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela byla vypracována s cílem implementace relevantních předpisů Evropské unie o veřejné podpoře (konkrétně nařízení Komise [EU] č. 651/2014 ze dne 17. června 2014) do národní legislativy a zároveň za účelem zajištění atraktivního investičního prostředí, které přispěje k udržení konkurenceschopnosti systému investičních pobídek v mezinárodní soutěži. Nová úprava si kromě změn v oblasti investičních pobídek vyžádala také změny v ZDP.