Odpisy v daňovém přiznání

Vydáno: 2 minuty čtení

Mohu uvést v daňovém přiznání k dani z příjmu fyzických osob odpisy v řádku č. 102 přílohy č. 1 mezi výdaje související s příjmy dle § 7 ?

ODPISY V DAŇOVÉM PŘIZNÁNÍ
Bc.
Matěj
Nešleha
dotaz 13355/26.01.2015
ODPOVĚĎ:
Ano, pokud uplatňujete výdaje ve skutečné výši, uvádí se do tohoto řádku i výše odpisů. V pokynech k příloze č. 1 se uvádí: „Do řádku vyplňte úhrn výdajů souvisejících s příjmy ze samostatné činnosti (§ 7 zákona) ovlivňujících základ daně z příjmů fyzických osob podle zákona k 31.12.2014. Vedete-li daňovou evidenci, jsou podkladem o výdajích údaje z této evidence. Výdaje uplatníte u všech druhů samostatných činností podle § 7 zákona, které tvoří jeden dílčí základ daně, stejně, tzn. ve výši prokazatelně vynaložených výdajů podle § 24 zákona“. A právě v § 24 odst. 2 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), se uvádí, že výdajem na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů jsou odpisy hmotného majetku. Pokud ovšem uplatňujete výdaje procentem z příjmů („paušální výdaje“), již není možné do tohoto řádku zahrnout výši odpisů, neboť se má za to, že v paušálních výdajích jsou obsaženy veškeré výdaje, a to včetně odpisů.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů