Obrat pro DPH

Vydáno: 2 minuty čtení

Vstupují provize za zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví (uzavírání pojistek) do obratu pro registraci k DPH?

OBRAT PRO DPH
Ing.
Irena
Fučíková
dotaz 13221/13.01.2015
ODPOVĚĎ:
Provize za zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví jsou činností osvobozenou od DPH bez nároku na odpočet daně podle § 55 písmeno c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“).
Definice obratu je uvedena v § 4a ZDPH a v odstavci 1 písm. c) jsou uvedeny úplaty i za tato osvobozená plnění, jestliže nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně. Z dotazu chápu, že se jedná o pravidelnou činnost, na které je třeba i určité oprávnění, takže se nemůže jednat o doplňkovou činnost uskutečňovanou příležitostně.
Provize za zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví tedy do obratu vstupují.
Pro povinnou registraci k DPH je třeba přesáhnout limit 1 mil. Kč za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců, ale pokud by se jednalo pouze o osvobozená plnění a tazatel by neměl žádná jiná plnění podléhající dani, pak by se nemusel registrovat k DPH, i pokud by uvedený limit přesáhl. Pokud by však uskutečnil byť jen jedno zdanitelné plnění a společně s osvobozenými plněními by limit překročil, musel by se povinně registrovat k DPH.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty