Finanční leasing v roce 2015

Vydáno: 15 minut čtení

Cílem tohoto příspěvku je informovat čtenáře o změnách v úpravě finančního leasingu v roce 2015 z pohledu daně z příjmů, zejména po úpravách, které přinesla novela zákona o daních z příjmů provedená zákonem č. 267/2014 Sb.

Finanční leasing v roce 2015
Ing.
Zdeněk
Morávek
Co se pro účely daně z příjmů rozumí finančním leasingem je upraveno v § 21d zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Finančním leasingem se pro účely daní z příjmů rozumí přenechání věci s výjimkou věci, která je nehmotným majetkem, vlastníkem k užití uživateli za úplatu, pokud jsou splněny dále uvedené podmínky. Z uvedeného vyplývá, že finanční leasing se nemůže týkat nehmotného majetku.
Podmínkami finančního leasingu potom jsou:
1)
ujednání při vzniku smlouvy - musí být ujednáno, že po uplynutí sjednané doby převede vlastník užívané věci vlastnické právo k ní za kupní cenu nebo bezúplatně na uživatele věci, nebo ujednání o právu uživatele na tento převod,
2)
odpovídající relace mezi kupní cenou a zůstatkovou cenou - ke dni převodu vlastnického práva není kupní cena vyšší než zůstatková cena vypočtená ze vstupní ceny evidované u vlastníka, kterou by předmět finančního leasingu měl při rovnoměrném odpisování bez zvýšení odpisu v prvním roce odpisování, s výjimkou případu, že by užívaná věc byla při tomto odpisování již odepsána ve výši 100% vstupní ceny,
3)
převod odpovídajících práv a povinností po dobu trvání finančního leasingu - při vzniku smlouvy je ujednáno, že po dobu trvání finančního leasingu budou na uživatele převedeny:
-
užívací práva k předmětu leasingu,
-
povinnosti spojené s péčí o předmět leasingu a
-
rizika spojená s užíváním předmětu leasingu,