Samostatná výdělečná činnost (SVČ) bez příjmů a přerušení

Vydáno: 2 minuty čtení

Fyzická osoba, neplátce DPH, v roce 2013 vedla daňovou evidenci, k 31.12.2013 bylo ve stavu majetku pouze osobní auto se zůstatkovou cenou 54 000 Kč, pohledávky 0, závazky 0. V roce 2014 neměla FO příjmy ze SVČ, měla pouze příjmy ze závislé činnosti. Do konce roku 2014 však nezrušila ani nepřerušila SVČ (přerušení SVČ má v plánu v roce 2015). 1) Jakou má povinnost a možnosti ve vztahu k dani z příjmu za rok 2014? Předpokládám, že pouze oznámí, že nepodává daňové přiznání? 2) Jakou má povinnost a možnosti ve vztahu k dani z příjmu za rok 2015, pokud v průběhu roku přeruší SVČ a do konce roku neobnoví? Může za rok 2015 podat daňové přiznání, kde uplatní 1/2 ročního odpisu [§ 26 odst. 7 písm. a) bod 3 ZDP ] a zůstatkovou cenu [§ 24 odst. 2 písm. b) ZDP ], i když nebude mít žádné příjmy ze SVČ? Nebo měla FO toto zohlednit již v daňovém přiznání za rok 2013, tzn., může nyní podat dodatečné daňové přiznání? Jak případně jinak vypořádat zůstatkovou cenu majetku?

SAMOSTATNÁ VÝDĚLEČNÁ ČINNOST (SVČ) BEZ PŘÍJMŮ A PŘERUŠENÍ
Ing.
Petra
Konderlová
dotaz 13318/22.01.2015
ODPOVĚĎ:
1)
Podle ustanovení § 38g odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), v daném případě není poplatník povinen podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob. K podání tohoto daňového přiznání jej správce daně v tomto případě nemůže vyzvat. Podle ustanovení § 136 odst. 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, by ale měl daňový subjekt, kterému nevznikla ve zdaňovacím období daňová povinnost k dani, ke které je registrován, sdělit sám tuto skutečnost správci daně, a to ve lhůtě pro podání daňového přiznání.
2)
Při přerušení živnosti upravujete základ daně dle § 23 odst. 8 ZDP. Tyto úpravy se netýkají hmotného majetku. V roce přerušení živnosti může podnikatel uplatnit 1/2 ročního odpisu automobilu i přesto, že nebude mít v roce 2015 žádné další příjmy. Zůstatkovou cenu však může dát do nákladů jen v případě, že daný automobil prokazatelně zlikviduje dle § 24 odst. 2 písm. zg) ZDP. Jinak vypořádat zůstatkovou cenu nelze, jedině pak samozřejmě prodejem automobilu. Pokud přeruší živnost a automobil si v podnikání nechá, pak po znovuzahájení činnosti může pokračovat v odepisování daného automobilu.