Zdanění dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr v roce 2015

Vydáno: 23 minut čtení

V následujícím textu si ukážeme řešení dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr v zákoníku práce a zaměříme se především na uplatnění pojistného z odměn z těchto dohod a na zdanění daní z příjmů ze závislé činnosti v zákonných podmínkách roku 2015.

Zdanění dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr v roce 2015
Ing.
Ivan
Macháček
 
DOHODY A ZÁKONÍK PRÁCE
Ve smyslu § 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“), jsou základními pracovněprávními vztahy pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr. Jejich právní vymezení nalezneme v § 74 až 77 ZP.
Pro
uzavření dohody o provedení práce
(dále jen „DPP“) platí ustanovení § 75 (specifické ustanovení) a § 77 (společné ustanovení pro DPP a dohodu o pracovní činnosti - dále jen „DPČ“) ZP.
Rozsah práce, na který se DPP uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce,
přičemž do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné DPP.
V DPP musí být uvedena doba, na kterou se tato dohoda uzavírá.
Dohoda o provedení práce může být uzavřena jak na jednorázovou činnost, tak na déletrvající pracovní činnost zaměstnance s tím, že jediným omezením je časový limit 300 hodin v kalendářním roce.
Dohoda o provedení práce musí být stejně jako DPČ uzavřena písemně.
Pro
uzavření DPČ
platí ustanovení § 76 (specifické ustanovení) a § 77 (společné ustanovení pro oba druhy dohod). Na základě DPČ není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím
v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby,
přičemž dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby se posuzuje za celou dobu, na kterou je DPČ uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů. Dohoda o pracovní činnosti může být uzavřena i v případě, že rozsah práce nebude přesahovat v témže kalendářním roce 300 hodin. Zákoník práce v § 76 odst. 4 stanoví, že v DPČ musí být uvedeny: sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se tato dohoda uzavírá.
Zrušením DPP a DPČ se zabývá znění § 77 odst. 4 až 6 ZP.
Na práci konanou na základě obou druhů dohod se vztahuje úprava pro výkon práce v pracovním poměru, což neplatí, pokud jde o:
-
převedení na jinou práci a přeložení,
-
dočasné přidělení,
-
odstupné,
-
pracovní dobu a dobu odpočinku (výkon práce však nesmí přesáhnout 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích),
-
překážky v práci na straně zaměstnance,
-
dovolenou,
-
skončení pracovního poměru,