Výhody zaměstnávání zdravotně postižených osob na otevřeném trhu práce, 2. část

Vydáno: 25 minut čtení

V následujícím příspěvku Vám přinášíme pokračování našeho seriálu o zaměstnávání zdravotně postižených osob na otevřeném trhu práce. V minulé části (Účetnictví v praxi č. 2/2015 str. 31) jsme se seznámili s definicí osoby se zdravotním postižením, naučili jsme se vypočítat průměrný přepočtený počet zaměstnanců, zabývali jsme se slevou na dani z příjmů a způsoby splnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. V dnešní části se budeme věnovat různým finančním příspěvkům od krajské pobočky Úřadu práce („ÚP“).

Výhody zaměstnávání zdravotně postižených osob na otevřeném trhu práce
Ing.
Zuzana
Pšeničková
 
PŘÍSPĚVKY OD KRAJSKÉ POBOČKY ÚP NA CHRÁNĚNÁ MÍSTA
Mimo slevy na dani a finančně výhodnějšího naplnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením může zaměstnavatel využít i různé finanční příspěvky od krajské pobočky ÚP, pokud splní některé předpoklady. Prvním zásadním předpokladem je chráněné pracovní místo, na jehož zřízení může zaměstnavatel dostat příspěvek, případně následně po jeho vymezení a obsazení může získat příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů týkajících se zaměstnávání osob se zdravotním postižením nebo příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
Chráněné pracovní místo je definováno v § 75 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“), a jednoduše je možné jej popsat jako pracovní místo zřízené (tzn. dosud neobsazené osobou zdravotně postiženou) nebo vymezené (pracovní místo obsazené osobou zdravotně postiženou) pro osobu zdravotně postiženou na základě dohody s ÚP. Dohoda se uzavírá na základě písemné žádosti o zřízení nebo vymezení chráněného pracovního místa a obsahuje identifikační údaje zaměstnavatele, místo a předmět podnikání a charakteristiku konkrétního chráněného pracovního místa (popis pracovní činnosti, pracoviště a jeho umístění a popis pracovních podmínek), případně i jejich počet.
Aby ÚP uzavřel se zaměstnavatelem dohodu na zřízení nebo vymezení chráněného pracovního místa a aby mu na to poskytl případně i nějaký příspěvek, musí zaměstnavatel dodržet určité podmínky:
a)
Chráněné pracovní místo musí být obsazeno po dobu tří let, nemusí být obsazeno jednou osobou a ani kontinuálně. Dohoda je sice uzavřena na tři roky, ale z opodstatněných důvodů je možné ji prodloužit (při nedodržení se příspěvek vrací).
b)
Zaměstnavatel ke dni podání žádosti nesmí mít žádné nedoplatky na finančním úřadě, na pojistném a na penále u České správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven, tzn. musí předložit potvrzení o bezdlužnosti, které není starší než 30 dnů.
c)
Dále zaměstnavatel musí předložit doklad o zřízení běžného účtu a podnikatelský záměr, případně i další podklady, které si ÚP vyžádá.
Při projednávání žádosti o uzavření dohody o zřízení nebo vymezení chráněného pracovního místa ÚP přihlíží k tomu, zda zaměstnavatel:
a)