Povinnost účetních odpisů

Vydáno: 3 minuty čtení
POVINNOST ÚČETNÍCH ODPISŮ
Ing.
Zuzana
Pšeničková
Přebírala jsem účetnictví klienta - dopravce, kde v roce 2011 a 2012 nebyly vytvořeny žádné účetní ani daňové odpisy majetku - vozidel, která slouží k podnikání a přinášejí výnosy, se zdůvodněním, že odpisy z hlediska daně z příjmů nejsou povinné a prohlubovaly by ztrátu společnosti. Podle mého názoru postup je chybný a účetní odpisy je nutné vždy tvořit podle zákona o účetnictví (např. účetní výkonové, se zůstatkovou cenou apod.), ať je výsledek hospodaření jakýkoli. Je-li majetek používán, daňové odpisy je možné pozastavit např. z důvodu nenavyšování daňové ztráty. Postup bez jakéhokoli odpisování může být navíc dle mého názoru sankcionován pokutou dle zákona o účetnictví, protože účetní výkazy neodpovídají realitě. Je můj názor správný a je nutné odpisování doplnit včetně oprav minulých období?
ODPOVĚĎ:
Váš názor na účetní odpisy je naprosto správný. Přestože zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), dává poplatníkům daně možnost, aby přerušili daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku a nesnižovali si tak základ daně, resp. nezvyšovali daňovou ztrátu, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZU“), nic takového nepovoluje. Účetní předpisy přesně říkají, že o majetku a závazcích se musí účtovat tak, aby jejich výše zobrazovala skutečnou realitu, a že účetní jednotky jsou povinny zohlednit všechna předvídatelná rizika, možné ztráty, které se týkají majetku a závazků a jsou jim známy do okamžiku sestavení účetní závěrky, jakož i všechna snížení hodnoty bez ohledu na to, zda je výsledkem hospodaření účetního období zisk nebo ztráta. Automobily, i kdyby se s nimi nejezdilo a stály by na parkovišti nebo v garáži, by ztrácely svoji hodnotu díky svému morálnímu zastarání. S tím musí i pan jednatel souhlasit. Pokud majetek ztrácí svoji hodnotu, pak ta musí být v účetnictví snížena, což se v případě trvalého snížení hodnoty provádí prostřednictvím odpisu, který zabezpečí, že účetní hodnota bude odpovídat skutečnosti. Z tohoto důvodu by také neměly být účetní odpisy nastavovány v odpisovém plánu jako daňové, protože účetní programy pak vypočítají daňové odpisy, o kterých následně účtují, a pokud jsou daňové odpisy přerušeny, účetní program nemá o čem účtovat.
Takže jednoznačně v letech 2011 a 2012 závěrka vašeho klienta neodpovídala věrnému a poctivému obrazu, což může být finančním úřadem sankcionováno jako porušení ZU v souladu s § 37a odst. 1 písm. c) ZU.
Protože v případě autodopravce je neúčtování a nevykázání účetních odpisů v rozvaze jistě významnou částkou, je třeba toto nyní opravit a odpisy za roky 2011 a 2012 zaúčtovat na straně D na běžně používaný účet 082-Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souvztažně na stranu MD v účtové skupině 42 - Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření na účtu 426-Jiný výsledek hospodaření minulých let, který bude nutné vykázat v rozvaze na stejnojmenném řádku „A. IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let“ a okomentovat v příloze k účetní závěrce.