Uplatnění solidárního zvýšení daně v daňovém přiznání za rok 2014 u zaměstnance a OSVČ

Vydáno: 19 minut čtení

V článku si ukážeme postup uplatnění solidárního zvýšení daně za rok 2014 u poplatníka s příjmy ze závislé činnosti a u poplatníka daně z příjmů ze samostatné činnosti zdaňované dle § 7 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Text vychází z novely zákona č. 267/2014 Sb. , o daních z příjmů, účinné od 1.1.2015, přičemž změněná ustanovení týkající se uplatnění solidárního zvýšení daně lze dle přechodných ustanovení novely zákona použít již pro zdaňovací období roku 2014.

Uplatnění solidárního zvýšení daně v daňovém přiznání za rok 2014 u zaměstnance a OSVČ
Ing.
Ivan
Macháček
 
PRINCIP SOLIDÁRNÍHO ZVÝŠENÍ DANĚ
Princip a stanovení výše solidárního zvýšení daně z příjmů fyzických osob vychází ze znění několika ustanovení ZDP, konkrétně jde o ustanovení § 16a, 38g odst. 4 a 38ha ZDP.
Toto zvýšení daně činí dle § 16a ZDP 7% z kladného rozdílu mezi:
a)
součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně podle § 6 (příjmy ze závislé činnosti) a dílčího základu daně podle § 7 (dílčí základ daně z činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti) v příslušném zdaňovacím období a
b)
48násobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení.
Solidární zvýšení daně se týká fyzických osob výlučně s příjmy ze závislé činnosti a s příjmy ze samostatné činnosti.
Solidární zvýšení daně se netýká příjmů z nájmu, z kapitálového majetku a ostatních příjmů zdaňovaných dle § 10 ZDP.
Za průměrnou mzdu se podle § 15 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, považuje částka, která se vypočte jako součin všeobecného vyměřovacího základu pro účely důchodového pojištění za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu.
Pro rok 2014 vychází limitní částka z vyhlášky č. 296/2013 Sb., ve které je stanoven všeobecný vyměřovací základ za rok 2012 ve výši 25 903 Kč a přepočítací koeficient pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu 1,0015, takže průměrná mzda za rok 2012 činí 25 942 Kč. Limitní částka pro uplatnění solidárního zvýšení daně tak v roce 2014 činí 48 x 25 942 Kč = 1 245 216 Kč.
Pokud součet příjmů dle