Právo stavby v účetnictví od 1. ledna 2015

Vydáno: 10 minut čtení

Příspěvek se zaměřuje na změny zachycení práva stavby v účetnictví od ledna 2015.

Právo stavby v účetnictví od 1. ledna 2015
Ing.
Jiří
Koch
Právo stavby jako nový pojem vymezený zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), je speciálním věcným právem k cizí věci, které osobu, jíž toto právo přísluší (stavebníka),
opravňuje mít na cizím pozemku stavbu
a užívat ji. Zahrnuje jednak možnost vybudovat stavbu novou, může ale spočívat i v oprávnění převzít již existující stavbu, např. za účelem její opravy či modernizace.
Toto právo lze v podnikatelské praxi využít například v situaci, kdy je zájem či nutnost zřídit na pozemku stavbu, avšak nebude možné si příslušný pozemek koupit, protože majitel se svého majetku nehodlá zbavit. Pořízení pozemku koupí může být někdy ekonomicky nevýhodné, např. hodlá-li podnikatel zřídit na pozemku stavbu pouze dočasného charakteru (sklad, zpevněnou parkovací plochu apod.).
Právo stavby může být zřízeno tak, že se vztahuje i na pozemek, kterého není potřeba ke stavbě, který však slouží k jejímu lepšímu užívání, např. kvůli nerušenému výhledu, zamezení cizí výstavby apod.
Právo stavby jako nemovitá věc je podle § 12 v