Výhody zaměstnávání zdravotně postižených osob na otevřeném trhu práce, 1. část

Vydáno: 20 minut čtení

Se začátkem nového roku začínáme bilancovat, jaký ten loňský rok byl, zda se vyvíjel podle našich představ či nikoliv, zda jsme dosáhli předpokládaného zisku a pokud ne, tak hledáme možné změny, které by vedly ke zvýšení výnosů nebo k úspoře nákladů. Napadlo Vás v této souvislosti zaměstnávání zdravotně postižených osob? Nebo si naopak myslíte, že zaměstnávání těchto osob Vám přinese jen problémy, starosti, vícenáklady, jednoduše další zhoršení výsledku hospodaření, protože zdravotně postižení lidé nejsou tak produktivní (výkonní) jako lidé zdraví? Tento článek si klade za cíl Vás seznámit s možnostmi, jak ušetřit na některých provozních nákladech, získat zodpovědné zaměstnance, kteří si budou své práce vážit, a jak třeba získat i lepší postavení v rámci výběrových řízení, tzn. otevření pomyslných dveří k velkým „státním“ zakázkám.

Výhody zaměstnávání zdravotně postižených osob na otevřeném trhu práce
Ing.
Zuzana
Pšeničková
Možná se ptáte, co může zaměstnavateli zaměstnávání osob zdravotně postižených přinést kromě „problémů“. Budete se divit, ale starosti, které vznikají s přijetím zdravotně postiženého a s uzpůsobením jeho pracoviště, budou převýšeny užitky, které Vám tento zaměstnanec přinese. Předně budete mít loajálního zaměstnance, který si své práce bude vážit, dále získáte společenskou prestiž, protože se budete chovat jako zodpovědný zaměstnavatel. Také budete mít např. i lepší výchozí podmínky ve výběrových řízeních. Uchazeči o zakázky v rámci veřejných zakázek mají díky tomu, že se chovají odpovědně a zaměstnávají zdravotně postižené osoby, velké významné plus oproti ostatním subjektům ucházejícím se o tyto zakázky. V neposlední řadě Vám to samozřejmě přinese i finanční výhody. Každý zaměstnavatel, který zaměstnává zdravotně postižené osoby, si může uplatnit slevu na dani z příjmů ve výši 18 000 Kč nebo 60 000 Kč za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením. Dále, pokud jste zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci, máte ze zákona povinnost zaměstnávat osoby zdravotně postižené v zákonem definovaném podílu. Pokud tak nečiníte, musíte buď kupovat náhradní plnění, nebo platit „pokutu“ za nedodržení této povinnosti, což je finančně mnohem náročnější. Poslední nemalou finanční podporou mohou být různé příspěvky od Úřadu práce (dále jen „ÚP“), které mnohdy nejsou zanedbatelné. Je toho hodně, že? Proberme si teď jednotlivé ekonomické přínosy podrobněji včetně názorných příkladů.
 
KDO JE OSOBA SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Jak už to tak je v našem právním systému zvykem, univerzální definice osob se zdravotním postižení není a jednotlivé zákony tyto osoby definují samostatně. Nicméně pro tento článek vycházejme z charakteristik definovaných zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“), v § 67.
Osobami se zdravotním postižením jsou fyzické osoby, které jsou orgánem sociálního zabezpečení uznány:
-
invalidními ve III. stupni
- to jsou osoby s těžším zdravotním postižením (dříve plný invalidní důchod),
-
invalidními v I. nebo II. stupni
(dříve částečný invalidní důchod),
-
osobou zdravotně znevýhodněnou
- tj. osoba, která má zachovánu schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činn