Účetní závěrka roku 2014 v příkladech, otázkách a odpovědích, 1. část

Vydáno: 18 minut čtení

V dnešním čísle časopisu se na každoročně se opakující proces roční účetní závěrky podíváme poněkud netradičně, a to v otázkách a odpovědích spojených s konkrétními příklady. Otázky v první části článku jsou věnovány účetní závěrce jako souboru účetních výkazů a změnám, které v této oblasti nastaly. Další část dotazů se vztahuje k procesu uzavírání účetních knih a problémům, které s tím souvisí. Další pokračování dotazů uvedeme v příštím dílu.

Účetní závěrka roku 2014 v příkladech, otázkách a odpovědích
Ing.
Ivana
Pilařová
 
Jsme s. r. o. nepodléhající povinnému auditu účetní závěrky, vedeme účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Můžeme sestavit účetní závěrku v plném rozsahu? Máme úvěr a banka po nás vyžaduje výkazy v plném rozsahu.
Odpověď:
Účetní závěrka může být sestavena v plném nebo zjednodušeném rozsahu. Účetní závěrku v plném rozsahu povinně sestavují účetní jednotky podléhající povinnému auditu účetní závěrky a dále všechny akciové společnosti. Účetní jednotky, které do této skupiny nepatří, si mohou rozhodnout, zda sestaví účetní závěrku v plném či zjednodušeném rozsahu, v tomto případě se však musí v dané formě sestavit všechny její části. Účetní závěrku v plném rozsahu tedy můžete sestavit. Plný rozsah však platí i pro srovnatelné údaje za rok 2013.
Zveřejnění údajů účetní závěrky do konce roku 2013 upravoval obchodní zákoník (zákon č. 513/1991 Sb., dále jen „ObchZ“ - zrušen). V roce 2014 však již neplatí. Je nutné účetní závěrku zveřejňovat a podle jakého předpisu? Jsme akciová společnost podléhající povinnému auditu.
Odpověď:
Obsah Sbírky listin nově upravuje zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob. V ustanovení § 66 písm. c) tohoto zákona lze najít povinnost zveřejnění účetní závěrky ve Sbírce listin. Tuto povinnost navíc konkretizuje § 21a vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, podle které účetní jednotky podléhající povinnému auditu zveřejňují účetní závěrku i výroční zprávu po jejich ověření auditorem a po sc