Vznik s. r. o.

Vydáno: 37 minut čtení

Třebaže by se mohlo zdát, že pro nové firmy již není na českém trhu místa - čemuž by zajisté byly ty stávající rády - neustále přicházejí noví nebo staronoví odvážlivci a zhmotňují své podnikatelské představy. Pokud se rozhodnou podnikat formou obchodní společnosti a nikoli jednoduše jako fyzická osoba, pak obvykle zvolí formu s. r. o. Což má řadu dobrých důvodů hlavně ekonomických a právních. Než ale započne více či méně slavná éra nové s. r. o., je třeba proplout jako bájný Odysseus úskalími mezi Charybdou a Skyllou od jejího založení ke vzniku. V tomto příspěvku si tento proces přiblížíme, a to zejména z účetního a daňového hlediska.

Vznik s. r. o.
Ing.
Martin
Děrgel
 
PROČ ZROVNA S. R. O.
Podnikající občané a společníci právnických osob jsou zpravidla lidé činorodí, schopní a výkonní, kteří nechtějí „jen chodit do práce“, ale jsou odhodlaní obohatit společnost o něco nového. Především k nim se populární filosof života Murphy obrací s radou: „Zaručeným klíčem k úspěchu je umět si ze dvou možností vybrat tu třetí.“. Pokud přesto tápete a začínáte s podnikáním téměř od nuly po x-té, může Vás konejšit myšlenka velkého Konfucia: „Největší úspěch člověka není v tom, že nepadne, ale v tom, že vždy znovu vstane.“
Začátky každého podnikání - včetně formy s. r. o. - lze schematicky a zjednodušeně vyjádřit následovně:
aspigetpic?section=7&pictype=2&EagriUserAddr=0.0.0.0&Id=3658.jpg
 I-------------I----------I-------------------I---------------I----------------I I Etapa    I Hledání I Příprava     I Vytváření   I Existence   I I-------------I----------I-------------------I---------------I----------------I I Její hlavní I - Co   I - Být ve vlastním I - Co budu   I - Starosti s  I I náplň    I - Kde  I  či v nájmu   I  potřebovat I  produkcí   I I       I - Jak  I - Co zvládnu sám I - Zřizovací  I - Starosti   I I       I - Proč  I  a co ne     I  výdaje   I  s dodavateli I I       I - S kým I - Mapování trhu, I - Majetkové  I - Starosti   I I       I     I  poptávky    I  vklady   I  s odběrateli I I       I     I - (Ne) výhody   I - Lov     I - Starosti se I I       I     I  konkurence   I  zaměstnanců I  zaměstnanci I I       I     I - Zakladatelský  I - Shánění   I - Starosti se I I       I     I  dokument    I  kontaktů  I  společníky  I I-------------I----------I-------------------I---------------I----------------I 
Asi je vhodné nejprve upřesnit právní umístění s. r. o. v systému právnických osob. S příchodem nového občanského zákoníku - zákon č. 89/2012 Sb. (dále jen „NOZ“) od roku 2014 rozlišujeme
tři typy právnických osob:
1.
Korporace
(společenství osob), které dále rozdělujeme:
1.1. Obchodní
korporace
,
upravené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), se člení:
1.1.1. Obchodní společnosti,
u nichž ještě rozlišujeme:
1.1.1.1. Osobní společnosti (veřejná obchodní společnost a komanditní společnost)
1.1.1.2. Kapitálové společnosti
(kde kromě s. r. o. je také akciová společnost, evropská společnost, Evropské hospodářské zájmové sdružení)
1.1.2. Družstva (bytové družstvo a sociální družstvo, evropská družstevní společnost)
1.2. Spolky (zpravidla se jedná o dřívější občanská sdružení, nepřijmou-li jinou právní formu)
1.3. Další typy (např. společenství vlastníků jednotek)
2.
Fundace
(majetek vyčleněný k určitému účelu mající právní osobnost), dělí se na nadace a nadační fondy
3. Ústavy
(osobní a majetková složka slouží k provozování činnosti užitečné společensky nebo hospodářsky)
Přestože právních forem podnikání je tedy celá řada, v praxi převažují dvě varianty - podnikání fyzické osoby neboli tzv. osoba samostatně výdělečně činná („OSVČ“) a společnost s ručením omezeným („s. r. o.“). Obecně lze říci, že varianta OSVČ je spíše vhodná pro poměrně málo rizikové a méně rozsáhlé podnikatelské aktivity zvládané jednotlivcem. Zatímco s. r. o. je předurčena pro riskantnější a rozsáhlejší činnosti vyžadující souhru více osob. Zpravidla proto lidé se zájmem o podnikání začínají nejprve jako OSVČ a poté - co naberou zkušenosti a zorientují se v podnikatelské „džungli“ - se rozrůstají do právnické osoby, nejčastěji právě s. r. o.
Porovnejme si základní klady a zápory podnikání formou OSVČ
versus
s. r. o.:
 I-----------I---------------------------I------------------------------------I I Porovnání I     Výhody      I       Nevýhody        I I-----------I---------------------------I------------------------------------I I      I - Jednoduché, rychlé a  I - Vysoké podnikatelské riziko   I I      I  levné zahájení činnosti I  (ručení celým majetkem      I I      I  a následné změny, není I  občana, resp. manželů),     I I      I  nutný žádný vklad,   I                  I I      I - málo právních regulací, I - časové přetížení a značný stres I I      I  minimum veřejně     I  pro nutnost zpravidla      I I      I  dostupných údajů o   I  plné osobní účasti,       I I      I  podnikateli a příjmech, I                  I I 
OSVČ
I - není nutno (ale lze) I - obtížnější přístup k bankovním I I I vést účetnictví, je I úvěrům a veřejným I I I možno uplatnit poměrně I zakázkám (zdání malosti), I I I vysoké výdajové paušály,I I I I - příjmy a výdaje lze I - zisk podléhá velkým pojistným I I I částečně převést I odvodům, a případně také I I I na spolupracující osoby I solidárnímu zvýšení daně, I I I (manželku, děti...), I I I