Daňové novinky

Vydáno: 7 minut čtení

 

Daňové novinky
Ing.
Lenka
Kohanová,
Ing.
Lenka
Froschová,
Brantl & Partners, s.r.o.
S blížícím se koncem roku je vyvíjen větší tlak na projednávání předkládaných návrhů zákonů. Je již zřejmé, že ostře sledovaná daňová a účetní
legislativa
dozná v roce 2015 významných změn. Následujícím článkem bychom chtěli představit čtenářům průřez připravovanými a také již schválenými novelami zákonů, které se týkají nejenom daňové a účetní problematiky, ale také oblastí s nimi souvisejícími.
 
MODEL JEDNOHO SPRÁVNÍHO MÍSTA ALIAS MINI ONE STOP SHOP
V souvislosti s novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), platnou od 1. ledna 2015, se mění některá pravidla pro určení místa plnění u poskytování telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronických služeb. Jedná se o model jednoho správního místa, tvz. Mini One Stop Shop.
Jedná se o zjednodušený systém výběru DPH, kdy poskytovatel těchto služeb z Evropské unie (i země mimo EU), jehož zákazníci budou koneční spotřebitelé usazení v členském státě EU, se již nebude muset registrovat k DPH v každém jednotlivém členském státě místa usazení svých zákazníků, ale bude mít možnost dobrovolně se zaregistrovat do zvláštního režimu jednoho správního místa. Prostřednictvím tohoto místa bude následně podávat daňová přiznání a platit daň ze všech služeb, kterých se tento režim týká. Cílem tohoto režimu je usnadnit výběr daňových povinností.
Již od 1.10.2014 se mohou osoby povinné k dani se sídlem v tuzemsku registrovat ke zvláštnímu režimu jednoho správního místa prostřednictvím daňového portálu v sekci Mini One Stop Shop - MOSS (Zvláštní režim jednoho správního místa) na adrese: http://adisdis.mfcr.cz/.
Účinnost registrace je od 1. dne následujícího kalendářního čtvrtletí, tzn. od 1.1.2015. Pokud se však první poskytnutí služby uskuteční dříve, použije se zvláštní režim ode dne tohoto prvního poskytnutí, je-li to oznámeno nejpozději 10. den v měsíci následujícím po tomto poskytnutí. Po zaregistrování bude poskytovatel těchto služeb podávat každé čtvrtletí pouze jedno daňové přiznání s uvedením celkové hodnoty jím poskytnutých služeb za každý členský stát, ve kterém budou jeho koneční zákazníci usazeni. Členský stát identifikace poté daň splatnou v ostatních členských státech přerozdělí dle podaného daňového přiznání.
K tomuto režimu byla na stránkách Evropské komise zveřejněna příručka, která obsahuje funkční a technické parametry procesu registrace a také informace k podávání daňového přiznání a způsobu placení daně.
 
NOVELA ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ
Dne 6.11.2014 byla podepsána prezidentem novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „ZDP“ (sněmovní tisk č. 252), která s sebou přináší řádově 300 změn jak v oblasti daně z příjmů fyzických, tak i právnických osob. Z nejdůležitějších změn, které budou účinné od 1.1.2015, uvádíme následující:
-
Dojde ke zvýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě o 2 400 Kč ročně, na třetí a další dítě o 3 600 Kč ročně.
-
Budou omezeny paušální výdaje uplatňované u příjmů ze živnosti ve výši 60% příjmů částkou 1,2 mil. Kč resp. u živnosti řemeslné (s možností uplatnit výdaje 80% příjmů) částkou 1,6 mil. Kč.
-
Pro osvobozené příjmy přesahující 5 mil. Kč je navržena nová povinnost podávat daňové přiznání, tzn. osoba, která obdrží příjem osvobozený od daně vyšší než 5 mil. Kč, bude povinna oznámit tuto skutečnost správci daně ve stejné lhůtě, jako se podává daňové přiznání za příslušné zdaňovací období.
-
Majetkový prospěch při bezúročné zápůjčce, výprose a výpůjčce již nebude vyjmutý z předmětu daně z příjmů fyzických osob, resp. právnických osob, ale bude osvobozen, pokud v úhrnu příjmy z těchto majetkových prospěchů od jedné osoby nepřesáhnou ve zdaňovacím období částku 100 000 Kč.
-
K zásadní změně dochází u neuhrazených závazků po splatnosti. Nově se zkracuje rozhodná lhůta pro dodanění těchto závazků ze 36 na 30 měsíců.
-
Nově jsou specifikovány podmínky odečtu příspěvku na soukromé životní pojištění, jehož součástí je také investování, příspěvek na toto investiční pojistné nebude od daně osvobozen.
 
DALŠÍ LEGISLATIVNÍ NOVINKY VE ZKRATCE
1. Dne 13.10.2014 schválila Národní účetní rada interpretaci I-31 Mezitímní účetní výkaznictví, jejímž cílem je stanovení pravidel pro vykazování účetních informací mimo řádné nebo mimořádné účetní závěrky.
2. Dne 29.10.2014 byla finanční správou zveřejněna informace, že končí dvouleté přechodné období, po které banky automaticky přesměrovávaly platby daní došlých na zrušené bankovní účty finančních úřadů na správné účty. Od 1.1.2015 již všechny platby, zaslané na bankovní účty 199 zrušených finančních úřadů, budou vráceny zpět na bankovní účty příkazců. Těm, kteří i po novém roce provedou platbu na zrušený účet, hrozí nejenom riziko, že daňová povinnost nebude splněna řádně a včas, ale také sankce v podobě úroku z prodlení.
3. Dne 6.11.2014 byla schválena novela zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, ve znění pozdějších předpisů, která snižuje současný limit pro legální platbu v hotovosti ve výši 350 000 Kč na nový limit ve výši 270 000 Kč. Uvedený limit se i nadále nebude vztahovat například na platby daní a cla, platby vyplývající z pracovněprávních vztahů či platby důchodů ani na platby při exekucích. Novela nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení ve Sbírce předpisů. Toto omezení se nově vztahuje na širší okruh převodů hotovosti, tedy nejen na úhradu závazků, ale také na případy půjček, darování a dalších smluv reálné povahy, u nichž vzniká závazek až při poskytnutí plnění. Současně zůstává zachován zákaz tyto platby nejen poskytovat, ale i přijímat.
4. Dne 4.11.2014 přehlasovala Poslanecká sněmovna ČR
veto
prezidenta a prosadila zákon o dětské skupině (sněmovní tisk č. 82), který umožňuje zaměstnavatelům zřídit alternativu mateřské školky, přičemž výdaje za placenou službu hlídání dětí by si rodiče mohli odečíst prostřednictvím slevy na dani. Díky přísným hygienickým podmínkám kladeným na dětské skupiny ohrožuje tento zákon existenci lesních školek, ale současná vládní
koalice
slibuje bleskovou novelu, která by měla chybu v zákoně napravit.