Interpretace Národní účetní rady č. 21 až 30

Vydáno: 33 minut čtení

Účetní předpisy jsou na rozdíl od daňových již poměrně liberální a ani při zohlednění podpůrných Českých účetních standardů rozhodně nevedou účetní „za ručičku jedinou možnou úzkou pěšinkou“, ale často umožňují více variantních postupů nebo některé dílčí účetní problémy vůbec neřeší. A to bývá v praxi problém.

Interpretace
Národní účetní rady č. 21 až 30
Ing.
Martin
Děrgel
 
ÚČETNÍ MOUDRA OD ÚČETNÍ AUTORITY
Účetní nepatří mezi kdovíjak kreativní jedince - čest výjimkám - a nejraději mají jasné a jednoznačné postupy. Ale je tu i pádnější argument k projasňování účetních problémů, a to možný dopad do daní z příjmů. Zde jsou správci daně „více doma“. Ale nemylme se, zdatně se učí hledat a nalézat chyby poplatníků již v účetní rovině. Je-li totiž nesprávné již samo účtování, pak je zpravidla špatně i z něj vycházející základ daně z příjmů.
Finanční správa ČR až na velmi výjimečné světlé výjimky nevydává oficiální metodické pokyny a odborná stanoviska k účetní problematice, má totiž dost práce s daněmi. Hledat účetní návody v mnoha účetních periodikách a knižních publikacích je únavnou a sisyfovskou dřinou, a navíc jde samozřejmě pouze o názor dotyčného autora, příp. kolektivu autorů, což nemusí být dostatečnou zárukou správnosti. Naštěstí si tohoto metodického vakua v účetnictví povšimla k tomu nejpovolanější skupina čtyř účetních a souvisejících nestátních organizací:
-
Komora auditorů České republiky,
-
Komora daňových poradců České republiky,
-
Svaz účetních,
-
Vysoká škola ekonomická, zastoupená Fakultou financí a účetnictví.
Tyto subjekty založily -
Národní účetní radu („NÚR“)
- coby nezávislou odbornou instituci k podpoře odborné způsobilosti a profesní etiky při rozvoji účetních profesí a v oblasti metodiky účetnictví a financování. Pro všeobecnou účetní praxi jsou neznámějším a nejpřínosnějším konkrétním výsledkem činnosti NÚR její tzv.
Interpretace
.
Což jsou
doporučené metodické pokyny k vybraným problémovým účetním otázkám,
které jsou „bezpečné“ - s ohledem na vysokou odbornou účetní autoritu tvůrců a díky logicky podanému odůvodnění.
Na počátku každé
Interpretace
najdeme tzv.
preambuli
uvádějící obecné „bezpečnostní“ upozornění: „Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky (§ 7 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „ZU“). Za vedení účetnictví je odpovědná účetní jednotka.
Tato
interpretace
není právně závazným stanoviskem, pouze vyjadřuje odborný názor NÚR
a může být aplikována pouze v kontextu s Předmluvou NÚR k interpretacím českých účetních standardů. Postup(y) popsaný(é) v této interpretaci poskytuje(í) účetní jednotce návod v případech, kdy má jejich aplikace významný dopad na informace uvedené v účetní závěrce a kdy informační přínosy jsou větší než náklady nutné na jejich získání.“
Poté následuje samotný text
Interpretace
, který je členěn takto:
-
„Popis problému“
, který
Interpretace
řeší, včetně formulace otázky, na kterou dává odpověď.
-
„Řešení“
zpravidla formou odpovědí na otázky formulované v popisu účetního problému.
-
„Zdůvodnění“
s odkazy na účetní předpisy, které byly použity jako argumenty při formulaci řešení problému a o které se řešení opírá.
Často ještě na konci najdeme odůvodnění odmítnutých dílčích návrhů a ilustrativní příklady.
 
PŘIPOMENUTÍ PRVNÍCH 20 INTERPRETACÍ
V časopisech Účetnictví v praxi č. 7/2011 na str. 12 a č. 8/2011 na str. 29 jsme referovali o první dvacítce Interpretací, od té doby jich NÚR vydala dalších 10, na které se podíváme nyní. Všechny schválené
Interpretace
i další dokumenty a aktivity NÚR jsou volně k dispozici na jejich internetových stránkách -
www.nur.cz.
-
I-1 Přechodné rozdíly při výchozím uznání aktiv (28.2.2005)
-
I-2 Přechodné rozdíly při přeměnách a vkladech (28.2.2005)
-
I-3 Rezerva na splatnou daň (22.6.2005)
-
I-4 Odložená daň z přechodných rozdílů při ocenění majetkových účastí metodou ekvivalence (14.12.2005)
-
I-5 Stanovení okamžiku zahájení účtování souvisejících nákladů spojených s pořízením dlouhodobého majetku (27.2.2006)