Využití Excelu v praxi, 6. část

Vydáno: 9 minut čtení

Naše další volné pokračování o Excelu v účetní praxi přinese několik praktických tipů, jak využít vlastní formát buňky, a některé další návody, jak se vypořádat s prací s textovými řetězci.

Využití Excelu v praxi
Milan
Řezníček
 
VLASTNÍ FORMÁT BUNĚK
Tabulkový procesor Excel má pro všechny buňky na novém listu přednastaven jako defaultní (výchozí) tzv. obecný formát buňky. Znamená to, že číselné hodnoty se neformátují a zarovnávají se doprava, text doleva. Excel umí poznat zadaný datum a přiřadí tak buňce, do které zapíšeme datum (např. pomocí teček nebo lomítek - 1.6.2014 či 1/6/2014), automaticky formát data. Pokud chceme, aby buňka zobrazovala hodnotu, text, datum v jiném formátu, můžeme využít některé z nabídek předvolených formátů na kartách v panelech nástrojů (např. můžeme vybrat na záložce
Domů
› kartu
Číslo
› a zvolit symbol „
%
“, a tím zajistit, že uvedená hodnota v buňce bude v procentech), popř. využít další přednastavené možnosti. Vlastním formátem pak docílíme takové úpravy formátu buňky, kterou sami potřebujeme. Nejrychlejší přístup je přes pravé tlačítko myši na vybrané buňce či vybrané oblasti buněk, z nabídnutého menu vybrat položku „Formát buněk“ a na záložce „Číslo“ zvolíme položku „Vlastní“.
Při zadávání vlastního formátu buňky je mnohdy praktické vyjít z přednastavených kódů. Klikneme-li nejprve na položku „Text“ a poté zpět na „Vlastní“ bude v řádku „Typ:“ zapsán znak „@“, který označuje text. Pro účetní bude praktické zejména využít přednastavený druh formátu „Měna“ nebo „Účetnický“.
Pomocí zapisovaného kódu můžeme nastavit až 4 různé formáty jedné buňky (oblasti buněk), kód se odděluje středníkem, a to v tomto pořadí: formát pro kladné číslo; formát pro záporné číslo; formát pro nulu; formát pro text.
Dále lze v rámci kódu kombinovat číslo a text, což je v praxi časté a užitečné, protože v buňce se sice text díky formátu vedle čísla zobrazí, avšak Excel buňku stále chápe jako hodnotu a lze s ní tak provádět výpočty. Text je nutno i v kódu zapsat s uvozovkami (např. takto: 0 „litrů“). Dokonce si můžeme v rámci kódu zvolit i některé barvy písma, a to tak, že námi určenou barvu zapíšeme do hranatých závorek před formát (škála barev je omezená - červená, modrá, azurová, zelená, bílá, žlutá, purpurová, černá, fialová). Pro nuly, které nechceme zobrazit (nevýznamné) použijeme znak „#“ (klávesová zkratka ALT+35).
PŘÍKLAD
Zápis kódu se všemi formáty: Při vyhodnocení plánu nákladů za středisko, zakázku apod. můžeme např. nastavit vlastní formát buňky pro zobrazení odchylek od plánu takto: (modré] # ##,00 Kč;(červené]-;# ##,00 Kč;„bez odchylky“;(purpurová]„Neplánuje se:“@
Srovnávací obrázek nám ukazuje rozdíl mezi zobrazením buněk s definovaným vlastním formátem ve sloupci „A“ a obecným (výchozím) formátem ve sloupci „B“. Kladná hodnota se zobrazila modře, záporná červeně, místo nuly se zobrazuje text „bez odchylky“, před vloženým textem se zobrazil text „Neplánuje se:“ jako společný úvod pro textové poznámky. I přes velmi zdařilé řešení podmíněného formátování ve verzích Excelu 2007 a vyšších lze vlastní formát buňky pro svou jednoduchost a přehlednost doporučit využívat, stačí si zažít způsob zapisování kódu.
Poznámka:
Tištěná verze časopisu neumožňuje zobrazit barevné rozlišení, při zadání kódu vlastního formátu do MS Excel se údaj v buňce A1 zobrazí modře, A2 červeně a text v buňce A4 purpurově. Barevný obrázek naleznete v elektronické podobě příspěvku v sekci Knihovna na portálu www.ucetnikavarna.cz.
Častým problémem práce s účetními daty v Excelu bývají účty (event. účtové skupiny) účtové třídy 0. Jednoduché řešení pro zobrazení počáteční nuly je nastavením vlastního formátu v tomto tvaru: 0## (nebo tvar 000) pro syntetické účty a podle míst pro analytické např. ve tvaru: 0##### (nebo tvar 000000).
Opačný problém - skrytí nul - může být také v řadě případů žádoucí, jak bylo uvedeno výše, stačí pouze nastavit formát pro nulu znakem „#“ a sloupce či řádky plné výsledků s hodnotou nula nebudou zobrazovat žádný znak.
Neopomineme také zmínit znak „x)-“, který v rámci vlastního formátu způsobí opakování znaku uvedeného za ním až do zaplnění šířky sloupce. Např. tento formát: x)-.# ###,00 Kč způsobí, že tečka před částkou v penězích bude opakována v celé šíři sloupce, což může tvůrcům tabulek dosáhnout takovýto efekt:
Závěrem uveďme ještě jeden tip pro zadávání vlastního formátu s horním indexem. Připravujeme-li si například v Excelu podklady pro přiznání k dani z nemovitých věcí, kde počítáme s plochami uvedenými v metrech čtverečních, lze zobrazení řešit jednoduše spojením textu a čísla: 0 „m2“, kde se ovšem číslice 2 nezobrazí jako horní index. Řešením je vložení symbolu horního indexu 2 pro metry čtvereční ze sady symbolů (záložka Vložení › karta Symboly › Symbol). Výsledek vlastního formátu vypadá takto:
 
NĚKTERÉ TIPY PRO PRÁCI S TEXTEM
Jak bylo řečeno v úvodní části našeho seriálu, jednou z možností editace buněk je text. V řadě případů neobsahují naše tabulky právě čísla či vzorce s výpočtem hodnot, ale pracují s textovými řetězci. Mnohým účetním se okamžitě vybaví seznamy majetku, zaměstnanců, skladových položek, středisek, zakázek, evidence smluv či jiných dat z účetních agend. Excel umí také převádět číselné hodnoty na různě formátovaný text a opačně text na číslo, čímž lze často docílit rychlého a efektního výsledku některých úloh (např. při práci s datem, jak bude vysvětleno dále). Opět musíme dodržet základní pravidla právě pro práci s textovými řetězci:
-
Běžně text do buňky pouze zapíšeme a uložíme pomocí Enter nebo odskokem Tab či za pomoci myši překlikneme jinam.
-
Zadáváme-li text ve vzorci či jako argument funkce, je nutné použít úvodní „=“ a uzavřít textový řetězec do uvozovek, aby příslušná část vzorce či argumentu funkce byla jako text Excelem vyhodnocena (např. zápis v buňce =Když(A1=“ANO“;“Zdanitelné“;“Osvobozené“) › Excel pomocí logické funkce dosadí podle zadané podmínky zvolený text, neohraničený text by chápal jako nedefinovaný název a vrátil proto chybovou hlášku „#NÁZEV?“].
-
Pro spojování textů používáme operátor “&“ nebo funkci CONCATENATE; syntaxe není složitá: CONCATENATE(text1;(text2];...).
-
Textové funkce jsou dvojího druhu -
převodové
(text › číslo nebo číslo › text) a
další
pro samotnou práci s textem (např. ZLEVA, ZPRAVA, ČÁST, NAHRADIT atd.).
 
Základní spojování textů s jinými texty nebo výpočty
Spojení textu převzatého z různých buněk v rámci jedné buňky můžeme provést pomocí zmíněného operátoru “&“ nebo funkce CONCATENATE.
Stejného výsledku docílíme zápisem =A2&“ “&B2&“ “&C2. Vložení mezery mezi jednotlivá slova je nutno zadat také do uvozovek, jako prázdný textový řetězec (ve vzorci znakem “&“; ve funkci jako samostatný argument oddělený středníkem).
V rámci jedné buňky lze slučovat nejen textové řetězce z jiných buněk, ale také s různými výpočty a dalšími texty. Vždy však musíme mít na paměti, že výsledek, který Excel do buňky vrátí, bude textem a tudíž jako takový nemůže bez dalších úprav vstupovat do dalších navazujících výpočtů. Slučování textu a výpočtů je tedy spíše vhodné pro různá záhlaví či zápatí tabulek, případně pro tiskové formuláře se zobrazovací a nikoli výpočetní funkcí. Stejně tak textový formát buňky, ve které slučujeme textové řetězce, může činit potíže u slučování textů s buňkami obsahujícími datum, které Excel chápe jako číslo, a dále se slučováním s různě naformátovanými čísly. Jak na to si ukážeme v následujícím příkladu:
PŘÍKLAD
Naším úkolem je spojit údaje o čísle dokladu, částce a splatnosti faktury do jednoho řetězce, který by např. mohl informovat o nutnosti zaplatit doklad v určité lhůtě, a sloučíme tak doprovodný text o údaje z buněk obsahujících informaci o celkové částce k úhradě, číslu dokladu (VS) a datu splatnosti dokladu. V závislosti na údajích zapsaných do buněk A2:C2 se potom bude měnit text ve sloučené oblasti buněk.
Při spojování údajů jsme narazili hned na dvě zajímavé textové funkce:
1.
KČ (číslo;desetiny), která převádí číselnou hodnotu na textovou v české měně › 25000 převede na text „25 000,00 Kč“. Použitím této funkce nám tedy odpadnul problém s vkládáním mezery mezi tisíce a připojením navazujícího textu „Kč“.
2.
HODNOTA. NA. TEXT(hodnota;formát), která umí číselnou hodnotu na text v určitých formátech. Jde o mimořádně užitečnou a snadno aplikovatelnou funkci. Je vlastně opakem funkce HODNOTA, kterou jsme již dříve např. v podmíněném součtu použili pro převod textu na hodnotu v rámci maticového vzorce nebo funkce součin.skalární. Správná aplikace této funkce vyžaduje zadávání parametru „formát“ používat stejným způsobem, jako při používání kódu vlastního formátu buňky.
Poznámka:
Dosavadní funkčnost Excelu neumožňuje formátovat v rámci jedné buňky sloučený text různým způsobem. Nelze tudíž např. ve spojeném textu vyznačit tučným červeným písmem datum splatnosti a zbytek sloučeného textu ponechat standardním písmem apod.

Související dokumenty