Účtování bezúplatných plnění charakteru dotací a grantů

Vydáno: 16 minut čtení

Tento článek se zabývá problematikou účtování bezúplatného plnění z různých zdrojů, souhrnně nazývanou dotace.

Účtování bezúplatných plnění charakteru dotací a grantů
Ing.
Irena
Honková
Ph.D.
VYMEZENÍ
DOTACE
Dotací se pro účely účtové osnovy a postupů účtování rozumí bezúplatné plnění přímo nebo zprostředkovaně poskytované ze státního rozpočtu, ze státních finančních aktiv, Národního fondu, ze státních fondů, z rozpočtu územního samosprávného celku, z prostředků Evropských společenství, z veřejného rozpočtu cizího státu a z programu PHARE nebo programu obdobného a granty poskytnuté podle zvláštního právního předpisu (dále jen „dotace“).
Za dotaci se také považuje:
-
prominutí části poplatků, pokud to právní předpis umožňuje a odpovědný státní orgán určil prominutou část poplatku za dotaci,
-
příspěvek na úhradu mzdových nákladů poskytovaných úřadem práce na základě dohod o vytvoření pracovních míst podle zvláštních právních předpisů,
-
úhrada úroků nezahrnovaných do pořizovací ceny dlouhodobého majetku a technického zhodnocení.
Za
dotace
se nepovažuje:
-
přidělení státní zakázky,
-
příspěvky na úhradu úroků od finančních institucí k tomu zřízených s výjimkou dotací na úhradu úroků poskytnutých z výše uvedených zdrojů považovaných za dotaci,
-
bezplatné předání know-how, technických postupů či marketingového zabezpečení,
-
poskytnutí záruk,
-
poskytnutí půjček s žádnou či nízkou úrokovou sazbou.
SOUVISEJÍCÍ
LEGISLATIVA
Oblast dotací upravuje vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetn