Technické zhodnocení dlouhodobého majetku v účetnictví a v daních v podmínkách roku 2014

Vydáno: 15 minut čtení

Novelizace vyhlášky č. 500/2002 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VPU “), zavádí pro účetní období započaté 1.1.2014 nový pohled na technické zhodnocení (dále jen „TZ“). Novinka spočívá v oddělení definice TZ majetku pro účely účetnictví od definice TZ hmotného a nehmotného majetku pro účely daně z příjmů. Do konce roku 2013 byl tento pohled shodný a účetnictví přebíralo definici v § 33 a 32a zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “).

Technické zhodnocení dlouhodobého majetku v účetnictví a v daních v podmínkách roku 2014
Ing.
Ivana
Pilařová
 
POJEM TECHNICKÉHO ZHODNOCENÍ PRO ÚČELY ÚČETNICTVÍ
TZ je nově definováno pro účely účetnictví v § 47 odst. 3 VPU. Definice má dvě části - věcnou a hodnotovou. Z
věcného pohledu
účetnictví zůstává u shody se ZDP, když TZ v § 47 odst. 3 VPU definuje jako:
„....zásahy do majetku uvedeného do užívání, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů, nebo rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku, včetně nástaveb, přístaveb a stavebních úprav....“
Z hodnotového pohledu se však účetní definice od daní odchyluje. Novinkou je povinnost
shodného hodnotového vymezení TZ s hodnotou určenou účetní jednotkou pro vykazování jednotlivého dlouhodobého hmotného či nehmotného majetku,
a to počítáno za všechny dokončené zásahy do jednotlivého dlouhodobého majetku
za účetní období
(např. za kalendářní či hospodářský rok). V případě staveb (které jsou dlouhodobým majetkem bez ohledu na jejich hodnotu) je třeba samostatně hodnotu TZ pro účely účetnictví stanovit, a to s ohledem na významnost vynaložených nákladů na TZ. Významnost se pak stanoví ve vztahu k pořizovací ceně nebo reprodukční pořizovací ceně jednotlivé stavby.
TZ na drobném hmotném a nehmotném majetku, stejně tak i TZ pronajatého majetku bude vykazováno i nadále jako součást položky Stavby nebo Samostatné hmotné (nehmotné) movité věci, a to opět
od hodnoty stanovené v § 47 odst. 3 VPU.
TZ nemovité kulturní památky a církevní stavby nezvyšuje vstupní cenu majetku a je odpisováno samostatně, což je shoda s minulostí, nicméně i do této oblasti pronikají změny v hodnotovém vymezení takto samostatně odpisovaných vybraných nemovitých věcí.
 
POJEM TECHNICKÉHO ZHODNOCENÍ PRO ÚČELY DANĚ Z PŘÍJMŮ
ZDP počínaje 1.1.2014 oblast TZ nijak nenovelizuje, i nadále rozlišuje definici TZ hmotného majetku (