Účtování pojistné události

Vydáno: 20 minut čtení

1) Podnikání je spojeno s mnoha riziky. Účetní jednotky se pojišťují pro zmírnění nepříznivých dopadů při výskytu těchto rizik, např. při havárii služebního automobilu. Jak ale správně zaúčtovat škodu způsobenou neznámým pachatelem či pojistnou náhradu včetně úhrady opravy? Podívejme se na tuto problematiku z pohledu účtování a daňových dopadů.

Účtování pojistné události
Ing.
Pavlína
Vančurová
Ph.D.
 
POJISTNÁ A ŠKODNÍ UDÁLOST
Pojistná událost
je nahodilá událost, při které vzniká nárok na pojistné plnění. Její nahlášení (a případné doložení, že se skutečně jedná o pojistnou událost) je povinností pojištěného. Po nahlášení zahajuje pojišťovna tzv. likvidaci pojistné události, při které likvidátor posoudí nárok na pojistné plnění a vyčíslí škodu. Je-li nárok uznán, vyplatí pojišťovna pojištěnému nebo poškozenému pojistné plnění. Dle zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pojistné smlouvě“), je pojistná událost definována jako nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné smlouvě nebo ve zvláštním právním předpisu, na který se pojistná smlouva odvolává, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění. Každou vzniklou pojistnou událost je pojištěný povinen v co možná nejkratším čase ohlásit pojistiteli (pojišťovně), po kterém žádá vyplacení pojistného plnění. Obecně to je dáno v § 14 zákona o pojistné smlouvě. Konkrétně tuto povinnost upravují všechny pojišťovny ve svých pojistných podmínkách.
Od pojistné události je třeba odlišovat pojem
škodní událost.
Tou je podle § 3 zákona o pojistné smlouvě skutečnost, ze které vznikla škoda a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění. Škodní událost tedy sama o sobě nemusí být pojistnou událostí. Teprve pokud odpovídá pojistným podmínkám, stane se z ní pojistná událost. Nastala-li škodní událost, např. vykradení kanceláře, je třeba z pojistných podmínek příslušejících k pojistné smlouvě zjistit, zda se toto pojištění na vykradení kanceláře vztahuje. Přesněji, zda je pojištěním tato škodní událost kryta. Pak je třeba ověřit ještě další okolnosti, např. zda pojištění nezaniklo (např. uplynutím dohodnuté doby nebo nezaplacením pojistného). Teprve potom se ze škodní události stane pojistná událost a vzniká povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.
 
Účtování pojistného
Účetní jednotky při svém podnikání čelí mnohým rizikům. Ne všechna rizika, která je nutná v podnikání podstupovat, lze zcela
eliminovat
. Následky rizik lze však zmírnit díky pojistnému plnění, což vede účetní jednotky k tomu, že se proti mnohým rizikům pojišťují. Povodně, vichřice, krádeže či havárie tak podnikatelé zvládnou mnohem snáze. Pojištění proti určitému riziku je službou pojišťovny,