Kontroly v účetnictví

Vydáno: 27 minut čtení

Konečně jsou tu dlouho očekávané letní měsíce, kdy většina z nás účetních má to největší stresové období závěrek a daňových přiznání za sebou. Teď nastává krátké, i když příjemné, období klidu, ve kterém se málo fakturuje, není tolik účetních dokladů ke zpracování („okurková sezona“ účetních), a tak uklízíme své pracovní stoly, archivujeme doklady z předchozího účetního období, nebo naopak skartujeme doklady, které již uchovávat nemusíme. V tomto klidnějším čase proto vyvstává otázka, proč si neudělat trochu „fóra“ na následující hektické období kolem konce roku a začátku roku následujícího, které je zasvěceno zdárnému sestavení účetní závěrky a daňového přiznání. Proč si teď neudělat pár průběžných kontrol tak, aby při uzávěrce účetnictví nás kontroly nestály tolik času a nervů? Tento článek si klade za cíl ani ne tak seznámit, jako si spíše zopakovat pár kontrolních mechanismů, které nám pomáhají se ubezpečit, že účetnictví, které celý rok vedeme, je správné a úplné, a to nejen na konci roku, ale i v jeho průběhu. Popsány budou kontroly běžně používaných účtů s pominutím atypických účetních případů, které by mohly článek přehltit informacemi a učinit ho tak nepřehledným a nečitelným. Nicméně níže popsané kontroly je možné aplikovat i na jiné účty dle logického uvážení.

Kontroly v účetnictví
Ing.
Zuzana
Pšeničková
Přestože bilanční rovnice
Aktiva - Cizí zdroje = Vlastní
kapitál
nebo ještě jednodušeji
Aktiva = Pasiva
je naprostý základ a do nedávna jsem si myslela, že to nemá smysl ani kontrolovat, praxe mne přesvědčila o opaku. Bohužel jsem se setkala i se závěrkou, kdy se v rozvaze nerovnala Aktiva Pasivům, a to výrazně. Kdyby to byl pouze 1 tis. Kč, tak nad tím mávnu rukou, to se může stát. Účetní si v té přemíře všech možných čísel nevšimla, že jí zaokrouhlení rozhodilo bilanční rovnici. Bohužel se mi jednou dostala do ruky i rozvaha, která neseděla o desetitisíce. Nicméně sestavování výkazů je až vrcholem účetnictví, ke kterému celý rok směřujeme, dovolím si proto tuto nejdůležitější rovnici a její kontrolu přesunout až na konec článku a začít od běžných průběžných kontrol, které bychom měli dělat pravidelně během účetního období. Následně bych přistoupila k ročním kontrolám, které má smysl dělat pouze při roční závěrce a až úplně nakonec se vrátím ke kontrolám v rámci sestavování účetních výkazů.
 
BĚŽNÉ KONTROLY PROVÁDĚNÉ MĚSÍČNĚ
V průběhu účetního období je vhodné si periodicky kontrolovat hlavně zůstatky některých rozvahových účtů, čistit si případná salda, která se na účtech sledují, a případně prověřovat výši obratů na některých výsledkových účtech. Budou-li rozvahové účty v pořádku, je velká pravděpodobnost, že na výsledkových účtech bylo účtováno správně. Těmito průběžnými kontrolami si významně ušetříme čas při roční uzávěrce, protože nebudeme muset dohledávat nejasnosti a rozdíly za celý rok na několika listech účetních záznamů, ale budeme řešit maximálně pár posledních měsíců. Jistě mi dáte za pravdu, že řešení „kostlivců ve skříni“, kteří jsou tam schovaní celý rok, je vždy mnohem náročnější, než jejich vytažení na denní světlo a zlikvidování okamžitě v době, kdy vznikli. Kolegyně a kolegové, kteří pracují v mezinárodních společnostech a musí mít uzávěrky, a v podstatě i sestavení výkazů závěrky, hotové hned v první polovině ledna, mi jistě dají za pravdu, jak moc důležité je zpracovávat průběžné kontroly.
Průběžné kontroly zůstatků rozvahových účtů je účelné provádět u níže uvedených běžně používaných účtů:
Účty účtové skupiny 04 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý finanční majetek a účtové skupiny 05 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek
Zůstatek těchto účtů je vhodné kontrolovat pravidelně, a to ve frekvenci, která odpovídá velikosti účetní jednotky a množství a obvyklosti pořizování dlouhodobého majetku. Důvodem je předcházení opomenutí účetního převedení dlouhodobého majetku do užívání, a tím i případnému pozdnímu zahájení odpisování. Pokud máte příliš dlouho nějaký zůstatek na těchto účtech bez dalšího vývoje, tzn. bez účtování dalších výdajů, pak je vhodné zjistit, zda nebyl majetek dokončen a zda již nebyl uveden do užívání, pouze do účtárny nebyl předán protokol o zařazení do užívání. Častěji bych doporučovala kontrolovat tyto účty v menších společnostech, kde není pořizování dlouhodobého majetku obvyklé, protože v tom případě může mnohem častěji docházet k pochybení v rámci oběhu dokladů a předávání informací ohledně pořizování majetku. Pokud jste ovšem účetní jednotka, kde s tokem informací není problém, pak je možná kontrola až na konci roku.
07 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku a 08 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku a účet 551-Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Účtujete-li o účetních odpisech měsíčně, je vhodné si na konci měsíce zkontrolovat, že byly odpisy skutečně proúčtovány a tedy obrat D na majetkových účtech, resp. obrat MD na nákladovém účtu, za daný měsíc se zvýšil o příslušnou sumu dle odpisových plánů, resp. sestavy z modulu majetku Vašeho účetního programu, kde bude dle skupin majetku nasčítán měsíční odpis.
211-Pokladna
Je vhodné alespoň čtyřikrát do roka zkontrolovat, zda zůstatky analytických účtů 211 souhlasí se záznamy, resp. zůstatky, v pokladních knihách. Pokud se vyskytne rozdíl, je třeba ho dohledat. Většinou se jedná buď o chybu v součtech ručně vedené pokladní knihy, nebo nedopatřením nezaúčtovaného pokladního dokladu. Při dohledání rozdílu bych doporučila nejdříve porovnat součet příjmů a výdajů za sledované období v účetnictví a v pokladní knize, čímž zjistíme, zda je chyba v příjmech nebo ve výdajích, a následně bych již kontrolovala položku po položce. Pokud byste zjistili, že je chyba jak na straně příjmů, tak na straně výdajů, tak je jednodušší si z účetního programu vyjet pokladní knihu, která obsahuje jak informace o příjmech a výdajích, tak i zůstatek po provedení každého pohybu peněz, a tyto zůstatky bych následně namátkově kontrolovala s ručně vedenou pokladní knihou, čímž se zjistí, zda je chyba před nebo za kontrolovaným zůstatkem, a dohledávání rozdílů je rychlejší, než kontrola položky po položce.
221-Bankovní účty, 231-Krátkodobé bankovní úvěry a 461-Dlouhodobé bankovní úvěry
Zůstatek na jednotlivých bankovních účtech v účetnictví se musí rovnat zůstatku, který je uveden na bankovním výpise. Pokud tomu tak není, potom určitě došlo k chybě na straně účetního zpracování, ať už vynecháním řádku bankovního výpisu, nebo upsáním se v částce, případně zaúčtováním příjmu místo výdaje apod. Liší-li se účetní zůstatek od skutečného stavu evidovaného v bankovním výpise, a to i třeba o pouhý jeden haléř, je třeba provést podobné kontroly jako u pokladní hotovosti a učinit nápravu. Tyto kontroly doporučuji provádět měsíčně, příp. denně, dle frekvence zasílání bankovních výpisů, protože, konkrétně v tomto případě, jsou následné kontroly, vzhledem k počtu záznamů, významně časově náročnější.
261-Peníze na cestě
Peníze na cestě jsou převodovým můstkem při přeposílání finanční hotovosti mezi jednotlivými bankovními účty nebo při výběru/vkladu hotovosti do pokladny, resp. na účet. Z povahy tohoto účtu je zřejmé, že jeho zůstatek by měl být nulový. Pokud tomu tak není, tak je třeba zjistit důvod, tzn. zpracovat dokladovou inventuru tohoto účtu. Je sice možné „vyškrtávat“ jednotlivé dvojice zápisů od začátku období, ale v tomto případě bych spíše doporučila postupovat opačně, a to např. v posledním týdnu hledat záznamy na účtu 261, které k sobě nemají protizáznam. Je naprosto běžné, že pokud převádíte finanční prostředky z jednoho účtu na druhý, který není veden u stejné banky, tak dochází k časovému nesouladu, většinou jednoho dne, mezi odchozí a příchozí platbou. Pokud ani tak nedoložíte zůstatek účtu 261, musíte projít celou jeho historii a dohledat platby, které nejsou ve dvojici, což mohlo být způsobeno chybným zaúčtováním, nebo tím, že např. nebyl vystaven příjmový pokladní doklad pří výběru hotovosti z bankomatu. Tento problém je hlavně u malých obchodních společností, kdy si jejich společníci pletou bankovní účet své společnosti se svým vlastním a vybírají si tak hotovost pro své osobní potřeby. Jistě nemusím zdůrazňovat, že v takovém případě by se mělo účtovat o pohledávce za společníkem, která by měla být okamžitě po zjištění vyrovnána. Kontrolu účtu 261-Peníze na cestě doporučuji dělat každý měsíc.
311-Pohledávky a 321-Závazky
Konečný zůstatek účtu 311 a 321 by se měl rovnat neuhrazeným vystaveným, resp. přijatým, fakturám a také saldu těchto účtů.
Saldo
sleduje „spárování“ (přiřazení) zápisů na straně MD a D sledovaného účtu. Proto při kontrole by měly být z účetního programu vygenerovány sestava neuhrazených faktur a zároveň sestava salda. V sestavě salda by měly být pouze neuhrazené faktury, protože jakmile byla faktura uhrazena a platba byla s fakturou spárována, byla ze salda „vymazána“. Při kontrole navrhuji nejdříve zkontrolovat
saldo
, pokud jsou v saldu nějaké platby, které nejsou „spárovány“ s vystavenými fakturami, je třeba učinit nápravu a spárování dodatečně provést, případně provést opravu účtování, zjistíte-li, že byla platba chybně zaúčtována na účet 311, resp. 321. Jakmile budete mít
saldo
vyčištěno, porovnejte jeho jednotlivé záznamy v saldu se sestavou neuhrazených faktur a najděte rozdíly. Nejspíš zjistíte, že v saldu máte na rozdíl od seznamu neuhrazených faktur nějakou fakturu jako neuhrazenu, přestože uhrazena byla. V takovém případě dohledejte, jakým dokladem byla daná faktura uhrazena, a zkontrolujte zaúčtování, které bylo zřejmě provedeno chybně. Kontrolu doporučuji provádět alespoň jednou za čtvrtletí, v závislosti na velikosti účetní jednotky.
314-Poskytnuté zálohy a 324-Přijaté zálohy
Na účtech 314 a 324 je kromě prověření zůstatku, tzn. správného zaúčtování přijatých, resp. poskytnutých, záloh a jejich vyúčtování a vyčištění salda (jak je popsáno v předchozím bodě), třeba kontrolovat, zda nejsou některé zálohy v účetnictví příliš dlouho, tzn., zda nechybí doklad na jejich vyúčtování. Kontroly doporučuji provádět alespoň jednou za čtvrtletí, a to v závislosti na velikosti účetní jednotky a četnosti přijatých, resp. poskytnutých, záloh.
331-Zaměstnanci, 336-Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění a 342-Ostatní přímé daně
Zůstatek těchto účtů je nejlepší kontrolovat po zaúčtování úhrady, ale před předpisem, nových mezd a odvodů na sociální a zdravotní pojištění a daň z příjmů. Tyto účty by po úhradě měly být ve většině případů nulové. Pokud tomu tak není, pak je třeba zjistit důvod. U mezd to může být vyplacená záloha zaměstnanci na příští měsíc, u daně z příjmů po zpracování vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti pohledávka z titulu vyšší vratky zaměstnancům, než jaká je samotná daňová povinnost daného měsíce. Kontroly bych doporučila zpracovávat měsíčně.
341-Daň z příjmů
Pokud platíte zálohy na daň z příjmů, tak by bylo vhodné zkontrolovat, zda zůstatek tohoto účtu souhlasí s výší skutečně zaplacených záloh. Předejdete tak případnému opomenutí, nebo chybnému zaúčtování.
343-Daň z přidané hodnoty
Účetní předpisy definují, že účtování o DPH musí být uspořádáno tak, aby účetní jednotka na jeho podkladě prokázala v návaznosti na daňové přiznání daňový závazek a odpočet daně za zdaňovací období, včetně výsledného vztahu vůči finančnímu orgánu. Doporučuji proto mít samostatné analytické účty pro DPH na vstupu, DPH na výstupu a výslednou daňovou povinnost za zdaňovací období. Následně je s tím spojena i kontrola, která by před odesláním přiznání k DPH měla být vždy provedena, a to porovnání zůstatků na analytických účtech s přiznáním. Po převedení zůstatků z analytických účtů DPH na vstupu a výstupu by ideálně měly být tyto účty nulové. Nicméně může se stát, že do přiznání nemohl být zahrnut nějaký vystavený dobropis nebo přijatá faktura, která přišla až po konci zdaňovacího období, nicméně zaúčtována byla s datem, které spadá do zdaňovacího období apod. V takovém případě je třeba vždy provést dokladovou inventuru těchto účtů a prověřit, že zůstatek skutečně souhlasí. Na analytickém účtu DPH - výsledný vztah vůči finančnímu úřadu - by měl být zůstatek přesně ve výši výsledné daňové povinnosti, příp. nadměrného odpočtu.
39x-Vnitřní zúčtování, příp. jiný účet této účtové skupiny, kromě účtu 391-Opravná položka k pohledávkám
Využíváte-li účty této účtové skupiny jako „pomocné“ účty např. při párování nebo jiných účetních operacích, kdy Vám účetní program neumožní provést zápis přímo na účet, který potřebujete, pak je vhodné vždy na konci měsíce, příp. čtvrtletí, v závislosti na četnosti používání tohoto účtu, zkontrolovat, že má účet nulovou hodnotu.
 
KONTROLY PROVÁDĚNÉ V RÁMCI ROČNÍ ZÁVĚRKY
Díky průběžným kontrolám máme sice spoustu práce hotové, nicméně stejně před uzavřením účetnictví musíme provést dokladovou inventuru všech rozvahových účtů se zůstatkem, hmotnou inventarizaci dlouhodobého majetku a zásob a porovnání výsledků s účetnictvím, prověřit výši některých výsledkových účtů apod. Kontroly prováděné v rámci účetní závěrky jsou tedy podrobnější a důkladnější, mimo jiné se musíme přesvědčit také o tom, že byly provedeny všechny závěrkové operace a že účetnictví poskytuje věrný a poctivý obraz o majetku a závazcích a finanční situaci účetní jednotky. Protože kontrola většiny rozvahových účtů byla již popsána v předchozí části článku, zmíníme se již jen o pár významných účtech, které nebyly v průběhu roku kontrolovány vůbec, nebo kontrola byla zaměřena na jejich průběžný vývoj, nicméně při účetní uzávěrce je třeba prověřit, zda mají adekvátní zůstatek. Na závěr připomeneme pár jednoduchých rovnic, které by v podvojném účetnictví měly platit a které nám pomohou se přesvědčit, že je vše správně proúčtováno.
Veškeré rozvahové účty vyjádřené v zahraniční měně
K poslednímu dni účetního období je třeba provést přecenění všech zůstatků rozvahových účtů vyjádřených v cizí měně. Pro kontrolu, že vše proběhlo v pořádku, je vhodné si z účetního programu vygenerovat sestavu zůstatků jednotlivých účtů podle měn a ručně si přepočítat, jaký by dané účty měly mít zůstatek. Bude-li se Váš výpočet shodovat se zůstatky účtů v účetnictví, proběhlo přecenění v pořádku a kursové rozdíly byly pravděpodobně správně zaúčtovány.
341-Daň z příjmů
Tento účet by na konci účetního období měl vyjadřovat skutečný nedoplatek na dani z příjmů dle daňového přiznání. Pokud v době závěrky neznáte přesnou výši daně z příjmů, pak budete účtovat na účet 459-Ostatní rezervy rezervu na daň z příjmů a v takovém případě se musí účet 341 rovnat pouze výši zaplacených záloh na daň z příjmů.
345-Ostatní daně a poplatky
Opět jako u předchozího účtu je vhodné prověřit, že je na tomto účtu zaúčtován nedoplatek na roční dani silniční.
388-Dohadné účty aktivní, 389-Dohadné účty pasivní a 383-Výdaje příštích období, 385-Příjmy příštích období
Před zaúčtováním nových nevyfakturovaných dodávek, ať už z pozice odběratele nebo dodavatele, je třeba se přesvědčit, že zůstatek těchto účtů je nulový, tzn., že veškeré nevyfakturované dodávky z předchozího účetního období byly v uzavíraném účetním období vyfakturovány. Pokud tomu tak není, je nutné prověřit, zda skutečně nedošlo k fakturaci, nebo zda jen nebyla faktura chybně zaúčtována do nákladů, resp. výnosů. Pokud nastala situace, že účetní jednotka neobdržela doklad, na základě kterého by bylo možné položku zúčtovat, je třeba zjistit, zda takový doklad bude dodán v následujícím účetním období, nebo nedošlo k chybě při závěrce předchozího účetního období, případně zda v důsledku dalšího jednání nebylo dohodnuto, že dané plnění nebude fakturováno, např. v důsledku reklamace. V případech, kdy je zjištěno, že daná položka nebude v následujícím období vyúčtována, je nutné ji zrušit, a to na vrub/ve prospěch daného účtu, na kterém byla původně zaúčtována tvorba. Pokud ovšem zjistíte, že doklad bude dodán v následujícím účetním období, je vše v pořádku a zůstatek bude na účtu ponechán k zúčtování v příštím účetním období.
381-Náklady příštích období a 384-Výnosy příštích období
Vzhledem k tomu, že tvorba těchto účtů se na rozdíl od předchozích přechodných účtů účtuje na základě vystavených, resp. přijatých, faktur, je třeba na konci účetního období ověřit, zda je zůstatek tvořen pouze takovými položkami, které se týkají následujících účetních období. To znamená, že je třeba prověřit, že všechny náklady, resp. výnosy, běžného účetního období byly z těchto účtů přeúčtovány na účty výsledkové. Pro jednodušší kontrolu doporučuji do textu účetních položek psát časový interval, kterého se náklad/výnos týká, příp. to zaznamenávat do nějaké jiné kolonky, do které to účetní software umožní.
391-Opravná položka k pohledávkám
Je vhodné prověřit, zda v minulosti vytvořené opravné položky k pohledávkám, které tvoří zůstatek tohoto účtu, jsou stále k nepromlčeným pohledávkám. Pokud se bohužel stalo, že nějaká pohledávka byla promlčena, je třeba opravnou položku zrušit a pohledávku účetně odepsat, protože je téměř jisté, že pohledávka nebude nikdy vymožena, a tím pádem její snížení hodnoty není dočasné, ale trvalé.
431-Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
Tento účet musí mít na konci účetního období nulový zůstatek. Pokud tomu tak není, pak je třeba prověřit, zda bylo provedeno rozhodnutí o rozdělení zisku, resp. úhradě ztráty. Bylo-li rozhodnutí učiněno, je třeba na základě něho přeúčtovat zůstatek účtu 431 na ostatní kapitálové účty nebo závazek, resp. pohledávku, za společníky při rozdělení zisku, resp. úhradě ztráty. Pokud rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření nebylo do konce účetního období učiněno, je nutné přeúčtovat zůstatek tohoto účtu na tvorbu zákonného rezervního fondu, vyžaduje-li si to zákon, a zbývající část zaúčtovat na účet 428-Nerozdělený zisk minulých let, příp. na 429-Nerozdělená ztráta minulých let.
531-Daň silniční a 532-Daň z nemovitých věcí
Zůstatky těchto účtů by se měly rovnat skutečné roční daňové povinnosti dle daňového přiznání.
562-Nákladové úroky, 568-Bankovní poplatky a 662-Výnosové úroky
Zůstatek těchto účtů je vhodné porovnat s předchozím účetním obdobím a zjistit, zda nejsou výrazně vyšší nebo nižší. Pokud je rozdíl oproti předchozím účetním obdobím výrazný, je vhodné zkontrolovat správnost účtování. Většinou stačí provést kontrolu pouze vizuálně, tzn., zda na účtu nejsou účtovány nějaké abnormálně vysoké částky nebo podle textu uvedeného k jednotlivým položkám nejsou účtovány položky, které na tyto účty nepatří. Pokud takové podezřelé záznamy objevíte, je třeba prověřit jejich správnost.
591-Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná a 593-Daň z příjmů z mimořádné činnosti - splatná
Součet zůstatků těchto účtů by se měl rovnat stejně jako u předchozích účtů skutečné roční daňové povinnosti dle přiznání. Pokud ovšem v době závěrky není ještě přiznání zpracováno a není známá skutečná výše daně z příjmů, pak na tomto účtu bude zaúčtována pouze předpokládaná výše, a to na základě předběžného propočtu, nikoliv na základě kvalifikovaného odhadu, jako to bývá u běžných nákladů, u kterých je znám čas a účel, ale není známa výše.
Konečný zůstatek účtů 551 + 541 = obrat strany D účtové skupiny 07 a 08
Nebude-li tato rovnice platit, pak to ještě nemusí znamenat, že bylo chybně účtováno, ale je třeba se podívat na účet 543, zda nebyl nějaký majetek darován, nebo na účet 549, kam se účtuje zůstatková cena majetku v případě jeho likvidace v důsledku škody. Dále mohlo dojít k vkladu majetku do jiné společnosti, kdy se zůstatková cena zachytí na účtu 367, nebo v případě podnikání individuálního podnikatele byl majetek vyjmut z obchodního majetku pro osobní užití, kdy se použije účet 491 apod.
Obrat MD účtové skupiny 07 = obrat strany D účtové skupiny 01
Obrat MD účtové skupiny 08 = obrat strany D účtové skupiny 02
Obrat MD účtových skupin 01 + 02 + 03 + 06 = obratu D účtové skupiny 04 + účty 623 + 624
Tato rovnice platí pouze za předpokladu, že je vždy při pořizování dlouhodobého majetku, který není vytvořen vlastní činností, používána účtová skupina 04 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý finanční majetek a že hmotný a nehmotný majetek pořízený vlastní činností je účtován z účtové skupiny 62 rovnou na majetkové účty. Je-li účtováno při nákupu rovnou na účty účtových skupin 01 až 03 a 06 nebude tato rovnice platit.
Konečný zůstatek účtů 558 + 559 = Konečný zůstatek -- počáteční zůstatek účtových skupiny 09 (bez účtů 096, 097 a 098), 19x a účet 391
Konečný zůstatek účtu 552 = Konečný zůstatek - počáteční zůstatek účtu 451
Konečný zůstatek účtu 554 = Konečný zůstatek - počáteční zůstatek účtu 459
Konečné zůstatky účtů 521 + 522 + 523 x 0,34 (příp. 0,35) = Konečný zůstatek účtu 524
Tato rovnice platí za předpokladu, že na dohody o provedení práce do 10 000 Kč a náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti, ze kterých se neodvádí pojistné, máte založeny samostatné analytické účty, které do této rovnice nezahrnete, a dále nemáte vypláceny odměny jednatelům do 2 500 Kč, ze kterých se odvádí pouze zdravotní pojištění. Pokud tyto podmínky nejsou splněny, pak tato jednoduchá kontrola nefunguje a jste odkázání pouze na kontrolu dle mzdových sestav.
Mimo výše uvedených rovnic by bylo vhodné také prověřit, zda některé výnosové účty, které mají na konci účetního období zůstatek, mají v páru nákladové účty se zůstatkem. Jedná se zejména o dvojice účtů 604 - 504, 641 - 541, 642 - 542, 661 -561. Nicméně pouze u první dvojice by mělo platit, že zůstatek účtu 604 je větší než zůstatek účtu 504. U ostatních dvojic to může být naopak, nebo dokonce např. u prodeje dlouhodobého majetku nemusí vzniknout žádný náklad, protože ten vyjadřuje zůstatkovou cenu dlouhodobého majetku v době jeho prodeje, a pokud se prodává již plně odepsaný majetek, není co na tento účet zaúčtovat.
PŘÍKLAD
Kontroly s využitím výše uvedených rovnic:
Společnost Rovnice s. r. o. měla ke konci účetního období následující obratovou předvahu.
Obratová předvaha k 31.12.2013 společnosti Rovnice s. r. o. v tis. Kč:
 I----------I---------------------I----------I----------I----------I----------I I   
Účet
I
Počáteční zůstatek
I
Obrat MD
I
Obrat D
I
Konečný
I
zůstatek
I I I----------I----------I I I----------I----------I I I
MD
I
D
I I I
MD
I
D
I I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I I 022000 I 400 I - I 50 I 210 I 240 I - I I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I I 042000 I 0 I - I 50 I 50 I 0 I - I I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I I 082000 I - I 235 I 210 I 98 I - I 123 I I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I I 132000 I 210 I 0 I 200 I 182 I 228 I - I I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I I 196000 I - I 10 I 0 I 8 I - I 18 I I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I I 211000 I 15 I - I 45 I 51 I 9 I - I I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I I 221000 I 150 I - I 1692 I 1840,70 I 1,30 I - I I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I I 231000 I - I 0 I 450 I 954 I - I 504 I I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I I 261000 I 0 I - I 48 I 45 I 3 I - I I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I I 311000 I 50 I - I 786,50 I 792 I 44,50 I - I I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I I 321000 I - I 21 I 290 I 328,50 I - I 59,50 I I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I I 331000 I - I 48 I 662,05 I 660 I - I 45,95 I I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I I 336000 I - I 28 I 300,25 I 297 I - I 24,75 I I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I I 341000 I - I 5 I 38 I 36 I - I 3 I I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I I 342000 I - I 10 I 28 I 144 I - I 126 I I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I I 343100 I - I 0 I 52,50 I 52 I - I - 0,50 I I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I I 343200 I - I 0 I 162,50 I 162,50 I - I - I I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I I 343300 I - I 15 I 155 I 162,50 I - I 22,50 I I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I I 379000 I - I 1 I 16 I 17 I - I 2 I I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I I 381000 I 13 I - I 9,50 I 13 I 9,50 I - I I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I I 389000 I - I 26 I 26 I 18 I - I 18 I I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I I 391000 I - I 5 I 5 I 0 I - I 0 I I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I I 411000 I - I 200 I 0 I 0 I - I 200 I I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I I 421000 I - I 0 I 0 I 19 I - I 19 I I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I I 428000 I - I 45 I 0 I 150 I - I 195 I I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I I 429000 I - I - 20 I 0 I 20 I - I 0 I I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I I 431000 I - I 189 I 189 I 0 I - I 0 I I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I I 459000 I - I 20 I 3 I 7 I - I 24 I I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I I 501000 I - I - I 15 I 0 I 15 I - I I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I I 504000 I - I - I 182 I 0 I 182 I - I I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I I 511000 I - I - I 18 I 0 I 18 I - I I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I I 513000 I - I - I 13 I 0 I 13 I - I I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I I 518000 I - I - I 26,50 I 0 I 26,50 I - I I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I I 521000 I - I - I 670 I 0 I 670 I - I I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I I 524000 I - I - I 224,40 I 0 I 224,40 I - I I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I I 528000 I - I - I 17 I 0 I 17 I - I I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I I 541000 I - I - I 18 I 0 I 18 I - I I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I I 543000 I - I - I 51 I 0 I 51 I - I I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I I 551000 I - I - I 55 I 0 I 55 I - I I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I I 554000 I - I - I 7 I 3 I 4 I - I I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I I 559000 I - I - I 8 I 5 I 3 I - I I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I I 562000 I - I - I 36 I 0 I 36 I - I I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I I 568000 I - I - I 30 I 0 I 30 I - I I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I I 591000 I - I - I 144 I 0 I 144 I - I I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I I 602000 I - I - I 0 I 350 I - I 350 I I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I I 604000 I - I - I 0 I 250 I - I 250 I I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I I 641000 I - I - I 0 I 50 I - I 50 I I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I I 662000 I - I - I 0 I 8 I - I 8 I I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I
Kontroly:
KZ 551 + KZ 541 = Obrat D 082 => 55 + 18 nerovná se 98 => Účtování není správné.
Protože rovnice neplatí, je třeba se podívat na účet 543, kde bychom při detailním prozkoumání zjistili, že společnost prodala dlouhodobý hmotný majetek v zůstatkové ceně 25 000 Kč, tzn. úprava rovnice 55 + 18 + 25 = 98 => Účtování je správné.
Obrat MD 082 = Obrat Dal 022 => 210 = 210 => Účtování je správné.
Obrat MD 022 = Obrat Dal 042 => 50 = 50 => Účtování je správné.
KZ 559 = (KZ - PZ 196) + (KZ - PZ 391) => 3 = (18 - 10) + (0 - 5) => Účtování je správné.
KZ 554 = (KZ - PZ 459) => 4 = 24 - 20 => Účtování je správné.
KZ 521 x 0,34 = KZ 524 => 670 x 0,34 nerovná se 224,4 => Účtování není správné.
Vzhledem k tomu, že rovnice neplatí, je třeba se podrobně nejprve podívat na účet 521 a porovnat ho s výčetkami mezd. Při podrobnějším prozkoumání bychom zjistili, že na účtu 521 jsou zaúčtovány dvě dohody po 5 000 Kč, ze kterých se neodvádí sociální a zdravotní pojištění. Po očištění zůstatku účtu 521 rovnice platí.
(670 - 2 x 5) x 0,34 = 224,4 => Účtování je správné.
  
Použité účty:
451-Rezervy podle zvláštních právních předpisů 022-Samostatné hmotné movité věci a 459-0statní rezervy soubory hmotných movitých věcí 461-Dlouhodobé bankovní úvěry 042-Pořízení dlouhodobého hmotného 491-Účet individuálního podnikatele majetku 501-Spotřeba materiálu 082-0právky k samostatným hmotným 504-Prodané zboží movitým věcem a souborům hmotných 511-Opravy a udržování movitých věcí 513-Náklady na reprezentaci 096-0pravná položka k dlouhodobému 518-Ostatní služby finančnímu majetku 521-Mzdové náklady 097-0ceňovací rozdíl k nabytému 522-Příjmy společníků a členů majetku družstva ze závislé činnosti 098-0právky k oceňovacímu rozdílu k 523-Odměny členům orgánů společnosti nabytému majetku a družstva 132-Zboží na skladě a v prodejnách 524-Zákonné sociální a zdravotní 196-0pravná položka ke zboží pojištění 211-Pokladna 528-Ostatní sociální náklady 221-Bankovní účty 531-Daň silniční 231-Krátkodobé bankovní úvěry 532-Daň z nemovitých věcí 261-Peníze na cestě 541-Zůstatková cena dlouhodobého 311-Pohledávky z obchodních vztahů nehmotného a hmotného majetku 314-Poskytnuté zálohy 542-Prodaný materiál 321-Závazky 543-Dary 324-Přijaté zálohy 549-Manka a škody 331-Zaměstnanci 551-Odpisy dlouhodobého nehmotného a 336-Zúčtování s institucemi hmotného majetku sociálního zabezpečení 552-Tvorba a zúčtování rezerv podle a zdravotního pojištění zvláštních právních předpisů 341-Daň z příjmů 554-Tvorba a zúčtování ostatních rezerv 342-0statní přímé daně 558-Tvorba a zúčtování zákonných 343-Daň z přidané hodnoty opravných položí 345-0statní daně a poplatky 559-Tvorba a zúčtování opravných položek 367-Závazky z upsaných nesplacených 561-Prodané cenné papíry a podíly cenných papírů a vkladů 562-Úroky 379-Jiné závazky 568-Ostatní finanční náklady 381-Náklady příštích období 591-Daň z příjmů z běžné činnosti - 383-Výdaje příštích období splatná 384-Výnosy příštích období 593-Daň z příjmů z mimořádné 385-Příjmy příštích období činnosti - splatná 388-Dohadné účty aktivní 602-Tržby z prodeje služeb 389-Dohadné účty pasivní 604-Tržby za zboží 391-Opravná položka k pohledávkám 623-Aktivace dlouhodobého nehmotného 411-Základní
kapitál
majetku 421-Zákonný rezervní fond 624-Aktivace dlouhodobého hmotného 428-Nerozdělený zisk minulých let majetku 429-Neuhrazená ztráta minulých let 641-Tržby z prodeje dlouhodobého 431-Výsledek hospodaření ve nehmotného a hmotného majetku schvalovacím řízení 642-Tržby z prodeje materiálu 661-Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 662-Úroky
Když už máme zkontrolovány všechny účty a jsme přesvědčení, že vše je zaúčtováno tak, jak má, že je účetnictví úplné a poskytuje věrný a poctivý obraz o majetku a závazcích a finanční situaci účetní jednotky, je třeba sestavit účetní výkazy, závěrečnou tečku za ročním snažením. I zde funguje pár rad, resp. rovnic, pro kontrolu.
Aktiva celkem = Pasiva celkem
Tato rovnice je sice notoricky známá, nicméně je třeba mít ji stále na paměti, protože při zaokrouhlování jednotlivých účtů nebo řádků ve výkazech na celé tisíce se může stát, že celkové součty se nerovnají. V takovém případě je třeba provést úpravu, a to na řádcích, které nemají vazbu na druhý výkaz, nebo nejsou okomentovávány v příloze k účetní závěrce.
Řádek Rozvahy „A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období“ = řádku Výkazu zisku a ztráty „**Výsledek hospodaření za účetní období“.

Související dokumenty