Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje poskytovaných zaměstnaneckých benefitů v roce 2014

Vydáno: 27 minut čtení

V následujícím příspěvku přinášíme přehled daňově uznatelných a neuznatelných výdajů poskytovaných zaměstnaneckých benefitů v roce 2014.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje poskytovaných zaměstnaneckých benefitů v roce 2014
Ing.
Ivan
Macháček
 
DAŇOVĚ UZNATELNÉ VÝDAJE ZAMĚSTNAVATELE
Stěžejním ustanovením zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), které umožňuje poskytované zaměstnanecké benefity uplatnit u zaměstnavatele jako daňově uznatelný výdaj (náklad), je znění § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP. Podle tohoto ustanovení jsou
daňově uznatelnými výdaje (náklady) vynaložené zaměstnavatelem na pracovní a sociální podmínky, na péči o zdraví a na zvýšený rozsah doby odpočinku zaměstnanců, pokud práva zaměstnanců vyplývají:
-
z kolektivní smlouvy,
-
z vnitřního předpisu zaměstnavatele,
-
z pracovní smlouvy uzavřené mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem,
-
z jiné smlouvy uzavřené mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem,
-
pokud ZDP nebo jiný zvláštní zákon nestanoví jinak.
Poznámka:
Podle § 6 odst. 1 písm. b) ZDP je za zaměstnance považován pro účely daně z příjmů rovněž společník společnosti s ručením omezeným a
komanditista
komanditní společnosti a podle § 6 odst. 1 písm. c) ZDP je za zaměstnance považován rovněž člen orgánu právnické osoby a orgán právnické osoby (ve smyslu § 44 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích [dále jen „ZOK“], je statutárním orgánem společnosti s r. o. každý jednatel).
Podle tohoto ustanovení zákona lze poskytovat např. následující nejčastější benefity, které při splnění podmínek uvedených v tomto ustanovení zákona jsou daňově uznatelným výdajem (nákladem) zaměstnavatele.
 
1. Příspěvek na penzijní připojištění, penzijní pojištění a na soukromé životní pojištění
Příspěvky zaměstnancům na penzijní připojištění se státním příspěvkem a na doplňkové penzijní spoření, příspěvky na penzijní pojištění a na soukromé životní pojištění jsou u zaměstnavatele daňově uznatelné
bez ohledu na jejich výši poskytnutou zaměstnancům v kalendářním roce, pokud jejich poskytování zaměstnavatelem vyplývá z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy. Daňovým výdajem zaměstnavatele bude i příspěvek uhrazený za zaměstnance, který pracuje na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, pokud bude splněna podmínka § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP.
PŘÍKLAD
OSVČ, podnikající ve stavební výrobě, zaměstnává několik zaměstnanců. Zaměstnavatel sjednal v pracovní smlouvě se zaměstnanci, že namíst