Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje poskytovaných zaměstnaneckých benefitů v roce 2014

Vydáno: 27 minut čtení

V následujícím příspěvku přinášíme přehled daňově uznatelných a neuznatelných výdajů poskytovaných zaměstnaneckých benefitů v roce 2014.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje poskytovaných zaměstnaneckých benefitů v roce 2014
Ing.
Ivan
Macháček
 
DAŇOVĚ UZNATELNÉ VÝDAJE ZAMĚSTNAVATELE
Stěžejním ustanovením zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), které umožňuje poskytované zaměstnanecké benefity uplatnit u zaměstnavatele jako daňově uznatelný výdaj (náklad), je znění § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP. Podle tohoto ustanovení jsou
daňově uznatelnými výdaje (náklady) vynaložené zaměstnavatelem na pracovní a sociální podmínky, na péči o zdraví a na zvýšený rozsah doby odpočinku zaměstnanců, pokud práva zaměstnanců vyplývají:
-
z kolektivní smlouvy,
-
z vnitřního předpisu zaměstnavatele,
-
z pracovní smlouvy uzavřené mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem,
-
z jiné smlouvy uzavřené mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem,
-
pokud ZDP nebo jiný zvláštní zákon nestanoví jinak.
Poznámka:
Podle § 6 odst. 1 písm. b) ZDP je za zaměstnance považován pro účely daně z příjmů rovněž společník společnosti s ručením omezeným a
komanditista
komanditní společnosti a podle § 6 odst. 1 písm. c) ZDP je za zaměstnance považován rovněž člen orgánu právnické osoby a orgán právnické osoby (ve smyslu § 44 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích [dále jen „ZOK“], je statutárním orgánem společnosti s r. o. každý jednatel).
Podle tohoto ustanovení zákona lze poskytovat např. následující nejčastější benefity, které při splnění podmínek uvedených v tomto ustanovení zákona jsou daňově uznatelným výdajem (nákladem) zaměstnavatele.
 
1. Příspěvek na penzijní připojištění, penzijní pojištění a na soukromé životní pojištění
Příspěvky zaměstnancům na penzijní připojištění se státním příspěvkem a na doplňkové penzijní spoření, příspěvky na penzijní pojištění a na soukromé životní pojištění jsou u zaměstnavatele daňově uznatelné
bez ohledu na jejich výši poskytnutou zaměstnancům v kalendářním roce, pokud jejich poskytování zaměstnavatelem vyplývá z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy. Daňovým výdajem zaměstnavatele bude i příspěvek uhrazený za zaměstnance, který pracuje na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, pokud bude splněna podmínka § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP.
PŘÍKLAD
OSVČ, podnikající ve stavební výrobě, zaměstnává několik zaměstnanců. Zaměstnavatel sjednal v pracovní smlouvě se zaměstnanci, že namísto zvýšení mzdy jim bude přispívat měsíčně částku 2 000 Kč na penzijní připojištění se státním příspěvkem a současně každý rok v prosinci částku 13 000 Kč na soukromé životní pojištění.
Ustanovení § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP se vztahuje nejen na zaměstnavatele - právnické osoby, ale i na zaměstnavatele - fyzické osoby. U OSVČ - zaměstnavatele je splněna podmínka daňové uznatelnosti příspěvku podle tohoto ustanovení a výdaje spojené s poskytnutým příspěvkem na penzijní připojištění se státním příspěvkem a na soukromé životní pojištění zaměstnanců jsou daňově uznatelné v plné výši bez ohledu na to, zda jsou u zaměstnance osvobozeny od daně z příjmů ze závislé činnosti nebo podléhají zdanění.
 
2. Doprava zaměstnanců do a ze zaměstnání
Pokud zaměstnavatel hradí formou nepeněžního nebo peněžního plnění zaměstnanci
výdaje spojené s dopravou zaměstnanců do zaměstnání a ze zaměstnání,
budou tyto výdaje zaměstnavatele daňově uznatelnými výdaji (náklady), a to při splnění podmínky, že toto nepeněžní nebo peněžní plnění zaměstnavatele je dohodnuto v kolektivní smlouvě, nebo stanoveno ve vnitřním předpisu, popř. přímo v pracovní nebo jiné smlouvě uzavřené se zaměstnancem. Půjde např. o úhradu dopravy zaměstnance osobním automobilem (služebním i soukromým) do zaměstnání a ze zaměstnání, nebo o proplácené jízdné zaměstnancům veřejným hromadným dopravním prostředkem za cesty do zaměstnání a ze zaměstnání.
PŘÍKLAD
V kolektivní smlouvě je pro rok 2014 sjednáno, že zaměstnavatel uhradí dojíždějícím zaměstnancům veškeré výdaje na dopravu do zaměstnání a ze zaměstnání. Mějme případ zaměstnance, který do zaměstnání dojíždí vlastním motorovým vozidlem a za měsíc květen 2014 mu uhradí zaměstnavatel na základě předložených dokladů o spotřebě PHM částku 1 500 Kč.
Zatímco u zaměstnance se jedná o zdanitelný příjem ze závislé činnosti, který vchází do vyměřovacího základu zaměstnance pro odvod pojistného na sociální a na zdravotní pojištění, budou výdaje vynaložené zaměstnavatelem na dopravu zaměstnance jeho daňově uznatelným nákladem, protože zaměstnavatel dodržel podmínky stanovené v § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP. Při stanovení superhrubé mzdy bude připočten příjem 1 500 Kč k hrubé mzdě zaměstnance a rovněž bude připočtena částka pojistného hrazeného zaměstnavatelem ze zdanitelného peněžního příjmu 34% z 1 500 Kč = 510 Kč. Daňovým nákladem zaměstnavatele bude rovněž podle znění § 24 odst. 2 písm. f) ZDP povinné pojistné na sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem za sebe sama (částka 510 Kč).
 
3. Přechodné ubytování zaměstnanců
V případě, že zaměstnavatel přispívá na přechodné ubytování jeho zaměstnanců, budou tyto výdaje jeho daňově uznatelným výdajem (nákladem), pokud je toto plnění dohodnuto v kolektivní smlouvě, nebo stanoveno ve vnitřním předpisu, popř. přímo v pracovní nebo jiné smlouvě uzavřené se zaměstnancem (např. ve smlouvě o výkonu funkce).
PŘÍKLAD
Zaměstnavatel na základě inzerátu zveřejněného v celorepublikovém deníku přijal na vedoucí místo nového zaměstnance ze vzdáleného místa. Sjednal s ním v pracovní smlouvě poskytnutí přechodného ubytování i s rodinou v najatém rodinném domku, a to do doby, než si zaměstnanec zajistí adekvátní ubytování zakoupením vlastní bytové jednotky. Zaměstnanec hradí částku 9 000 Kč měsíčně pronajímateli, přičemž tuto částku zaměstnavatel proplácí zaměstnanci na základě dokladu o zaplacení nájmu.
Daňově uznatelným výdajem zaměstnavatele je celá částka 9 000 Kč měsíčně, protože zaměstnavatel postupuje v souladu s § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP. Vzhledem k tomu, že se jedná o peněžní plnění zaměstnavatele, bude částka 9 000 Kč v plné výši jako peněžní příjem podléhat zdanění u zaměstnance ze superhrubé mzdy a částka bude zahrnuta do vyměřovacího základu zaměstnance pro odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění. Daňovým nákladem zaměstnavatele bude rovněž podle znění § 24 odst. 2 písm. f) ZDP povinné pojistné na sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem za sebe sama (částka 9 000 Kč x 0,34 = 3 060 Kč).
K dalším specifickým ustanovením ZDP, která stanoví podmínky pro daňovou uznatelnost poskytovaných plnění zaměstnavatele jeho zaměstnancům, patří znění § 24 odst. 2 písm. j) body 1 až 4, písm. zh) a dále písm. zu) ZDP.
 
4. Příspěvek na vzdělávání
Daňovými výdaji (náklady) zaměstnavatele jsou podle znění § 24 odst. 2 písm. j) bod 3 ZDP výdaje (náklady):
-
na provoz vlastních vzdělávacích zařízení nebo
-
výdaje (náklady) spojené s odborným rozvojem zaměstnanců podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“), a výdaje (náklady) spojené s rekvalifikací zaměstnanců podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, pokud souvisejí s předmětem činnosti zaměstnavatele.
Daňovými výdaji jsou tedy veškeré výdaje zaměstnavatele na prohlubování nebo zvyšování kvalifikace (ať jde o peněžní nebo nepeněžní plnění) a na rekvalifikaci zaměstnanců, pokud souvisejí s předmětem činnosti zaměstnavatele.
Daňovým výdajem zaměstnavatele při zvyšování kvalifikace zaměstnance, které souvisí s předmětem činnosti zaměstnavatele, je rovněž náhrada mzdy poskytovaná zaměstnanci za dobu pracovního volna k účasti na zvyšování kvalifikace v souladu se ZP.
Výše uvedené daňové výdaje (náklady) obsažené ve znění ustanovení zákona blíže specifikuje pokyn GFŘ č. D-6
v bodech 15 a 16 k § 24 odst. 2 zákona.
Podle znění § 25 odst. 1 písm. h) bod 2 ZDP však není daňovým výdajem nepeněžní plnění poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci ve formě možnosti používat vzdělávací zařízení s výjimkou zařízení uvedených v § 24 odst. 2 písm. j) bodech 1 až 3 zákona. Pokud tedy zaměstnavatel bude jako
nepeněžní plnění hradit zaměstnanci vzdělávání, které nesouvisí s předmětem činnosti zaměstnavatele,
pak podle § 25 odst. 1 písm. h) bod 2 ZDP tyto výdaje nejsou u zaměstnavatele daňově uznatelné, ani kdyby se k úhradě zavázal např. v kolektivní smlouvě, ve vnitřním předpisu nebo v pracovní smlouvě uzavřené se zaměstnancem. V tomto případě nelze využít znění § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP.
V případě, že bude zaměstnavatel poskytovat zaměstnanci
peněžní příspěvek na vzdělávání zaměstnance, které nesouvisí s předmětem činnosti zaměstnavatele,
nebude se na zaměstnavatele vztahovat ustanovení § 25 odst. 1 písm. h) bod 2 ZDP a zaměstnavatel může využít znění § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP. Pokud je toto peněžní plnění zaměstnavatele sjednáno v pracovní nebo jiné smlouvě se zaměstnancem, v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním předpisu zaměstnavatele, půjde o daňově uznatelný výdaj zaměstnavatele.
PŘÍKLAD
Zaměstnavatel, vyvážející výrobky na ruský trh, uloží pracovníkům obchodního úseku absolvovat kurz ruštiny. Náklady na pořádání kurzu uhradí zaměstnavatel pořádající jazykové škole.
Jedná se o prohloubení kvalifikace zaměstnanců, které souvisí s předmětem činnosti zaměstnavatele. U zaměstnance se bude jednat o příjem osvobozený od daně z příjmů ze závislé činnosti podle § 6 odst. 9 písm. a) ZDP, u zaměstnavatele půjde o daňově uznatelné náklady vynaložené na úhradu tohoto vzdělávání zaměstnance podle znění § 24 odst. 2 písm. j) bod 3 ZDP.
PŘÍKLAD
Zaměstnanec je zaměstnán jako skladník a rozhodl se s ohledem na své koníčky absolvovat kurz bojových sportů. Zaměstnavatel v rámci benefitu uhradí zaměstnanci kurz formou nepeněžního plnění zaplacením pořádající agentuře.
U zaměstnance nelze uplatnit znění § 6 odst. 9 písm. a) ZDP, protože zvýšení kvalifikace nesouvisí s předmětem činnosti zaměstnavatele. Protože však jde o nepeněžní plnění zaměstnavatele, může se na zaměstnance vztahovat znění § 6 odst. 9 písm. d) ZDP a toto nepeněžní plnění bude osvobozeno u zaměstnance od daně z příjmů, pokud u zaměstnavatele půjde o nedaňový výdaj. Tato skutečnost je u zaměstnavatele splněna, protože na zaměstnavatele se vztahuje znění § 25 odst. 1 písm. h) bod 2 ZDP a zaměstnavatel nemůže nepeněžní plnění poskytnuté zaměstnanci na zvýšení kvalifikace, které nesouvisí s předmětem činnosti zaměstnavatele, uplatnit jako daňový výdaj.
PŘÍKLAD
Zaměstnankyně se rozhodla zvýšit svou kvalifikaci absolvováním kurzu modelingu. Zvýšení kvalifikace nesouvisí s předmětem činnosti zaměstnavatele, přesto zaměstnavatel uhradí zaměstnankyni kurz formou peněžního plnění.
U zaměstnankyně nelze uplatnit ani znění § 6 odst. 9 písm. a) ani znění § 6 odst. 9 písm. d) ZDP, protože jednak zvýšení kvalifikace nesouvisí s předmětem činnosti zaměstnavatele a jednak se jedná o peněžní plnění. U zaměstnankyně tak půjde o zdanitelný peněžní příjem. Výdaje vynaložené zaměstnavatelem na zvýšení kvalifikace zaměstnankyně by mohly být daňovými výdaji podle znění § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP, pokud se k peněžní úhradě zaměstnankyni zavázal zaměstnavatel např. v pracovní smlouvě nebo jiné smlouvě uzavřené s pracovnicí. Povinné pojistné na sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem ze zdanitelné částky zaměstnankyně lze uplatnit podle § 24 odst. 2 písm. f) ZDP jako daňový náklad.
 
5. Příspěvek na stravování zaměstnance
Pro stanovení podmínek daňové účinnosti výdajů (nákladů) vynaložených zaměstnavatelem na stravování zaměstnanců ZDP rozlišuje dvě formy stravování, přičemž pro každou z těchto forem platí jiný daňový režim. Jedná se o:
a) stravování zaměstnanců zajišťované ve vlastním zařízení
Výdaji (náklady) vynaloženými na dosažení, zajištění a udržení příjmů jsou podle znění § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 výdaje (náklady) na provoz vlastního stravovacího zařízení kromě hodnoty potravin.
Ve smyslu znění bodu 17 pokynu GFŘ č. D-6 k § 24 odst. 2 ZDP se těmito výdaji rozumějí výdaje (náklady) spojené s provozem kuchyně s jídelnou, popř. kantýny, a to i tehdy, je-li příprava a výdej jídel zabezpečována jiným subjektem formou služby v tomto vlastním zařízení. Daňová účinnost těchto výdajů platí nejen pro stravování poskytované zaměstnancům, ale i při poskytování tohoto stravování důchodcům - bývalým zaměstnancům. Daňová účinnost se vztahuje i na poskytování stravování ve vlastním stravovacím zařízení zaměstnancům po dobu jejich čerpání dovolené nebo po dobu jejich dočasné pracovní neschopnosti.
Výdaje (náklady) vynaložené zaměstnavatelem na potraviny spotřebované na zajištění stravování jsou však daňově neuznatelné.
Jejich úhrada je buď zaměstnancem, nebo zčásti nebo úplně z FKSP, ze sociálního fondu nebo ze zisku zaměstnavatele po jeho zdanění. Pokud by zaměstnavatel chtěl hradit výdaje (náklady) vynaložené na potraviny zčásti nebo zcela prostřednictvím svých výdajů (nákladů), jde o daňově neúčinné náklady připočitatelné k základu daně z příjmů zaměstnavatele. Tržby od zaměstnanců a důchodců až do výše výdajů (nákladů) na spotřebované potraviny jsou příjmy (výnosy), které nepodléhají dani z příjmů. Pokud by tyto tržby byly vyšší než vynaložené výdaje (náklady) na spotřebu potravin, nutno u zaměstnavatele rozdíl zdanit daní z příjmů.
b) stravování zaměstnanců zajišťované prostřednictvím jiných subjektů
Za stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů se považuje podle bodu 19 pokynu GFŘ č. D-6 k § 24 odst. 2 ZDP stravování smluvně zabezpečené zaměstnavatelem v jiném než ve vlastním stravovacím zařízení nebo ve vlastním stravovacím zařízení, které je pronajaté na základě smlouvy o pronájmu. Nejčastější formou tohoto stravování je poskytování stravenek zaměstnancům, které nakoupí zaměstnavatel.
Daňově účinné jsou příspěvky zaměstnavatele poskytované až do výše 55% ceny jednoho jídla za jednu směnu, maximálně však do výše 70% stravného vymezeného pro zaměstnance v § 6 odst. 7 písm. a) ZDP při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin.
V ustanovení § 6 odst. 7 písm. a) ZDP je uveden odkaz na výši náhrad cestovních výdajů poskytovaných v souvislosti s výkonem činnosti, ze které plyne příjem ze závislé činnosti, do výše stanovené nebo umožněné ZP pro zaměstnavatele nepodnikatelské sféry. Pro tyto zaměstnavatele je stanoveno pro pracovní cesty trvající 5 až 12 hodin stravné pro rok 2014 v rozmezí 67 Kč až 80 Kč. Podle znění § 163 odst. 1 ZP přísluší zaměstnanci v podnikatelské sféře stravné při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin nejméně ve výši 67 Kč (horní hranice není limitována). Daňově účinný příspěvek na stravování u zaměstnavatele, který je podnikatelem, je tedy v roce 2014 limitován výší 70% z 80 Kč, tedy částkou 56 Kč.
Příspěvek na stravování lze uplatnit jako daňový výdaj (náklad), pokud přítomnost zaměstnance v práci během stanovené směny trvá alespoň 3 hodiny. Příspěvek nelze uplatnit na stravování za zaměstnance, kterému v průběhu směny vznikl nárok na stravné v souvislosti s pracovní cestou
zaměstnance podle ZP. Pokud se zaměstnanec nezúčastní pracovní směny anebo odpracuje pouze její část kratší tří hodin (z titulu dovolené, dočasné pracovní neschopnosti, poskytnutí neplaceného volna apod.), nemá zaměstnavatel nárok na daňově uznatelný příspěvek zaměstnanci na stravování. Příspěvek poskytnutý zaměstnavatelem na stravování důchodcům - bývalým zaměstnancům nebo zaměstnancům čerpajícím řádnou dovolenou nelze považovat za daňově uznatelný výdaj (náklad) na straně zaměstnavatele.
V bodu 19 pokynu GFŘ č. D-6 k § 24 odst. 2 ZDP se rovněž uvádí, že
při zajištění stravování prostřednictvím stravenek se cenou jídla rozumí hodnota stravenky včetně poplatku za zprostředkování jejího nákupu.
PŘÍKLAD
Zaměstnavatel poskytuje v roce 2014 svým zaměstnancům bezplatně stravenky s vyznačenou nominální hodnotou:
varianta A - 50 Kč
varianta B - 100 Kč
Zaměstnavatel pro stanovení daňové uznatelnosti příspěvku na stravenku bude postupovat podle § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 ZDP:
-
ve variantě A může zaměstnavatel uplatnit do daňových nákladů 55% z nominální hodnoty stravenky, tj. 27,50 Kč, zbývající hodnota bezplatně poskytnuté stravenky ve výši 22,50 Kč bude daňově neuznatelná (může být však hrazena ze sociálního fondu zaměstnavatele tvořeného ze zisku, popř. je nedaňovým nákladem zaměstnavatele),
-
ve variantě B nemůže zaměstnavatel uplatnit do daňových nákladů 55% z nominální hodnoty stravenky, protože tato částka převyšuje stanovený horní limit 70% stravného; zaměstnavatel může do daňových nákladů uplatnit pouze částku 56 Kč (limit 70% z částky 80 Kč) a zbývající hodnota bezplatně poskytnuté stravenky ve výši 44 Kč bude daňově neuznatelná.
U zaměstnance se bude jednat v obou variantách o nepeněžní plnění, které je podle § 6 odst. 9 písm. b) ZDP plně osvobozeno od daně z příjmů ze závislé činnosti.
 
6. Motivační příspěvek na vzdělávání budoucího zaměstnance
Daňově uznatelným výdajem
zaměstnavatele (fyzická nebo právnická osoba) je dle znění § 24 odst. 2 písm. zu) ZDP motivační příspěvek poskytnutý na základě smluvního vztahu žákovi nebo studentovi připravujícímu se pro poplatníka na výkon profese, a to
do výše 5 000 Kč měsíčně
(do konce roku 2013 se jednalo o částku 2 000 Kč). Pokud se jedná o studenta vysoké školy, jde o částku
do výše 10 000 Kč měsíčně
(do konce roku 2013 se jednalo o částku 5 000 Kč). Motivačním příspěvkem se rozumí stipendium, příspěvek na stravování, ubytování, vzdělávání ve vzdělávacích zařízeních související s budoucím výkonem profese, jízdné v prostředcích hromadné dopravy do místa vzdělávání a na pořízení osobních ochranných prostředků a pomůcek poskytovaných nad rámec zvláštních právních předpisů.
PŘÍKLAD
Zaměstnavatel uzavřel v září 2013 dohodu o budoucím pracovním poměru se studentem vysoké školy, ve které se zavázal po dobu studia poskytovat od 1.10.2013 do 30.6.2015 studentovi motivační příspěvek ve výši 7 000 Kč měsíčně. Jedná se o stipendium a příspěvek na ubytování a stravování studenta. Student se v dohodě zavázal uzavřít se zaměstnavatelem pracovní poměr po skončení vysoké školy a setrvat v něm alespoň 3 roky. Student podepsal u zaměstnavatele prohlášení k dani.
U zaměstnavatele je v roce 2013 daňově uznatelným výdajem částka 5 000 Kč měsíčně a počínaje lednem 2014 pak je daňově uznatelným výdajem zaměstnavatele plná výše motivačního příspěvku 7 000 Kč měsíčně.
 
7. Bezplatné poskytnutí služebního vozidla zaměstnanci pro služební a soukromé účely
V případě, že zaměstnavatel poskytne zaměstnanci bezplatně motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé účely, daňové řešení na straně zaměstnance vyplývá ze znění § 6 odst. 6 ZDP. Postupem zaměstnavatele z hlediska možného uplatnění nákladů na provoz služebního vozidla poskytnutého k bezplatnému využívání zaměstnancem i pro soukromé účely se zabývá bod 27 pokynu GFŘ č. D-6 k § 24 odst. 2 ZDP, kde se uvádí:
Při využívání motorového vozidla
, které je zahrnuto v obchodním majetku poplatníka nebo v pronájmu,
jak pro služební, tak i pro soukromé účely zaměstnanců
, a u kterého tudíž ani nemůže být uplatněn paušální výdaj na dopravu,
se neuplatňuje režim poměrné výše nákladů
(daňových výdajů), např. podle § 28 odst. 6 zákona, neboť tento režim není uplatňován ani pro poměrnou výši pořizovací ceny motorového vozidla zahrnované podle § 6 odst. 6 zákona do základu daně zaměstnance (společníka), která rovněž není závislá na skutečném fyzickém opotřebení, resp. na počtu ujetých km. Přitom daňové výdaje za pohonné hmoty jsou daňovým výdajem pouze při použití vozidla pro služební účely.
Z výše uvedeného vyplývá, že odpisy, náklady na opravy a udržování vozidla, silniční daň, pojištění odpovědnosti a havarijní pojištění, náklady na garážování vozidla apod. jsou u zaměstnavatele daňově uznatelné v plné výši a nedochází k jejich daňovému krácení v poměru ujetých kilometrů pro podnikatelské účely k celkovému počtu ujetých kilometrů včetně soukromých jízd. Zaměstnavatel nemůže požadovat po zaměstnanci dílčí poměrnou úhradu za provedené opravy a údržbu vozidla z titulu bezplatného používání vozidla i pro soukromé účely.
Náklady na spotřebované pohonné hmoty pro soukromé účely si však hradí zaměstnanec a nejsou daňově uznatelné u zaměstnavatele.
Pokud by však zaměstnanec náklady na spotřebované pohonné hmoty pro soukromé účely neuhradil a zaměstnavatel by považoval jejich úhradu zaměstnavatelem za benefit vycházející ze znění § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP, jednalo by se u zaměstnavatele o daňový náklad. Tento benefit by však musel být sjednán buď v kolektivní smlouvě, vnitřním předpisu, pracovní nebo jiné smlouvě. Pokud by tato zaměstnanecká výhoda nebyla sjednána v kolektivní smlouvě, ve vnitřním předpisu, v pracovní nebo jiné smlouvě a přesto by zaměstnavatel netrval na úhradě spotřebovaných pohonných hmot pro soukromé účely po zaměstnanci, pak by u zaměstnavatele nešlo o daňový náklad. V obou případech půjde o zdanitelný nepeněžní příjem zaměstnance.
 
8. Nadlimitní cestovní náhrady
Znění § 24 odst. 2 písmeno zh) ZDP stanoví, že daňově uznatelnými výdaji (náklady) jsou náhrady cestovních výdajů do výše stanovené zvláštním právním předpisem (s odkazem např. na část sedmou hlavu třetí ZP). Část sedmá hlava třetí ZP se týká poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele státní správy.
Pro zaměstnavatele podnikatelské sféry stanoví ZP pro stravné (na tuzemské i zahraniční pracovní cestě), pro kapesné při zahraničních pracovních cestách a pro stanovení výše sazby základní náhrady při použití soukromého silničního motorového vozidla zaměstnance na pracovní cestě pouze minimální výši, přičemž skutečná výše těchto hodnot není limitována. Proto si
může zaměstnavatel podnikatelské sféry do daňových výdajů uplatnit výdaje spojené s pracovní cestou zaměstnance v té výši, v jaké je zaměstnanci vyplatí.
 
9. Prodej se slevou zaměstnancům
Pokud zaměstnavatel v rámci zaměstnaneckých benefitů prodává nakoupené zboží, vlastní vyrobené výrobky či poskytuje různé služby jeho zaměstnancům se slevou, tj. za nižší ceny, než jsou obvyklé ceny, popř. pokud zaměstnavatel odprodá svým zaměstnancům použitý majetek zahrnutý v obchodním majetku nebo v majetku firmy za výhodnější ceny, u zaměstnavatele budou daňově uznatelnými výdaji (náklady):
-
výrobní náklady na zhotovení výrobků prodaných za nižší ceny zaměstnancům,
-
náklady spojené s poskytnutím služeb zaměstnancům,
-
nákupní ceny zboží poskytnutého se slevou zaměstnancům,
-
daňová zůstatková cena hmotného majetku prodaného se slevou zaměstnancům.
Povinné pojistné na sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem ze zdanitelného příjmu zaměstnance bude u zaměstnavatele podle znění § 24 odst. 2 písm. f) ZDP rovněž daňovým výdajem.
PŘÍKLAD
Zaměstnavatel obnovuje vozový park. Má nabídku od autobazaru na prodej vyřazovaného osobního automobilu za cenu 75 000 Kč. Daňová zůstatková cena vozidla činí 58 000 Kč. Zaměstnavatel se rozhodne prodat vozidlo svému zaměstnanci za sníženou cenu 40 000 Kč.
U zaměstnance jde o zdanitelný příjem ve výši rozdílu mezi cenou nabízenou nezávislým subjektem a zaplacenou cenou zaměstnancem, tedy částka 75 000 Kč - 40 000 Kč = 35 000 Kč. Tento zdanitelný příjem bude připočten ke zdanitelné mzdě v příslušném kalendářním měsíci, kdy dochází k realizaci prodeje vozidla zaměstnanci. Bude rovněž připočten k vyměřovacímu základu ke stanovení pojistného na sociální a zdravotní pojištění.
U zaměstnavatele bude daňovým výdajem daňová zůstatková cena vozidla 58 000 Kč a rovněž povinné pojistné na sociální a zdravotní pojištění, které je povinen odvést ze zdanitelného příjmu zaměstnance (35 000 Kč x 0,34 = 11 900 Kč). V daném případě budou u zaměstnavatele daňové výdaje související s prodejem vozidla 58 000 Kč + 11 900 Kč = 69 900 Kč, tedy vyšší, než dosažený příjem z prodeje vozidla zaměstnanci 40 000 Kč.
 
DAŇOVĚ NEUZNATELNÉ VÝDAJE ZAMĚSTNAVATELE
 
1. Příspěvky na kulturu, sport a rekreaci
Podle ustanovení § 25 odst. 1 písm. h) ZDP jsou
daňově neuznatelnými výdaji (náklady) nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci ve formě:
-
příspěvku na kulturní pořady, zájezdy a sportovní akce,
-
možnosti používat rekreační, zdravotnická a vzdělávací zařízení, předškolní zařízení, závodní knihovny, tělovýchovná a sportovní zařízení, s výjimkou zařízení uvedených v § 24 odst. 2 písm. j) bodech 1 až 3 ZDP.
Pokud tedy zaměstnavatel uhradí formou nepeněžního plnění zaměstnanci například příspěvek na tuzemský nebo zahraniční zájezd, nebo poskytne zaměstnanci zakoupenou vstupenku do divadla, na kulturní vystoupení nebo na sportovní zápas, bude toto nepeněžní plnění bez ohledu na výši příspěvku u zaměstnavatele jeho nedaňovým výdajem (nákladem).
Zaměstnavatel nemůže v tomto případě využít znění zákona § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP.
Znění § 25 odst. 1 písm. h) bod 1 ZDP se vztahuje výlučně na nepeněžní plnění poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci na výše uvedené účely.
V případě peněžního plnění
zaměstnavatele bude postupováno nikoliv dle ustanovení § 25 odst. 1 písm. h) ZDP, ale
zaměstnavatel může využít znění zákona
§ 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP. Pokud tedy zaměstnavatel poskytne peněžní příspěvek na tuzemský nebo zahraniční zájezd zaměstnanci, nebo uhradí zaměstnanci předložené vstupenky na kulturní vystoupení nebo sportovní akce, bude se bez ohledu na výši úhrady jednat u zaměstnavatele o jeho daňový výdaj (náklad), pokud bude splněna podmínka § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP, tj. pokud půjde o práva zaměstnanců vyplývající z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy. Ovšem v tomto případě peněžního plnění zaměstnavatele přímo zaměstnanci se bude jednat u zaměstnance o zdanitelný příjem.
 
2. Občerstvení na pracovišti
U zaměstnavatele nebude poskytnuté občerstvení zaměstnancům daňovým výdajem
na základě ustanovení § 25 odst. 1 písm. t) ZDP. Rovněž tak
nebude poskytnutý peněžní příspěvek na občerstvení zaměstnancům daňovým výdajem.
V tomto ustanovení se říká, že za daňové výdaje (náklady) nelze uznat výdaje na reprezentaci, kterými se rozumí zejména výdaje na pohoštění, občerstvení a bezúplatná plnění. Zaměstnavatel musí hradit nepeněžní nebo peněžní plnění zaměstnancům ze sociálního fondu anebo jako nedaňový náklad. Tento postup platí i v případě, že zaměstnavatel sjedná poskytování občerstvení zaměstnancům v kolektivní smlouvě, ve vnitřním předpisu, popř. v pracovní nebo jiné smlouvě uzavřené se zaměstnancem. V daném případě
nelze využít znění
§ 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP.
 
3. Nápoje na pracovišti
Pokud bude zaměstnavatel poskytovat nealkoholické nápoje zaměstnancům na pracovišti, nebudou výdaje na jejich zakoupení daňovým výdajem
na základě ustanovení § 25 odst. 1 písm. zm) ZDP. V tomto ustanovení se říká, že daňovým výdajem (nákladem) zaměstnavatele není hodnota nealkoholických nápojů poskytovaných jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti. Tento postup platí i v případě, že zaměstnavatel sjedná poskytování nealkoholických nápojů formou nepeněžního plnění zaměstnancům v kolektivní smlouvě, vnitřním předpisu, popř. v pracovní nebo jiné smlouvě uzavřené se zaměstnancem.
Nelze využít znění
§ 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP.
Pokud by zaměstnavatel poskytoval zaměstnancům finanční příspěvek na nákup nealkoholických nápojů určených ke spotřebě na pracovišti, jedná se o peněžní plnění zaměstnavatele a tento
může postupovat dle znění
§ 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP [nevztahuje se na něho ustanovení § 25 odst. 1 písm. zm) ZDP]. To znamená, že pokud bude toto peněžní plnění zaměstnavatele sjednáno v kolektivní smlouvě, vnitřním předpisu zaměstnavatele, v pracovní nebo jiné smlouvě uzavřené se zaměstnancem, půjde o práva zaměstnanců vyplývající z těchto předpisů a u zaměstnavatele půjde o daňově uznatelný výdaj (náklad).
 
ZÁVĚR
Jak vyplývá z výše uvedeného textu, nedochází v roce 2014 oproti předchozímu roku k téměř žádným změnám v posuzování daňové uznatelnosti poskytovaných zaměstnaneckých benefitů formou peněžních a nepeněžních plnění u zaměstnavatele. Jedná se pouze o zvýšení výše daňové uznatelnosti motivačního příspěvku poskytnutého žákovi nebo studentovi připravujícímu se pro zaměstnavatele na budoucí výkon profese dle § 24 odst. 1 písm. zu) ZDP a dále o zvýšenou výši možného daňově uznatelného příspěvku zaměstnavatele na stravenky dle § 24 odst. 1 písm. j) bod 4 ZDP v souvislosti se zvýšením sazby tuzemského stravného v roce 2014.
I když následující přímo nesouvisí s poskytováním zaměstnaneckých benefitů, připomínáme ještě změnu v ZDP na základě zákonného opatření Senátu č. 344/2013 s účinností od 1.1.2014 týkající se odpočtu od základu daně z příjmů na podporu odborného vzdělávání dle § 34f až 34h ZDP, zahrnující odpočet na podporu pořízení majetku na odborné vzdělávání a odpočet na podporu výdajů vynaložených na žáka nebo studenta v rámci odborného vzdělávání.