Ukončení podnikání

Vydáno: 2 minuty čtení

Jsem fyzická osoba, uplatňuji výdaje paušálem ve výši 60%. K 31.05.2013 jsem ukončila podnikání. K datu ukončení mám neuhrazené pohledávky, závazky a neprodané zásoby. Musím k datu ukončení podnikání provést nějaké úpravy základu daně, a pokud ano, mají tyto úpravy vliv i na sociální a zdravotní pojištění? Pokud se mi zásoby podaří dodatečně prodat, budu ještě zdaňovat jejich prodej?

UKONČENÍ PODNIKÁNÍ
Ing.
Jiří
Nigrin
dotaz 11395/14
 
ODPOVĚĎ:
V případě ukončení podnikání je poplatník - fyzická osoba, povinen upravit základ daně podle § 23 odst. 8 písm. b) bod 3 ZDP. Jednotlivé postupy se přitom liší podle toho, zda poplatník vede účetnictví nebo daňovou evidenci, případně pokud nevede ani účetnictví ani daňovou evidenci. V případech, kdy poplatník nevede účetnictví ani daňovou evidenci, ale uplatňuje výdaje podle § 7 odst. 7 nebo podle § 9 odst. 4, tedy procentem z dosažených příjmů, bude upravovat rozdíl mezi příjmy a výdaji o cenu nespotřebovaných zásob, hodnotu pohledávek, které by při úhradě byly zdanitelným příjmem, s výjimkou pohledávek uvedených v § 24 odst. 2 písm. y) ZDP, a o hodnotu zaplacených záloh. Úprava základu daně podle § 5 a 23 ZDP má vliv pouze na sociální zabezpečení nikoliv však na zdravotní pojištění.
Při dalším prodeji nespotřebovaných zásob, které byly do základu daně zahrnuty, se do základu daně zahrne pouze rozdíl, o který převyšuje cena, za kterou byly nespotřebované zásoby prodány, cenu nespotřebovaných zásob zahrnutých do základu daně. Tento příjem pak bude příjmem podle § 10 ZDP. To znamená, že prodej zásob za cenu nižší než byla cena zásob zahrnutých do základu daně, žádnému zdanění již podléhat nebude. Pokud by však poplatník tyto zásoby prodal až po pěti letech, byl by příjem od daně z příjmů osvobozen.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů