Základy mzdové účetní

Vydáno: 21 minut čtení

Tento příspěvek je určen především pro účetní, které (kteří) nemají příliš zkušeností s vedením mzdové agendy a které (kteří) se dostali do situace, kdy mají kromě finančního účetnictví začíst vést i mzdovou evidenci pro tuto účetní jednotku, protože ta přijala zaměstnance a stala se zaměstnavatelem, příp. účetní přebírá vedení účetnictví včetně mzdové evidence. Půjde o shrnutí základních postupů při vedení mzdové evidence pro několik málo zaměstnanců, a to především u zaměstnavatelů v podnikatelské sféře.

Základy mzdové účetní
Ing.
Miroslav
Bulla
Zmíním se zde o registraci zaměstnavatele u příslušných institucí (FÚ, OSSZ, ZP atd.), o povinnostech zaměstnavatele při vzniku i ukončení pracovního poměru, podávání pravidelných hlášení a vyúčtování (měsíční, roční) a dalších povinnostech souvisejících se mzdami. Upozorňuji, že půjde pouze o ty nejzákladnější postupy spíše heslovitého charakteru, problematika personalistiky a mezd je natolik rozsáhlá, že ji nelze v úplnosti popsat v tak krátkém příspěvku. Při vedení mezd pro více zaměstnanců, provádění srážek z mezd, zaměstnávání cizinců atd. dochází samozřejmě k různým složitějším situacím, které již tento příspěvek neřeší.
 
PŘIJETÍ ZAMĚSTNANCE
Při vzniku pracovního poměru (uzavření dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr), příp. při vzniku zaměstnavatele (započetím zaměstnávání osob), je třeba v oblasti personalistiky a mezd postupovat následujícím způsobem:
 
Potřebné doklady
Mzdová účetní musí mít samozřejmě k dispozici především dokument o vzniku pracovního poměru či jiného pracovněprávního vztahu, tj. pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce, dohodu o pracovní činnosti apod. (příp. i mzdový či platový výměr, pokud údaje o mzdě nejsou součástí pracovní smlouvy). Dále potřebuje od zaměstnance:
-
potvrzení o zaměstnání (tzv. zápočtový list) od předchozího zaměstnavatele, pokud byl zaměstnanec již někde zaměstnán, a to především kvůli informacím o případných srážkách z jeho mzdy,
-
rozhodnutí o případném přiznání důchodu,
-
v některých případech je možné požadovat údaje o dosažené kvalifikaci, zdravotní způsobilosti k výkonu práce, potvrzení o bezúhonnosti atd.
Další dokumenty předkládá zaměstnanec zaměstnavateli v souvislosti s uplatňováním slevy na dani (viz níže).
 
Osobní dotazník
Od zaměstnance je třeba získat i další potřebné informace, které nejsou uvedeny v pracovní smlouvě, v dohodě o provedení práce či o pracovní činnosti, ani v jiných předložených dokumentech, ale je potřeba je znát pro plnění povinností zaměstnavatele. Tyto informace lze získat např. formou vyplnění Osobního dotazníku. Jedná se především o jeho zdravotní pojišťovnu, bankovní spojení pro zasílání mzdy bankovním převodem, místo narození a rodné příjmení (pro ELDP), informace o tom, zda je plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát (včetně zjištění důvodu) apod. Je vhodné zjišťovat jen skutečně nutné údaje a minimalizovat tak administrativu spojenou s přijímáním zaměstn