Náhrada škody, ušlý zisk a DPH

Vydáno: 1 minuta čtení

Z důvodu nefunkčnosti centrálního registru vozidel klient nemohl zaregistrovat vozidlo, a tím mu vznikla škoda - ušlý zisk. Klient ušlý zisk vyčíslil na částku 90 000 Kč bez DPH, doložil a podal žádost na Ministerstvo dopravy o náhradu škody. Ministerstvo dopravy mu přiznalo škodu ve vyčíslené výši a zaslalo sdělení: „Vzhledem ke skutečnosti, že je společnost plátcem DPH, z čehož vyplývá, že by jí samotné DPH bylo vráceno, a vzhledem k výše uvedenému shledalo Ministerstvo dopravy Vaši žádost na náhradu škody oprávněnou a ve výši 90 000 Kč. Tato částka Vám bude zaslána na bankovní účet...“. Domnívám se, že přijetí platby na bankovní účet není zdanitelným plněním pro DPH a tudíž ani částka 90 000 Kč nebude zařazena do daňového přiznání k DPH. Nebude z ní odvedeno DPH. Je moje úvaha správná? Nerozumím vysvětlení Ministerstva dopravy.

? NÁHRADA ŠKODY, UŠLÝ ZISK A DPH
Ing.
Martina
Matějková
dotaz 10313/13
ODPOVĚĎ:
Náhrada škody není úplatou za uskutečněné zdanitelné plnění. V daném případě se jedná pouze o finanční kompenzaci a nikoli o úplatu za dodané zboží či poskytnutou službu. Ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je předmětem DPH dodání zboží či poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti s místem plnění v tuzemsku. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že náhrada škody přiznaná a vyplacená Ministerstvem dopravy není plněním, které je předmětem DPH ve smyslu výše uvedeného zákonného ustanovení a tudíž nemůže být ani plněním zdanitelným či osvobozeným. Plátce tedy nemá žádnou povinnost z tohoto plnění přiznávat daň a zároveň jej nebude uvádět do daňového přiznání.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty