Dopravce a soukromé auto

Vydáno: 3 minuty čtení

Podnikatel, fyzická osoba, autodopravce, má čtyři nákladní automobily zařazené v obchodním majetku, které používá pro podnikání a uplatňuje veškeré náklady. Nyní si zakoupil další nákladní automobil, který ale nezařadil do obchodního majetku. Zároveň jej používá pro podnikání a uplatňuje si PHM a základní náhrady 3,60 Kč. Uzná mu finanční úřad tyto náklady, když má čtyři firemní auta? Používá je všechny, ale soukromé někdy častěji. Bude s tím mít nějaký problém?

DOPRAVCE A SOUKROMÉ AUTO
Ing.
Jiří
Vychopeň
 
ODPOVĚĎ:
Podle ustanovení § 24 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDP"), je podnikatel oprávněn pro zjištění základu daně za příslušné zdaňovací období uplatnit veškeré výdaje (náklady), které v tomto zdaňovacím období prokazatelně vynaložil na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Podle ustanovení § 24 odst. 2 písm. k) bodů 3 a 4 ZDP se za výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů považují také výdaje na dopravu vlastním silničním motorovým vozidlem nezahrnutým do obchodního majetku poplatníka ve výši sazby základní náhrady a náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty a výdaje na dopravu silničním motorovým vozidlem zahrnutým do obchodního majetku poplatníka nebo v nájmu v prokázané výši. Nikde není stanoveno, kolik a jakých vozidel může podnikatel pro účely svého podnikání používat, a záleží pouze na něm, zda pro konkrétní jízdu použije některé z vozidel zařazených v obchodním majetku anebo použije vozidlo, které nemá zařazeno v obchodním majetku. K tomu je však nutno uvést, že správce daně může podnikateli neuznat výdaje na dopravu, pokud podnikatel neprokáže jejich souvislost s jeho podnikatelskou činností anebo uplatní výdaje na dopravu v nepřiměřené výši. Při prokazování se poplatník i správce daně řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "DŘ"), zejména § 92 a 93. Podle ustanovení § 8 DŘ hodnotí správce daně při dokazování jednotlivé důkazy podle své úvahy, přičemž všechny důkazy posuzuje v jejich vzájemné souvislosti.
Při použití nákladního automobilu nezahrnutého do obchodního majetku může podnikatel v roce 2013 podle ustanovení § 24 odst. 2 písm. k) bodu 3 ZDP s přihlédnutím k ustanovení § 6 odst. 7 tohoto zákona a ustanovení § 157 odst. 5 a § 175 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, uplatnit jako daňově uznatelné výdaje na dopravu základní náhradu ve výši 7,20 Kč za každý ujetý km (tj. dvojnásobek základní sazby stanovené pro osobní silniční motorová vozidla) plus náhradu výdajů za spotřebované pohonné hmoty. Podle pokynu GFŘ D-6 (bod 23 k§ 24 odst. 2 ZDP) vede poplatník pro účely uplatnění daňových výdajů na pohonné hmoty podle § 24 odst. 2 písm. k) zákona evidenci jízd tak, aby takto vynaložené výdaje mohl prokázat, přičemž v evidenci jízd se uvádí minimálně údaj o datu jízdy, cíli jízdy, účelu jízdy a ujetých kilometrech a rovněž se vedou údaje o typu vozidla, registrační značce a stavu ujetých kilometrů k 1. 1. (případně k datu zahájení používání vozidla) a k 31. 12. (případně k datu ukončení používání vozidla) příslušného kalendářního roku.