Předčasně ukončený leasing

Vydáno: 3 minuty čtení

Fyzická osoba, plátce DPH, vede daňovou evidenci. V roce 2011 bylo pořízeno auto na leasing (celkem leasingová cena 427 380 Kč). V témže roce si fyzická osoba uplatnila do daňových výdajů poměrnou část leasingu na auto, a to v hodnotě 35 615 Kč. V roce 2012 došlo k předčasnému ukončení a odkupu. Na faktuře od leasingové společnosti je vyčíslen doplatek splátek ve výši 76 500 Kč bez DPH + odkupní splátka bez DPH 7 200 Kč. 2. Lze uplatněnou poměrnou část v roce 2011 ve výši 35 615 Kč nechat v daňových výdajích? 1. Patří doplatek splátek a odkupní splátka do daňových výdajů v roce 2012?

PŘEDČASNĚ UKONČENÝ LEASING
Josef
Rajdl
 
ODPOVĚĎ:
Pokud dojde k předčasnému ukončení smlouvy o finančním pronájmu, považuje se tato smlouva pro účely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDP"), za nájemní smlouvu, kdy se najatý majetek po skončení smlouvy vrací pronajímateli. Je-li majetek, který byl předmětem této nájemní smlouvy, po jejím ukončení prodán nájemci, platí pro daňovou uzna-telnost nájemného podmínka obsažená v ustanovení § 24 odst. 5 písm. a) ZDP o kupní ceně najatého hmotného majetku. Za daňový výdaj (náklad) se uznává poměrná část nájemného připadající ze sjednané doby nájmu na skutečnou dobu nájmu za podmínky, že kupní cena automobilu nebude nižší než zůstatková cena vypočtená rovnoměrným způsobem odpisování podle § 31 odst. 1 písm. a) ZDP ze vstupní ceny evidované u vlastníka nebo pronajímatele za dobu, po kterou mohl být tento majetek odpisován; přitom při výpočtu zůstatkové ceny osobního automobilu se vždy vychází ze vstupní ceny včetně DPH. Vzhledem k výše uvedenému je tedy nutné vypočítat zůstatkovou cenu automobilu podle rovnoměrného odepisování k datu odkupu, v tomto případě se vychází ze vstupní ceny automobilu včetně DPH, kterou eviduje leasingová společnost (nikoli z leasingové ceny, která je navýšena o marži leasingové společnosti). Vzhledem k tomu, že leasing skončil v průběhu zdaňovacího období, je nutné pamatovat, že daňové odpisy v roce vyřazení jsou v poloviční výši. V případě, že tato zůstatková cena bude nižší než kupní cena, je možné zaplacené leasingové splátky v roce 2011 a poměrnou část leasingových splátek zaplacených v roce 2012 do data ukončení leasingové smlouvy uznat v daňových výdajích. Pokud podmínka kupní ceny nebude splněna, jsou leasingové splátky daňově neuzna-telné a je nutné o ně zvýšit základ daně v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2012 (kdy došlo k předčasnému ukončení leasingové smlouvy). Daňově neuznatelné leasingové splátky je možné dle § 29 ZDP zahrnout do vstupní ceny a uplatnit je v nákladech postupně pomocí odpisů.
Ať již bude či nebude předchozí nájemné daňově uznatelné, v roce 2012 není možné doplatek splátek a odkupní splátku najednou v plné výši zahrnout do daňově uznatelných výdajů. Částky 76 500 Kč a 7 200 Kč tvoří spolu se zůstatkem zálohy (časově rozlišená
akontace
neuplatněná ve výdajích z důvodu předčasného ukončení leasingu) pořizovací cenu automobilu, kterou ZDP umožňuje daňově odepisovat. Případná zaplacená smluvní pokuta předepsaná leasingovou společností z důvodu předčasného ukončení leasingu by byla daňovým nákladem v roce zaplacení.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů