Prodej hmotného majetku zařazeného a nezařazeného v obchodním majetku

Vydáno: 17 minut čtení

V předcházejícím čísle časopisu (Účetnictví v praxi č. 9/2013 str. 3) jsme se zabývali v článku "Zdanění ostatních příjmů" zdaněním vybraných tzv. ostatních příjmů podle § 10 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDP"). Nyní se podíváme na zdanění příjmů z prodeje hmotného majetku zařazeného a nezařazeného v obchodním majetku ("OM") poplatníka daně z příjmů fyzických osob, dále na zdanění příjmů z prodeje hmotného majetku, který byl zařazen v OM, ale před jeho prodejem došlo k vyřazení tohoto hmotného majetku z OM poplatníka. Rovněž se budeme zabývat zdaněním příjmů z prodeje hmotného majetku pořízeného v rámci finančního pronájmu a případy, kdy dochází k prodeji hmotného majetku při uplatňování paušálních výdajů poplatníkem.

Prodej hmotného majetku zařazeného a nezařazeného v obchodním majetku
Ing.
Ivan
Macháček
Podle znění § 4 odst. 4 ZDP se OM pro účely daně z příjmů fyzických osob rozumí:
*
souhrn majetkových hodnot
(věcí, pohledávek a jiných práv a penězi ocenitelných jiných hodnot),
*
které jsou ve vlastnictví poplatníka
*
a
o kterých bylo nebo je účtováno
(u poplatníka, který vede účetnictví),
anebo jsou nebo byly v evidenci majetku a závazků pro účely stanovení základu daně a daně z příjmů
(u poplatníka, který vede daňovou evidenci).
Dnem vyřazení majetku z OM poplatníka se rozumí den, kdy poplatník o tomto majetku naposledy účtoval nebo jej naposledy uváděl v daňové evidenci
.
OM neexistuje u poplatníků daně z příjmů z pronájmu dle § 9 ZDP, kteří vedou záznamy o příjmech a výdajích vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Pokud se tito poplatníci rozhodnou vést účetnictví, přestože ktomu nejsou podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZU"), povinni, pak ani u těchto poplatníků dle znění § 9 odst. 6 ZDP se movitý a nemovitý majetek, o kterém je účtováno, nepovažuje za OM ve smyslu daně z příjmů fyzických osob.
Zařazení nebo nezařazení hmotného majetku do OM má vliv na způsob zdanění příjmů při prodeji tohoto hmotného majetku poplatníkem daně z příjmů fyzických osob.
 
PRODEJ HMOTNÉHO MAJETKU ZAŘAZENÉHO V OM
Příjem z prodeje hmotného majetku zařazeného do OM poplatníka se
zahrnuje do dílčího základu daně dle § 7 ZDP.
Daňově uznatelným výdajem je