Rekodifikace soukromého práva od 1. 1. 2014 - nájem a pacht

Vydáno: 13 minut čtení

Nájemní vztahy patří mezi zásadní oblasti, o kterých je účtováno. Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník - dále jen "NOZ") zachovává u nájmu mnohá již zaběhaná pravidla, ale přináší i řadu novinek. Tento článek komentuje úpravu nájemních vztahů podle nového občanského zákoníku a věnuje se také pachtovní smlouvě o pachtu, jejíž úpravu NOZ vrací do našeho právního řádu a která je smlouvě o nájmu blízká. V úvodu je nájem a pacht porovnán s výpůjčkou a výprosou, což jsou také vztahy patřící do skupiny smluv upravujících přenechání věci k užití jinému.

Rekodifikace soukromého práva od 1. 1. 2014 - nájem a pacht
Ing.
Pavel
Běhounek
 
PŘEHLED ÚPRAVY NÁJMU V NOZ
NOZ upravuje nájemní smlouvu v § 2201 a násl., pachtovní smlouvu v § 2332 a násl. v rámci úpravy skupiny smluvních vztahů ve čtvrté části NOZ, které řeší "přenechání věci k užití jinému". V úpravě smluvních vztahů předchází úpravě nájemní a pachtovní smlouvy úprava výprosy a výpůjčky - charakteristickým společným znakem výprosy a výpůjčky je jejich bezúplatnost; naproti tomu nájem a pacht jsou vztahy úplatné, spojené s povinností nájemce či pachtýře platit za užívání (požívání) nájemné či pachtovné (popř. poměrnou část výnosu z propachtované věci).
Výpůjčka
je smluvní typ, který NOZ v § 2193 a násl. upravuje obdobně jako stávající zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ObčZ"), v § 659 a násl. a nemění označení smluvních stran půjčitel a vypůjčitel. Výpůjčka je charakterizována přenecháním nezuživatelné věci k jejímu bezplatnému dočasnému užívání, jedná se tedy o bezplatný nájem.
Výprosa
je smluvním typem, který ObčZ neupravuje a NOZ ji v § 2189 vrací do našeho právního řádu. Od výpůjčky se výprosa odlišuje zejména tím, že není předem dána doba, na kterou půjčitel umožňuje výprosníkovi bezplatně přenechanou věc užívat. Jestliže tedy půjčitel dává věc bezplatně k užívání např. na jeden měsíc, jedná se o výpůjčku. Pokud dává půjčitel věc k dispozici na předem neurčenou dobu s tím, že může kdykoli požadovat její vrácení, jedná se o výprosu.
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDP"),
stanovuje v § 24 odst. 2 písm. k) bodě 3 pravidla pro uplatnění výdajů na dopravu vypůjčeným vozidlem (ve výši náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty), tato úprava se bude od 1. 1. 2014 vztahovat i na vozidlo užívané nejen na základě smlouvy o výpůjčce, ale též na základě smlouvy o výprose.
Kromě konkrétní úpravy nájmu v § 2201 a násl. NOZ a pachtu v § 2332 a násl. se na tyto smlouvy pochopitelně vztahují
obecné základní zásady NOZ
(§ 1 až 14), např. otázka dispozitivnosti podle § 1 odst. 2 NOZ. Je třeba si uvědomit, že zásada dispozitivnosti (možnosti odchýlit se dohodou smluvních stran od úpravy obsažené v NOZ) je NOZ uplatňována v mnohem širší míře a konkrétní úpravu nájmu je třeba až na výjimky chápat jen jako určité vodítko. Výjimkou je především speciální úprava nájmu pro bydlení (nájem bytu a domu), od které se smluvní strany nemohou odchýlit v neprospěch vlastníka.
Z úvodní prvé části NOZ je třeba vzít do úvahy především úpravu právních skutečností v § 545 a násl. NOZ,
např. zásada vyjádřená v § 574 NOZ, podle které je třeba na právní jednání hledět spíše jako na platné než jako na neplatné. Tato zásada nepochybně oproti současné úpravě sníží počet neplatných smluv.
Na nájem a pacht se stejně jako na jiné konkrétní smluvní typy vztahují také
všeobecná ustanovení o závazcích ze čtvrté části NOZ (§ 1721 a násl.),
např. úprava úroků z prodlení podle § 1970 NOZ. Oproti sankcím za opožděnou úhradu související s nájemní smlouvou přináší NOZ dvě zásadní novinky:
*
NOZ za opožděnou úhradu umožňuje požadovat vždy úroky z prodlení, ObčZ opožděnou úhradu u nájmu bytu postihoval poplatkem z prodlení - žádnou obdobu poplatku z prodlení NOZ neobsahuje.
*
Úroky z prodlení budou stanoveny nařízením vlády (pravděpodobně příslušná reposazba ČNB zvýšená o 8 procentních bodů), ale před touto výší úroků z prodlení bude mít přednost dohoda smluvních stran. Smluvní strany si tedy budou moci sjednat úroky jinak, než bude určeno nařízením vlády.
Úprava nájmu je v NOZ rozčleněna takto:
*
Obecná úprava nájmu (§ 2201 až 2234).
*
Nájem bytu a domu (§ 2235 až 2301).
*
Nájem prostoru sloužícího podnikání (§ 2302 až 2315).
*
Podnikatelský nájem věcí movitých (§ 2316 až 2320).
*
Nájem dopravního prostředku (§ 2321 až 2325).
Úprava pachtu je v NOZ rozčleněna takto:
*
Obecná úprava pachtu (§ 2332 až 2344).
*
Zemědělský pacht (§ 2345 až 2348).
*
Pacht závodu (§ 2349 až 2357).
 
OBECNÁ ÚPRAVA NÁJMU
NOZ charakterizuje nájem standardním způsobem:
[
"Nájemní smlouvou se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci věc k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné."
Častým problémem, který je nutné řešit, je
provedení změny pronajaté věci nájemcem.
ObčZ tento problém řešil v § 667 takto:
"Změny na věci je nájemce oprávněn provádět jen se souhlasem pronajímatele. Úhradu nákladů s tím spojených může nájemce požadovat jen v případě, že se k tomu pronajímatel zavázal. Nestanoví-li smlouva jinak, je oprávněn požadovat úhradu nákladů až po ukončení nájmu po odečtení znehodnocení změn, k němuž v mezidobí došlo v důsledku užívání věci. Dal-li pronajímatel souhlas se změnou, ale nezavázal se k úhradě nákladů, může nájemce požadovat po skončení nájmu protihodnotu toho, o co se zvýšila hodnota věci."
NOZ problém řeší v § 2220 obdobně:
"Nájemce má právo provést změnu věci jen s předchozím souhlasem pronajímatele; byla-li nájemní smlouva uzavřena v písemné formě, vyžaduje i souhlas pronajímatele písemnou formu. Změnu věci provádí nájemce na svůj náklad; dojde-li změnou věci k jejímu zhodnocení, pronajímatel se s nájemcem při skončení nájmu vyrovná podle míry zhodnocení."
Zdánlivým rozdílem by mohlo být, že NOZ neobsahuje ten způsob řešení obsažený v § 667 ObčZ, kdy se pronajímatel zavázal uhradit náklady vynaložené nájemcem (po odečtení znehodnocení věci). Tento rozdíl je skutečně jen zdánlivý, protože § 2220 NOZ je na rozdíl od § 667 ObčZ
dispozitivní
- § 2220 NOZ tedy umožňuje řešit smluvně daný problém jakýmkoli způsobem, tedy např. i úhradou nákladů vynaložených nájemcem po snížení o znehodnocení.
Zásadní novinkou, která plyne z rozdílu obecných zásad, na kterých je postaven NOZ v porovnání s ObčZ. Podle § 574 odst. 2 ObčZ je neplatná dohoda, kterou se někdo vzdává práv, jež mohou v budoucnosti teprve vzniknout. Tzn., že podle současné úpravy je neplatná dohoda, kterou by se nájemce vzdal svého práva na finanční kompenzaci za zhodnocení věci při ukončení nájmu podle § 667 ObčZ. Naproti tomu, podle § 1755 NOZ se nepřihlíží k tomu, kdy se vzdá strana všeobecně námitek proti platnosti smlouvy. NOZ tedy nebrání dohodě, kterou se nájemce platně vzdá svého práva na finanční kompenzaci při ukončení nájmu. Tato změna soukromého práva se nijak nepromítá do daňového řešení ukončení nájmu - tzn., že i po 1. 1. 2014 bude u nájemce daňově uznatelná zůstatková cena jím hrazeného technického zhodnocení jen do výše úhrady od pronajímatele a zůstane zachována také otázka nepeněžního příjmu pronajímatele, který by nájemci nehradil jím financované technické zhodnocení.
Nájem sjednaný na dobu neurčitou lze vypovědět v jednoměsíční výpovědní lhůtě, jde-li o nájem movité věci, resp. v tříměsíční výpovědní lhůtě, jde-li o nájem nemovité věci. Nájem sjednaný na dobu určitou lze vypovědět pouze v případě, kdy je to smluvně dohodnuto (za předpokladu, že si nájemce řádně plní své povinnosti).
Změna vlastníka pronajaté věci není důvodem pro výpověď smlouvy. Podle § 2222 odst. 2 NOZ však nový vlastník může nájem vypovědět, pokud neměl rozumný důvod pochybovat, že kupuje věc, která není pronajata. Tato situace může nastat např. u některých pozemků. Pokud jde o nájem bytu, podle § 2224 nelze z tohoto důvodu vypovědět nájem bytu. Pokud si chce nájemce zajistit, aby nemohl být nájemní vztah vypovězen z důvodu změny vlastnictví, může si vyžádat zápis nájemního vztahu do katastru nemovitostí - v tomto případě nemůže nový vlastník argumentovat tím, že nevěděl, že kupuje pronajatou věc. Zápis nájemní smlouvy k nemovité věci tedy není žádnou povinností a většina nájemních vztahů zůstane bez zápisu v katastru nemovitostí. Na svoji ochranu si však někteří nájemci pravděpodobně do budoucna zajistí zápis nájemní smlouvy do katastru nemovitostí.
 
NÁJEM BYTU A DOMU PRO BYDLENÍ
V § 2235 až 2301 NOZ upravuje nájem bytu a také nájem domu, pokud slouží k zajištění bytových potřeb nájemce. Jak již bylo řečeno, tato úprava je závazná, pokud jde o mi nimální nájemcova práva. Smluvně tedy nemohou být ná jemcova práva oproti úpravě § 2235 až 2301 NOZ zkrácena.
NOZ v § 2249 pamatuje na
zvyšování nájemného,
kde dává přednost smluvnímu ujednání. Pokud se strany smluvně dohodnou na zvyšování nájemného anebo na tom, že nájemné zvyšováno nebude, má tato dohoda přednost před řešením obsaženém v NOZ. NOZ dává pronajímateli právo v písemné formě navrhnout nájemci zvýšení nájemného až do výše srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě. Aby byly omezeny případné jednorázové skoky ve zvyšování nájemného, je uvedené zvyšování omezeno tím, že spolu s navýšením nájmu, k němuž již došlo v posledních třech letech, nesmí činit více než 20 %.
V § 2287 NOZ umožňuje nájemci vypovědět nájem bytu sjednaný na dobu určitou, pokud se změnily okolnosti, z nichž strany při vzniku závazku ze smlouvy o nájmu zřej mě vycházely, do té míry, že po nájemci nelze rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval.
Pronajímatel může podle § 2288 NOZ vypovědět nájem na dobu určitou nebo neurčitou v tříměsíční výpovědní době
pouze v těchto případech:
*
Poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu.
*
Je-li nájemce odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli nebo členu jeho domácnosti nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází.
*
Má-li být byt vyklizen, protože je z důvodu veřejného zájmu potřebné s bytem nebo domem, ve kterém se byt nachází, naložit tak, že byt nebude možné vůbec užívat.
*
Nebo je-li tu jiný obdobně závažný důvod pro vypovězení nájmu.
Novinkou je, že pokud je naplněn některý z výpovědních důvodů, není pronajímatel povinen zajišťovat bytovou náhradu.
 
NÁJEM PROSTORU SLOUŽÍCÍHO K PODNIKÁNÍ
NOZ ruší zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor"), jehož vznik byl dán společenskými změnami po roce 1989. Úprava nájmu a podnájmu nebytových prostor v samostatném zákoně však v koncepci NOZ již nemůže obstát, a proto NOZ obsahuje v § 2302 až 2315 zvláštní úpravu nájmu prostoru sloužícího k podnikání. Za prostor sloužící k podnikání NOZ považuje:
"prostor nebo místnost, je-li účelem nájmu provozování podnikatelské činnosti v tomto prostoru nebo v této místnosti a slouží-li pak prostor nebo místnost alespoň převážně podnikání, bez ohledu na to, zda je účel nájmu v nájemní smlouvě vyjádřen."
Oproti obecné úpravě nájmu obsahuje zvláštní úprava nájmu prostoru sloužícího k podnikání zvláštní úpravu výpovědi nájemní smlouvy. Pokud je výpověď dána pronajímatelem a nájemce si řádně plnil své povinnosti, má nájemce podle § 2315 NOZ nárok na náhradu za převzetí zákaznické základny. Tímto způsobem může být zohledněno, že vypovězený nájemce učinil pronajatý prostor oblíbeným mezi potenciálními klienty (např. jako restauraci vyhlášenou kvalitním jídlem).
 
PACHT
Pacht se od nájmu odlišuje tím, že pachtýř má právo poskytnutou věc požívat, tj. brát z ní požitky. Naproti tomu nájemce má pouze právo užívací. NOZ pacht charakterizuje takto:
"Pachtovní smlouvou se propachtovatel zavazuje přenechat pachtýři věc k dočasnému užívání a požívání a pachtýř se zavazuje platit za to propachtovateli pachtovné nebo poskytnout poměrnou část výnosu z věci."
NOZ vrací úpravu pachtu do našeho právního řádu. V některých případech nebude s rozlišením užívacího a požíva-cího práva problém - má-li účastník smlouvy např. právo sklízet úrodu z poskytnutého pozemku, jedná se o pacht; má-li právo umístit na pozemek billboard, jedná se o nájem. V mnohých případech však bude pravděpodobně otázkou dlouhého vývoje, než začne praxe přesněji rozlišovat mezi nájmem a pachtem (např. u nájmu, resp. pachtu, vybavené restaurace, zařízeného hotelu apod.). U nově uzavíraných smluv by problémy s rozlišením pachtu a nájmu neměly způsobovat praktické obtíže, protože by měla být respektována vůle smluvních stran, zda chtějí uzavřít smlouvu nájemní anebo smlouvu pachtovní, zejména s ohledem na to, kdo má po dobu trvání smlouvy na svůj náklad věc udržovat. Rozlišení by mohlo způsobit problém s aplikací přechodných ustanovení - viz dále.
 
PŘECHOD NA NOVOU ÚPRAVU
Podle přechodných ustanovení se nájemní vztahy uzavřené před 1. 1. 2014 budou od 1. 1. 2014 řídit NOZ, pro pachtovní vztahy však bude platit obecná úprava - tzn., že uzavřené nájemní smlouvy naplňující znaky pachtu se budou nadále posuzovat podle úpravy ObčZ.
Např. nájemní smlouva uzavřená podle zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor se bude od 1. 1. 2014 plně řídit NOZ. NOZ nenutí účastníky smlouvy, aby tuto smlouvu upravili ve smyslu NOZ - smlouvu tedy její účastníci měnit nemusí, své chování však musí plně přizpůsobit NOZ.