Rekodifikace soukromého práva od 1. 1. 2014 - nájem a pacht

Vydáno: 13 minut čtení

Nájemní vztahy patří mezi zásadní oblasti, o kterých je účtováno. Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník - dále jen "NOZ") zachovává u nájmu mnohá již zaběhaná pravidla, ale přináší i řadu novinek. Tento článek komentuje úpravu nájemních vztahů podle nového občanského zákoníku a věnuje se také pachtovní smlouvě o pachtu, jejíž úpravu NOZ vrací do našeho právního řádu a která je smlouvě o nájmu blízká. V úvodu je nájem a pacht porovnán s výpůjčkou a výprosou, což jsou také vztahy patřící do skupiny smluv upravujících přenechání věci k užití jinému.

Rekodifikace soukromého práva od 1. 1. 2014 - nájem a pacht
Ing.
Pavel
Běhounek
 
PŘEHLED ÚPRAVY NÁJMU V NOZ
NOZ upravuje nájemní smlouvu v § 2201 a násl., pachtovní smlouvu v § 2332 a násl. v rámci úpravy skupiny smluvních vztahů ve čtvrté části NOZ, které řeší "přenechání věci k užití jinému". V úpravě smluvních vztahů předchází úpravě nájemní a pachtovní smlouvy úprava výprosy a výpůjčky - charakteristickým společným znakem výprosy a výpůjčky je jejich bezúplatnost; naproti tomu nájem a pacht jsou vztahy úplatné, spojené s povinností nájemce či pachtýře platit za užívání (požívání) nájemné či pachtovné (popř. poměrnou část výnosu z propachtované věci).
Výpůjčka
je smluvní typ, který NOZ v § 2193 a násl. upravuje obdobně jako stávající zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ObčZ"), v § 659 a násl. a nemění označení smluvních stran půjčitel a vypůjčitel. Výpůjčka je charakterizována přenecháním nezuživatelné věci k jejímu bezplatnému dočasnému užívání, jedná se tedy o bezplatný nájem.
Výprosa
je smluvním typem, který ObčZ neupravuje a NOZ ji v § 2189 vrací do našeho právního řádu. Od výpůjčky se v