Vedení účetnictví a daňové povinnosti dlužníka v insolvenčním řízení, 4. část

Vydáno: 17 minut čtení

V minulých částech našeho seriálu o insolvenčním řízení (Účetnictví v praxi č. 3/2013 str. 31, č. 5/2013 str. 40 a č. 7/2013 str. 35) jsme se seznámili se základními pojmy insolvenčního řízení, zabývali jsme se typy účetní závěrky v závislosti na fázích insolvenčního řízení, účetnictvím a daňovými povinnostmi dlužníka při zjištění úpadku, rozebrali jsme způsoby řešení úpadku či hrozícího úpadku a věnovali jsme se daňovým povinnostem dlužníka v insolvenčním řízení. V závěrečné části našeho seriálu se zaměříme na pohledávky věřitelů za dlužníky v insolvenčním řízení.

Vedení účetnictví a daňové povinnosti dlužníka v insolvenčním řízení (dokončení)
Ing.
Pavlína
Orlová
 
POHLEDÁVKY VĚŘITELŮ ZA DLUŽNÍKY V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ
Z pohledu věřitele mohou pohledávky za dlužníky v insolvenčním řízení z pohledu
účetního a z pohledu daně z příjmů
podléhat speciálnímu režimu.
Pohledávky
představují právo fyzické nebo právnické osoby (věřitele) požadovat po druhé osobě (dlužníkovi) plnění vzniklé z určitého závazkového vztahu.
Jestliže dlužník nedodrží platební podmínky (termín splatnosti), jedná se o pohledávku po splatnosti. V případě, že dlužník není schopen pohledávku uhradit, může se stát pohledávka nedobytnou. Věřitel má přitom tuto pohledávku (nejčastěji na základě vystavené faktury za dodané zboží, služby apod.) zahrnutou ve svých výnosech (tj. zdanitelných příjmech) a odvede z vyfakturované částky daň z příjmů (pokud je plátcem DPH, odvádí i DPH), ačkoliv pohledávka nebyla ze strany odběratele (tj. dlužníka) uhrazena.
S ohledem na základní cíl účetnictví, tj. podat věrný a poctivý obraz o finanční situaci podniku, není možné ponechat pohledávky po splatnosti (event. nedobytné pohledávky) v původní hodnotě.
Snížení hodnoty pohledávek po splatnosti (nedobytných pohledávek) se
v účetnictví
řeší dvěma způsoby:
1)
Odpis pohledávky do účetních nákladů
Obecně odpis vyjadřuje opotřebení majetku v korunách za určitý časový úsek, maximálně za jeden rok. V účetnictví se používají odpisy měsíční i roční a jsou zahrnovány do nákladů účetní jednotky. Odepisovat pohledávky lze jen v případě, že pohledávka je prokazatelně nedobytná, neboť takový odpis představuje trvalé snížení hodnoty pohledávky (na rozdíl od tvorby opravné položky, která má charakter dočasného snížení hodnoty pohledávky). V případě, že je proveden odpis do výše 100 % hodnoty pohledávky, měla by být pohledávka vyřazena z majetku v účetní evidenci (a vedena pouze v podrozvahové evidenci). Z účetního hlediska rozhoduje o odpisu pohledávky účetní jednotka podle reálné situace.
Poznámka:
V případě, že by náklady na vymáhání pohledávky přesáhly výtěžek z pohle