Daňové řešení finančního leasingu při uplatnění paušálních výdajů

Vydáno: 14 minut čtení

V textu si ukážeme daňové řešení zaplaceného nájemného v případě finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku u poplatníka daně z příjmů fyzických osob v těchto situacích: poplatník uplatňuje paušální výdaje v některém ze zdaňovacích období trvání leasingové smlouvy, poplatník uplatňuje paušální výdaje ve zdaňovacím období, kdy dochází k ukončení leasingové smlouvy, poplatník přechází ve zdaňovacím období ukončení leasingové smlouvy z paušálních výdajů na skutečné výdaje.

Daňové řešení finančního leasingu při uplatnění paušálních výdajů
Ing.
Ivan
Macháček
 
PODMÍNKY DAŇOVÉ UZNATELNOSTI NÁJEMNÉHO U FINANČNÍHO LEASINGU
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDP"), používá ve svém ustanovení § 24 odst. 4 označení finanční pronájem s následnou koupí najatého hmotného majetku.
Podmínky pro zahrnutí nájemného u finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku do daňových výdajů jsou stanoveny v § 24 odst. 4 písm. a) až písm. c) ZDP následovně:
*
podmínka obsažená v § 24 odst. 4 písm. a) ZDP se týká minimální doby nájmu hmotného majetku, přičemž v průběhu posledních let od roku 2008 došlo k několika zásadním změnám tohoto ustanovení. V současné době platí, že doba nájmu hmotného movitého majetku činí alespoň minimální dobu odpisování uvedenou v § 30 odst. 1; u hmotného movitého majetku zařazeného v odpisové skupině 2 nebo 3 podle přílohy č. 1 k ZDP lze dobu nájmu zkrátit až o 6 měsíců. U nemovitostí musí doba nájmu trvat nejméně 30 let.
Minimální doba nájmu u leasingových smluv uzavřených od 1.1. 2011
 +-------------------+---------------------------+------------------------------------------------+ | Odpisová skupina | Doba daňového odpisování |       Minimální doba nájmu       | +-------------------+---------------------------+------------------------------------------------+ |