DPH - uskutečnění zdanitelného plnění

Vydáno: 2 minuty čtení

Fyzická osoba vede daňovou evidenci, čtvrtletní plátce DPH. Ve smlouvě o nájmu kulturního sálu má uvedeno toto: "Služby spojené s nájmem (voda, teplo, el. energie apod.) bude nájemce hradit dodavatelům těchto služeb na základě smluv přímo s těmito dodavateli. Pronajímatel na základě faktury vystavené nájemcem, formou přeprodeje, uhradí nájemci 50 % nákladů spojených s nájmem, max. však do výše 70 000 Kč za rok." 1) Nájemce vystavil fakturu pronajímateli na 50 % zaplacených záloh na teplo s DPH v říjnu 2012, ale tyto zálohy zaplatil v září 2012 (DPH si ze zaplacených záloh neodečetl) - je to špatně - měl odvést DPH již v listopadu 2012? 2) Nájemce vystavil fakturu na 50 % z vyúčtování za elektřinu s DPH v lednu 2013, ačkoliv na faktuře z ČEZ je DUZP 25. 11. 2012 a DPH si odečetl ve 4. Q. 2012. - Měl nájemce fakturovat a odvést DPH správně ve 4. Q. 2012? Podle čeho se určí DUZP v těchto případech, musí to být nutně na základě přijatých faktur od dodavatelů energií?

DPH - USKUTEČNĚNÍ ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ
Ing.
Ladislav
Pitner
 
ODPOVĚĎ:
Po přečtení dotazu vnímám jeho obsah jinak než tazatel. Z dotazu totiž podle mého názoru vyplývá, že se nejedná o tzv. přefakturaci vody, tepla a elektřiny jedním plátcem druhému plátci, která se posuzuje jako zdanitelné plnění, tj. uplatňuje se daň na výstupu a odpočet daně. Domnívám se, že z dotazu jednoznačně vyplývá, že fakticky jde o úhradu části nákladů vzniklých nájemci v souvislosti s nájmem, a to pronajímatelem, ale nejedná se o to, že by pronajímatel spotřeboval část energií a hradil tak svoji spotřebu jinému plátci (v tomto případě nájemci). Nejde o obvyklou situaci při tzv. přefakturaci, kdy např. pronajímatel obdrží daňový doklad od dodavatele např. elektřiny, spotřeba vychází z odečtu z měřícího zařízení u pronajímatele, pronajímatel si uplatní nárok na odpočet daně a vystaví nájemci (nájemcům) daňový doklad na částku za spotřebu příslušející nájemci (nájemcům), a to včetně daně. Podle mého názoru je faktický stav takový, že pronajímatel hradí část nákladů (50 %) spojených s nájmem a z došlých daňových dokladů tak nájemce tuto částku vyčísluje (s využitím max. částky 70 000 Kč), ale neprovádí tzv. přefakturaci na pronajímatele. Z tohoto důvodu se nejedná ze strany nájemce o uskutečňování zdanitelného plnění nájemcem, jde o poskytnutí finanční částky, která dani nepodléhá. Dotazy k datu uskutečnění zdanitelného plnění jsou tak u tohoto konkrétního případu nepodstatné.

Související dokumenty