Vedení účetnictví a daňové povinnosti dlužníka v insolvenčním řízení, 3. část

Vydáno: 18 minut čtení

V minulých částech našeho seriálu o insolvenčním řízení (Účetnictví v praxi č. 3/2013 str. 31 a č. 5/2013 str. 40) jsme se seznámili se základními pojmy insolvenčního řízení, zabývali jsme se typy účetní závěrky v závislosti na fázích insolvenčního řízení, účetnictvím a daňovými povinnostmi dlužníka při zjištění úpadku a také jsme rozebrali způsoby řešení úpadku či hrozícího úpadku. V následující části se budeme věnovat daňovým povinnostem dlužníka v insolvenčním řízení.

Vedení účetnictví a daňové povinnosti dlužníka v insolvenčním řízení
Ing.
Pavlína
Orlová
 
DAŇOVÉ POVINNOSTI V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ
Zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "insolvenční zákon"), stanoví obecné daňové povinnosti na straně dlužníka a insolvenčního správce. Konkrétní daňové povinnosti vyplývají z obecných daňových předpisů (tj. zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů - dále jen "DŘ") a ze speciálních daňových předpisů, které se vztahují k jednotlivým daním.
V rámci insolvenčního řízení je nutné jednoznačně definovat, kdo je "dlužníkem", kdo "insolvenčním správcem" ve vztahu k daňovému řízení.
V insolvenčním řízení je poplatníkem v zásadě
dlužník.
Při konkurzu přechází daňové povinnosti dlužníka na
insolvenčního správce,
který je DŘ při tomto konkrétním způsobu řešení úpadku ustanoven do pozice daňového subjektu, tzn. že má stejná práva a povinnosti jako dlužník.
Pokud insolvenční správce, který prohlášením konkurzu získal oprávnění nakládat s majetkovou podstatou, zjistí, že nelze povinnost podat daňové přiznání pro nedostatečnost podkladů splnit, musí tuto skutečnost oznámit správci daně ve stejné lhůtě, tj. do 30 dnů. Povinnost podat daňové tvrzení tak zaniká a insolvenční správce je povinen poskytnout správci daně potřebnou součinnost tak, aby mohla být daň stanovena z moci úřední podle pomůcek.
Lhůty, ve kterých je daňový subjekt povinen podávat řádná nebo dodatečná daňová tvrzení, zůstávají zachovány i v průběhu insolvenčního řízení.
Daňové povinnosti představují pohledávky správce daně za majetkovou podstatou.
Insolvenční správce je povinen zpracovat řádné daňové tvrzení za uplynulou část zdaňovacího období ke dni:
*
předložení konečné zprávy
Insolvenční správce vyčíslí tvrzenou daň v přehledu pohledávek za majetkovou podstatou.
*
podání návrhu na zrušení konkurzu
, příp. podání zprávy insolvenčního správce o splnění rozvrhového usnesení nebo oznámení, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačující.
*
zrušení konkurzu
(tj. ke dni, kdy rozhodnutí, kterým se konkurz ruší, nabude právní moci).
*
splnění jiného způsobu řešení
(tj. splnění reorgani-začního plánu, splnění oddlužení), tj. ke dni, kdy nabude právní moci usnesení, kterým vzal insolvenční soud splnění způsobu řešení úpadku na vědomí.
Pohledávky za majetkovou podstatou
představují daňové pohledávky (tj. věřitelem je stát), které vznikly v důsledku daňových povinností v době ode dne účinnosti rozhodnutí o úpadku do ukončení insolvenčního řízení.
Určení osoby podávající daňové přiznání v případě přechodu oprávnění nakládat s majetkem náležejícím do majetkové podstaty:
*
Jestliže v průběhu insolvenčního řízení dojde k přechodu oprávnění nakládat s majetkem náležejícím do majetkové podstaty z insolvenčního správce na daňo vý subjekt nebo opačně, je
ten, kdo dosud byl opráv něn s majetkem nakládat, povinen ke dni přechodu zpracovat a podat daňové tvrzení za uplynulou část zdaňovacího období,
za kterou dosud nebylo podáno.
Poznámka:
Lhůta pro podání řádného daňového tvrzení v tomto případě činí dle § 244 DŘ pouze 15 dnů. Pokud lhůta není dodržena, může správce daně stanovit daň z moci úřední podle pomůcek, a to bez nutnosti podat nejprve výzvu k podání daňového přiznání!
Určení účinků zahájení insolvenčního řízení na daňové pohledávky:
*
Po zahájení insolvenčního řízení lze daňové řízení zahájit a v celém daňovém řízení pokračovat. (
Výjimka:
Daňovou exekuci lze po zahájení insolvenčního řízení nařídit, ale nelze ji provést.)
*
Ode dne účinnosti rozhodnutí o úpadku nevzniká k daňové pohledávce, která není pohledávkou za majetkovou podstatou, úrok z prodlení.
Poznámka:
Netýká se pohledávek za majetkovou podstatou, k nimž vzniká úrok z prodlení i v průběhu insol-venčního řízení.
 
Daň z příjmů právnických osob
V průběhu insolvenčního řízení daňový subjekt, případně insolvenční správce v postavení daňového subjektu, podává přiznání k dani z příjmů právnických osob v obvyklých lhůtách podle DŘ.
V rámci insolvenčního řízení
lze základ daně z příjmů snížit
například o následující položky:
*
Roční daňové odpisy
z majetku dlužníka v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDP"), přičemž neuplatněné odpisy zvyšují daňovou zůstatkovou cenu majetku, kterou insolvenční správce (event. jiná osoba s dispozičním právem) může odečíst jako daňově účinný výdaj od základu daně z příjmů právnických osob v případě prodeje tohoto majetku v dalším zdaňovacím období.
*
Daňový odpis ve výši
1/2 ročního daňového odpisu podle § 31 a 32 ZDP je možné uplatnit z hmotného majetku evidovaného v majetku poplatníka na počátku příslušného zdaňovacího období, pokud v průběhu tohoto zdaňovacího období dojde mimo jiné k:
*
prohlášení konkurzu,
*
povolení reorganizace,
*
schválení plánu oddlužení.
*
Odečet nevyužité daňové ztráty
nebo její části vzniklé a vyměřené za zdaňovací období nebo část zdaňovacího období předcházejícího dni prohlášení úpadku za předpokladů stanovených v § 34 ZDP.
Osvobození příjmů
plynoucích dlužníkovi ve zdaňovacím období, ve kterém bylo rozhodnuto o povolení reorganizace, a ve zdaňovacím období následujícím bezprostředně po zdaňovacím období, ve kterém bylo rozhodnuto o povolení reorganizace, pokud v něm nedošlo ke skončení reorganizace [§ 19 odst. 1 písm. m) ZDP].
*
Osvobození příjmů plynoucích z odpisu závazků při oddlužení nebo reorganizaci
provedené podle insolvenčního zákona, pokud jsou v souladu s účetními předpisy zaúčtovány ve prospěch výnosů [§ 19 odst. 1 písm. h) ZDP].
V souvislosti se stanovením daně z příjmů právnických, ní že i podnikajících fyzických osob, je třeba uvést i dopady ustanovení zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjiš tění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZoR").
Od 1. 1. 2008 mohou poplatníci, kteří procházejí
reorganizací nebo oddlužením
podle tohoto zákona, tvořit
rezervu,
která je výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů (tzv. daňově účinným nákladem), na opravu hmotného majetku s dobou odepisování dle ZDP delší než 5 let (tj. od 2. odpisové skupiny). Předpokladem řádné a účinné tvorby rezervy jako daňově účinného nákladu (výdaje) však je, že vlastnické právo k hmotnému majetku nebylo průběhem insolvenčního řízení ani pravomocným ukončením insolvenčního řízení dotčeno (tzn., majetek nebyl zpeněžen a tím pádem použit k uspokojení pohledávek věřitelů dlužníka). Další podmínkou pro uplatnění vytvořené rezervy na opravy hmotného majetku jako daňově účinného výdaje je složení peněžních prostředků ve výši rezervy připadající na jedno zdaňovací období na samostatný bankovní účet, který je výhradně určen pro ukládání prostředků rezerv, a to nejpozději do termínu pro podání daňového přiznání. Peněžní prostředky evidované na tomto samostatném účtu mohou být čerpány pouze na účely, pro které byla rezerva vytvořena.
Poznámka:
Možnost tvorby rezervy na opravu hmotného majetku v průběhu insolvenčního řízení nemůže využít poplatník v konkurzu, a to z důvodu předpokladu následného zániku právnické osoby jako poplatníka.
 
Daň z příjmů fyzických osob
V případě, že se přiznání k dani z příjmů fyzických osob podává z důvodu rozhodnutí o úpadku, lhůta pro podání činí
30 dnů
ode dne účinnosti rozhodnutí o úpadku. V tomto daňovém přiznání
není možné uplatňovat:
*
Slevy na dani:
*
na manželku žijící s poplatníkem v domácnosti s vlastními příjmy nižšími než 68 000 Kč za rok,
*
na invaliditu,
*
pro držitele průkazu ZTP/P,
*
na soustavnou přípravu na budoucí povolání studiem atd.
Základní slevu na poplatníka lze uplatnit ve výši jedné dvanáctiny za každý započatý měsíc té části zdaňovacího období, za kterou se daňové přiznání podává.
*
Nezdanitelné části základu daně:
*
dary,
*
úroky ze stavebního spoření či hypotečního úvěru poskytnutého na financování bytových potřeb poplatníka,
*
příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem,
*
pojistné na soukromé životní pojištění atd.
*
Daňové zvýhodnění
na vyživované dítě žijící s poplat níkem v domácnosti lze uplatnit pouze formou slevy na dani (nikoliv daňového bonusu), a to za každý za počatý měsíc té části zdaňovacího období, za které se podává daňové přiznání.
Základ daně se stanoví z rozdílu mezi příjmy a výdaji. Pokud poplatník - fyzická osoba - vede účetnictví, pak se základ daně stanoví z výsledku hospodaření za tu část zdaňovacího období, za kterou se daňové přiznání podává. Daňové přiznání musí být vypracováno ke dni, který předcházel dni rozhodnutí o úpadku. Vypočtená daňová povinnost se považuje za zálohu na daň.
Po uplynutí zdaňovacího období, kterým je v případě fyzických osob vždy kalendářní rok, podává daňový subjekt daňové přiznání za celé zdaňovací období v obvyklém termínu (tj. do 1. 4., resp. do 1. 7., pokud zpracovává daňové přiznání daňový poradce na základě plné moci).
V tomto daňovém přiznání za celé zdaňovací období se slevy na dani, nezdanitelné části základu daně či položky odčitatelné od základu daně uplatňují.
Poznámka:
Povinnost podat přiznání k dani z příjmů se týká i fyzických osob, které nejsou podnikateli, a to na základě podání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení.
Daňový subjekt - fyzická osoba - je dále povinen podat daňová přiznání v následujících případech:
*
ke dni předložení konečné zprávy,
*
ke dni podání návrhu na zrušení konkurzu,
*
ke dni zrušení konkurzu,
*
ke dni splnění jiného způsobu řešení úpadku.
Osvobození od daně z příjmů
*
Poplatník - fyzická osoba, která se dostane do úpadku, může využít osvobození od daně z příjmů stanovené v § 4 odst. 1 písm. e) ZDP, podle kterého lze příjem z podnikání (dle § 7 ZDP) osvobodit ve zdaňovacím období, ve kterém bylo rozhodnuto o povolení reorganizace podle insolvenčního zákona, a ve zdaňovacím období bezprostředně následujícím, pokud v něm nedošlo ke skončení reorganizace.
*
Od daně z příjmů jsou osvobozeny příjmy, které poplatníkovi plynou z odpisu závazků při reorganizaci nebo oddlužení.
 
Silniční daň
Předmětem daně silniční jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla registrovaná a provozovaná v České republice, jsou-li používána k podnikání, k jiné samostatné výdělečné činnosti nebo v přímé souvislosti s podnikáním. Vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny určená k přepravě nákladů a registrovaná v České republice jsou předmětem silniční daně vždy, tj. bez ohledu na to, zda jsou či nejsou používána k podnikání. Poplatníkem silniční daně je fyzická nebo právnická osoba, která je provozovatelem vozidla registrovaného v České republice v registru vozidel a je zapsána v technickém průkazu, nebo v případě, že je vozidlo poplatníkem užíváno, přičemž v technickém průkazu je zapsána osoba, která zemřela, zanikla, byla zrušena, event. jehož provozovatel je z registru vozidel ohlášen. Poplatníkem může být i zaměstnavatel, který vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu nebo přípojného vozidla atd.
Přiznání k silniční dani se podává nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období, a to i v případech, kdy se úpadek či hrozící úpadek řeší v rámci insolvenčního řízení.
Insolvenční řízení nemá vliv na daňové povinnosti z titulu silniční daně.
 
Daň z nemovitostí
Povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitosti má též poplatník, jehož úpadek nebo hrozící úpadek se řeší v insolvenčním řízení, a to do 31. ledna zdaňovacího období podle rozhodného stavu k 1. lednu roku, na který je daň z nemovitostí vyměřována. Daňové přiznání k dani z nemovitostí se však nepodává, pokud jej poplatník podal v některém z předchozích zdaňovacích období či pokud mu již daň byla v minulých zdaňovacích obdobích vyměřena, a zároveň nedošlo ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně, tj. například nabytí, prodej nemovitostí, změna účelu využití nemovitosti, přístavba apod. V případě, že nedošlo k žádným změnám, daň se vyměří ve výši poslední známé daňové povinnosti, přičemž správce daně nemusí výsledek vyměření poplatníkovi oznamovat. Pouze na žádost daňového subjektu správce daně platební výměr do 30 dnů od obdržení žádosti zašle.
Nastalé změny poplatník uvádí buď podáním daňového přiznání řádného, nebo podáním tzv. dílčího daňového přiznání, ve kterém jsou zachyceny jen nastalé změny a výpočet celkové daně.
Mezi faktory sice rozhodné pro vyměření daně, při kterých však poplatník daňové přiznání nepodává, patří:
*
změna sazeb daně z nemovitostí,
*
změna průměrné ceny půdy přiřazené jednotlivým katastrálním územím,
*
změny koeficientů včetně místního koeficientu,
*
zánik osvobození od daně uplynutím zákonné lhůty či vydáním závazné vyhlášky obcí,
*
změna místní příslušnosti.
Ve výše uvedených případech vyměří daň správce daně a zašle poplatníkovi platební výměr.
Přestane-li být úpadce poplatníkem daně z nemovitostí proto, že v průběhu zdaňovacího období se změnila vlastnická nebo jiná práva ke všem nemovitostem v územním obvodu téhož správce daně, které u něho podléhaly dani z nemovitostí, nebo tyto nemovitosti zanikly, je povinen tuto skutečnost správci daně oznámit nejpozději do 31. ledna následujícího zdaňovacího období. V praxi může nastat situace, kdy do 31. prosince roku, ve kterém byl podán návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, nebylo o povolení tohoto vkladu rozhodnuto. V tomto případě nepodává poplatník přiznání k dani z nemovitostí do 31. ledna zdaňovacího období, nýbrž až do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
S účinností od 1. 1. 2013 došlo ke změně soustavy územních finančních orgánů, která se dotýká i správy daně z nemovitostí. Místně příslušným správcem daně z nemovitostí je nově finanční úřad, v jehož obvodu územní působnosti se předmětné nemovitosti nacházejí. Daňové povinnosti poplatníka k dani z nemovitostí za všechny nemovitosti, které se nacházejí na území příslušného kraje, byly soustředěny do jednoho daňového spisu, který byl uložen na jednom spravujícím územním pracovišti finančního úřadu, ke kterému je poplatník místně příslušný.
 
Daň z převodu nemovitostí
Zatímco mimo insolvenční řízení je poplatníkem daně z převodu nemovitostí prodávající (převodce) nemovitosti, po vydání rozhodnutí o úpadku v rámci insolvenčního řízení se poplatníkem daně z převodu nemovitostí stává
nabyvatel.
Základem daně
z převodu nemovitostí v rámci insolvenčního řízení je:
*
v případě prodeje nemovitosti mimo dražbu, při zpeněžení majetkové podstaty v konkurzu nebo při oddlužení
cena dosažená prodejem nemovitostí
, nebo
*
nelze-li cenu nebo hodnotu nemovitosti stanovit, je základem daně
cena zjištěná
podle zvláštního právního předpisu.
Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, přiznává
osvobození
od této daně po dobu pěti let v případě vkladů nemovitostí do základního kapitálu obchodní společnosti nebo družstva, i pokud během této doby zanikne účast společníka za trvání konkurzu, podle soudem schváleného reorganizačního plánu nebo soudem schváleného oddlužení. Po dobu osvobození (5 let) neběží lhůta pro vyměření daně.
Poplatník - nabyvatel nemovitosti v rámci insolvenčního řízení je povinen podat místně příslušnému správci daně přiznání k dani z převodu nemovitostí nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž:
4.
byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí,
3.
nabyla účinnosti smlouva o úplatném převodu vlastnictví k nemovitosti, která není evidována v katastru nemovitostí,
2.
bylo vydáno potvrzení o nabytí vlastnictví k vydražené nemovitosti ve veřejné dražbě nebo nabylo právní moci rozhodnutí o příklepu a bylo zaplaceno nejvyšší podání při výkonu rozhodnutí nebo exekuci,
1.
nabylo právní moci rozhodnutí nebo byla daňovému subjektu doručena jiná listina, kterými se potvrzují nebo osvědčují vlastnické vztahy k nemovitosti, nejedná-li se o úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitosti uvedený v písm. a) až c).
Součástí daňového přiznání je:
*
ověřený opis nebo ověřená kopie smlouvy nebo jiné listiny, kterou se potvrzují nebo osvědčují vlastnické vztahy k nemovitosti, a
*
znalecký posudek o ceně zjištěné.
Poznámka:
Znalecký posudek se nevyžaduje při podání daňového přiznání k dani z převodu nemovitostí, jde-li o prodej nemovitosti mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení při zpeněžení majetkové podstaty v konkurzu nebo oddlužení, není-li základem daně cena zjištěná podle zvláštního právního předpisu.
S účinností
od 1. 1. 2013
se zvyšuje sazba daně z převodu nemovitostí ze 3 % na
4 %
ze základu daně. Zvýšená sazba se vztahuje pouze na případy změny vlastnictví k nemovitostem, které nastaly od 1. 1. 2013. Pokud právní účinky vkladu do katastru nemovitostí, u nemovitostí evidovaných v katastru nemovitostí, nebo ke dni účinnosti smlouvy u nemovitostí, které nejsou evidovány v katastru nemovitostí, případně nabytí právní moci rozhodnutí, kterým se potvrzují nebo osvědčují vlastnické vztahy k nemovitosti, nastaly do 31. 12. 2012, uplatní se sazba daně ve výši 3 %.
 
Daň z přidané hodnoty
Ke dni předcházejícímu dni, kdy nastaly účinky rozhodnutí o úpadku, končí probíhající zdaňovací období pro účely DPH (čtvrtletní i kalendářní). Následující zdaňovací období začíná dnem, ke kterému nastaly účinky rozhodnutí o úpadku, a končí posledním dnem příslušného kalendářního měsíce. Další zdaňovací období až do skončení insolvenčního řízení je vždy kalendářní měsíc.
Ukončením insolvenčního řízení dochází z hlediska DPH k rozdělení kalendářního měsíce na dvě zdaňovací období, a to na období do dne skončení insolvenčního řízení včetně a na období počínající dnem následujícím a končícím posledním dnem příslušného kalendářního měsíce.
Kalendářní měsíc je ze zákona zdaňovacím obdobím i pro kalendářní rok bezprostředně následující po kalendářním roce, ve kterém došlo ke skončení insolvenčního řízení, a to bez ohledu na obrat plátce.
V případě rozhodnutí o úpadku činí lhůta pro podání přiznání k DPH 30 dnů od skončení zdaňovacího období, tj. ode dne, který předchází dni nabytí účinnosti tohoto rozhodnutí. Pro období probíhajícího insolvenčního řízení platí lhůta pro podání daňového přiznání vždy 25 dnů od skončení zdaňovacího období.
Poznámka redakce: Na dokončení našeho seriálu se můžete těšit v časopisu Účetnictví v praxi č. 9/2013.