Cenné papíry v účetnictví podnikatelů, 2. část

Vydáno: 12 minut čtení

V minulé části příspěvku (Účetnictví v praxi č. 4/2013 str. 24) jsme se věnovali účtování majetkových cenných papírů z pohledu investora. V následujícím příspěvku se zaměříme na účtování dluhopisů držených do splatnosti, dluhopisů realizovatelných a také dluhopisů určených k obchodování. Nebudeme se omezovat pouze na účtování cenných papírů denominovaných v českých korunách, ale naznačíme zachycení cenných papírů deno-minovaných v cizí měně.

Cenné papíry v účetnictví podnikatelů
doc. Ing.
Jiří
Strouhal
Ph.D.
Škoda Auto Vysoká škola - Katedra finančního a manažerského účetnictví, Komora certifikovaných účetních České republiky
 
DLUHOPISY
Dluhopisem rozumíme cenný papír, s nímž je spojeno právo na úhradu dlužné částky. Může být vydán v listinné či zaknihované podobě. Listinný dluhopis má následující náležitosti:
*
údaje o emitentovi:
*
obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo,
*
u zahraniční fyzické osoby jméno a příjmení, datum narození, bydliště v ČR, obchodní firma, místo podnikání a identifikační číslo,
*
název dluhopisu, který obsahuje slovo "dluhopis" nebo označení zvláštního druhu dluhopisu,
*
identifikační označení dle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů ( je-li přidělováno) či jiný údaj, který dluhopis identifikuje,
*
jmenovitou hodnotu,
*
údaj o schválení emisních podmínek,
*
výnos z dluhopisu či způsob stanovení jeho výše,
*
datum
emise
,
*
způsob a místo výplaty jmenovité hodnoty dluhopisu a výnosu z něj,
*
formu dluhopisu,
*
prohlášení emitenta, že se zavazuje splatit dlužnou částku způsobem a v místě uvedeném v emisních podmínkách,
*
data splatnosti dluhopisu a výnosu z něj; není-li výnos určen rozdílem mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho nižším emisním kursem,
*
číselné označení dluhopisu,
*
u dluhopisu na jméno dále jméno a příjmení, obchodní firmu či název jeho prvního vlastníka, a
*
podpis či otisk podpisu osob oprávněných k datu
emise
jednat jménem emitenta, či podpis nebo otisk podpisu emitenta.
Jedná-li se o zaknihovaný dluhopis, potom náležitostmi dluhopisu rozumíme veškeré výše uvedené, vyjma posledních třech.
Dluhopisy oceňujeme v okamžiku jejich pořízení pořizovací cenou, tedy cenou pořízení navýšenou o případné vedlejší pořizovací náklady. Těmi zejména rozumíme poplatky bance či makléřské poplatky.
Rozlišujeme dluhopisy bezkuponové (tzv. diskontované) a dluhopisy kuponové.
V případě pořízení bezkuponového dluhopisu účetní jednotka profituje na rozdílu mezi pořizovací cenou a jeho jmenovitou hodnotou. Rozdíl (tzv. diskont) je třeba amor-tizovat lineárně a účetní jednotka ho zachycuje jako finanční výnos běžného období.
Praktickou aplikaci naznačuje následující příklad.
PŘÍKLAD
Bezkuponový dluhopis
Účetní jednotka nakoupila 1. 7. 2011 dvouletý diskontovaný dluhopis splatný 31. 12. 2012. Pořizovací cena dluhopisu činila 180 000 Kč + provize zprostředkovateli 10 % z objemu obchodu. Jmenovitá hodnota dluhopisu činí 240 000 Kč. Účetní jednotka hodlá tento dluhopis držet do splatnosti.
Identifikace diskontu:
 +---------------------------------------+-------------+ |         Text         | Částka v Kč | +---------------------------------------+-------------+ | Pořizovací cena            | 198 000   | | Jmenovitá hodnota           | 240 000   | | Diskont                | 42 000   | +---------------------------------------+-------------+
Diskont bude následně amortizován po dobu držení dluhopisu (7/2011-12/2012), tedy 18 měsíců, a to lineárně (za období 2011 tomu odpovídá 14 000 Kč, za období 2012 pak 28 000 Kč).
Účtování:
 +------+------------------------------------------------+--------------+-----------+----------+ | Op. |           Text            | Částka v Kč |  MD   |  D   | +------+------------------------------------------------+--------------+-----------+----------+ | 1.  | Nákup dluhopisu                | 180 000   | 043    | 221   | | 2.  | Úhrada provize zprostředkovateli        | 18 000   | 043    | 221   | | 3.  | Zařazení dluhopisu do majetku investora    | 198 000   | 065    | 043   | | 4.  | 
Amortizace
diskontu za období 2011 | 14 000 | 065 | 665 | | 5. | Reklasifikace dluhopisu | 212 000 | 256 | 065 | | 6. |
Amortizace
diskontu za období 2012 | 28 000 | 256 | 666 | | 7. | Inkaso jmenovité hodnoty v okamžik splatnosti | 240 000 | 221 | 256 | +------+------------------------------------------------+--------------+-----------+----------+
V případě, kdy účetní jednotka pořídí kuponový dluhopis, inkasuje v průběhu jeho existence od emitenta kuponové platby, ať již jsou stanoveny fixním nebo variabilním způsobem. Obvykle tyto bývají odvozeny procentní sazbou ze jmenovité hodnoty dluhopisu. V závislosti na vztahu mezi pořizovací cenou a jmenovitou hodnotou dluhopisu rozlišujeme následující kategorie dluhopisů:
*
dluhopisy v pari
*
pořizovací cena = jmenovitá hodnota
*
dluhopisy nad pari
*
pořizovací cena > jmenovitá hodnota; rozdílem rozumíme prémii, kterou věcně a časově umořujeme do nákladů
*
dluhopisy pod pari
*
pořizovací cena < jmenovitá hodnota; rozdílem rozumíme diskont, který věcně a časově umořujeme do výnosů
Podle českých účetních pravidel amortizujeme diskonty a prémie na lineární bázi; podle mezinárodních standardů IFRS by bylo třeba postupovat prostřednictvím tzv. efektivní úrokové sazby.
Následující příklady naznačují, jak postupovat při účtování kuponových dluhopisů držených do splatnosti, a to jak podle českých pravidel, tak i podle pravidel IFRS.
PŘÍKLAD
Kuponový dluhopis nad pari (dle českých předpisů)
Účetní jednotka nakoupila při emisi 1. 1. 2011 tříletý dluhopis o jmenovité hodnotě 600 000 Kč za 630 000 Kč. Kupon je vyplácen ročně (vždy k 31. 12.), a to ve výši 10 % jmenovité hodnoty. Účetní jednotka hodlá tento dluhopis držet do splatnosti.
Výpočet ročního kuponu = 0,1 x 600 000 = 60 000 Kč
Identifikace rozdílu:
 +---------------------------------------+-------------+ |         Text         | Částka v Kč | +---------------------------------------+-------------+ | Pořizovací cena            | 630 000   | | Jmenovitá hodnota           | 600 000   | | Prémie                | 30 000   | +---------------------------------------+-------------+
Prémie bude následně amortizována po dobu držení dluhopisu (2011-2013), tedy 36 měsíců, a to lineárně, tzn. roční
amortizace
bude činit 10 000 Kč.
Účtování:
 +------+------------------------------------------------+--------------+-----------+----------+ | Op. |           Text            | Částka v Kč |  MD   |  D   | +------+------------------------------------------------+--------------+-----------+----------+ | 1.  | Nákup dluhopisu                | 630 000   | 065    | 221   | | 2.  | Kupon 2011                   | 60 000   | 065AÚV  | 662   | | 3.  | Výplata kuponu                 | 60 000   | 221    | 065AÚV  | | 4.  | 
Amortizace
prémie 2011 | 10 000 | 566 | 065 | | 5. | Kupon 2012 | 60 000 | 065AÚV | 662 | | 6. | Výplata kuponu | 60 000 | 221 | 065AÚV | | 7. |
Amortizace
prémie 2012 | 10 000 | 566 | 065 | | 8. | Reklasifikace dluhopisu | 610 000 | 256 | 065 | | 9. | Kupon 2013 | 60 000 | 256AÚV | 662 | | 10. | Výplata kuponu | 60 000 | 221 | 256AÚV | | 11. |
Amortizace
prémie 2013 | 10 000 | 566 | 256 | | 12. | Inkaso jmenovité hodnoty v okamžik splatnosti | 600 000 | 221 | 256 | +------+------------------------------------------------+--------------+-----------+----------+
PŘÍKLAD
Kuponový dluhopis nad pari (dle IFRS)
Účetní jednotka nakoupila při emisi 1. 1. 2011 tříletý dluhopis o jmenovité hodnotě 600 000 Kč za 630 000 Kč. Kupon je vyplácen ročně (vždy k 31. 12.), a to ve výši 10 % jmenovité hodnoty. Účetní jednotka hodlá tento dluhopis držet do splatnosti.
Výpočet ročního kuponu = 0,1 x 600 000 = 60 000 Kč
Identifikace rozdílu:
 +---------------------------------------+-------------+ |         Text         | Částka v Kč | +---------------------------------------+-------------+ | Pořizovací cena            | 630 000   | | Jmenovitá hodnota           | 600 000   | | Prémie                | 30 000   | +---------------------------------------+-------------+
Amortizace
prémie dle IFRS (využití efektivní úrokové sazby):
Efektivní úrokovou sazbu je třeba vypočítat prostřednictvím funkce "Hledání řešení" - viz následující obrázek:
Na základě provedeného propočtu činí efektivní úroková sazba 8,0578 %. Právě prostřednictvím této sazby provádíme amortizaci prémie v jednotlivých letech:
 +------------+--------+-------------------+-------------+----------------+ |  Datum  | Kupon | Výnos (efektivní | 
Amortizace
| Účetní hodnota | | | | úroková sazba) | prémie | dluhopisu | +------------+--------+-------------------+-------------+----------------+ | 1.1.2011 | – | – | – | 630 000 | | 31.12.2011 | 60 000 | 50 764 | –9 236 | 620 764 | | 31.12.2012 | 60 000 | 50 020 | –9 980 | 610 784 | | 31.12.2013 | 60 000 | 49 216 | –10 784 | 600 000 | +------------+--------+-------------------+-------------+----------------+
Výnos je počítán jako součin efektivní úrokové sazby a účetní hodnoty dluhopisu v předchozím období. Prémie je pak rozdílem mezi celkovým výnosem (ziskem) a výší kuponu.
Účtování:
 +------+------------------------------------------------+--------------+-----------+----------+ | Op. |           Text            | Částka v Kč |  MD   |  D   | +------+------------------------------------------------+--------------+-----------+----------+ | 1.  | Nákup dluhopisu                | 630 000   | 065    | 221   | | 2.  | Kupon 2011                   | 60 000   | 065AÚV  | 662   | | 3.  | Výplata kuponu                 | 60 000   | 221    | 065AÚV  | | 4.  | 
Amortizace
prémie 2011 | 9 236 | 566 | 065 | | 5. | Kupon 2012 | 60 000 | 065AÚV | 662 | | 6. | Výplata kuponu | 60 000 | 221 | 065AÚV | | 7. |
Amortizace
prémie 2012 | 9 980 | 566 | 065 | | 8. | Reklasifikace dluhopisu | 610 784 | 256 | 065 | | 9. | Kupon 2013 | 60 000 | 256AÚV | 662 | | 10. | Výplata kuponu | 60 000 | 221 | 256AÚV | | 11. |
Amortizace
prémie 2013 | 10 784 | 566 | 256 | | 12. | Inkaso jmenovité hodnoty v okamžik splatnosti | 600 000 | 221 | 256 | +------+------------------------------------------------+--------------+-----------+----------+
PŘÍKLAD
Kuponový dluhopis pod pari (dle českých předpisů)
Účetní jednotka nakoupila při emisi 1. 1. 2011 tříletý dluhopis o jmenovité hodnotě 600 000 Kč za 585 000 Kč. Kupon je vyplácen ročně (vždy k 31. 12.), a to ve výši 10 % jmenovité hodnoty. Účetní jednotka hodlá tento dluhopis držet do splatnosti.
Výpočet ročního kuponu = 0,1 x 600 000 = 60 000 Kč
Identifikace rozdílu:
 +---------------------------------------+-------------+ |         Text         | Částka v Kč | +---------------------------------------+-------------+ | Pořizovací cena            | 585 000   | | Jmenovitá hodnota           | 600 000   | | Diskont                | 15 000   | +---------------------------------------+-------------+
Diskont bude následně amortizován po dobu držení dluhopisu (2011-2013), tedy 36 měsíců, a to lineárně, tzn. roční
amortizace
bude činit 5 000 Kč.
Účtování:
 +------+------------------------------------------------+--------------+-----------+----------+ | Op. |           Text            | Částka v Kč |  MD   |  D   | +------+------------------------------------------------+--------------+-----------+----------+ | 1.  | Nákup dluhopisu                | 585 000   | 065    | 221   | | 2.  | Kupon 2011                   | 60 000   | 065AÚV  | 662   | | 3.  | Výplata kuponu                 | 60 000   | 221    | 065AÚV  | | 4.  | 
Amortizace
diskontu 2011 | 5 000 | 065 | 665 | | 5. | Kupon 2012 | 60 000 | 065AÚV | 662 | | 6. | Výplata kuponu | 60 000 | 221 | 065AÚV | | 7. |
Amortizace
diskontu 2012 | 5 000 | 065 | 665 | | 8. | Reklasifikace dluhopisu | 595 000 | 256 | 065 | | 9. | Kupon 2013 | 60 000 | 256AÚV | 662 | | 10. | Výplata kuponu | 60 000 | 221 | 256AÚV | | 11. |
Amortizace
diskontu 2013 | 5 000 | 256 | 666 | | 12. | Inkaso jmenovité hodnoty v okamžik splatnosti | 600 000 | 221 | 256 | +------+------------------------------------------------+--------------+-----------+----------+
PŘÍKLAD
Kuponový dluhopis pod pari (dle IFRS)
Účetní jednotka nakoupila při emisi 1. 1. 2011 tříletý dluhopis o jmenovité hodnotě 600 000 Kč za 585 000 Kč. Kupon je vyplácen ročně (vždy k 31. 12.), a to ve výši 10 % jmenovité hodnoty. Účetní jednotka hodlá tento dluhopis držet do splatnosti.
Výpočet ročního kuponu = 0,1 x 600 000 = 60 000 Kč
Identifikace rozdílu:
 +---------------------------------------+-------------+ |         Text         | Částka v Kč | +---------------------------------------+-------------+ | Pořizovací cena            | 585 000   | | Jmenovitá hodnota           | 600 000   | | Diskont                | 15 000   | +---------------------------------------+-------------+
Amortizace
diskontu dle IFRS (využití efektivní úrokové sazby):
Na základě provedeného propočtu činí efektivní úroková sazba 11,0234 %. Právě prostřednictvím této sazby provádíme amortizaci diskontu v jednotlivých letech:
 +------------+--------+-------------------+-------------+----------------+ |  Datum  | Kupon | Výnos (efektivní | 
Amortizace
| Účetní hodnota | | | | úroková sazba) | prémie | dluhopisu | +------------+--------+-------------------+-------------+----------------+ | 1.1.2011 | – | – | – | 630 000 | | 31.12.2011 | 60 000 | 50 764 | –9 236 | 620 764 | | 31.12.2012 | 60 000 | 50 020 | –9 980 | 610 784 | | 31.12.2013 | 60 000 | 49 216 | –10 784 | 600 000 | +------------+--------+-------------------+-------------+----------------+
Účtování:
 +------+------------------------------------------------+--------------+-----------+----------+ | Op. |           Text            | Částka v Kč |  MD   |  D   | +------+------------------------------------------------+--------------+-----------+----------+ | 1.  | Nákup dluhopisu                | 585 000   | 065    | 221   | | 2.  | Kupon 2011                   | 60 000   | 065AÚV  | 662   | | 3.  | Výplata kuponu                 | 60 000   | 221    | 065AÚV  | | 4.  | 
Amortizace
diskontu 2011 | 4 487 | 065 | 665 | | 5. | Kupon 2012 | 60 000 | 065AÚV | 662 | | 6. | Výplata kuponu | 60 000 | 221 | 065AÚV | | 7. |
Amortizace
diskontu 2012 | 4 982 | 065 | 665 | | 8. | Reklasifikace dluhopisu | 594 469 | 256 | 065 | | 9. | Kupon 2013 | 60 000 | 256AÚV | 662 | | 10. | Výplata kuponu | 60 000 | 221 | 256AÚV | | 11. |
Amortizace
diskontu 2013 | 5 531 | 256 | 666 | | 12. | Inkaso jmenovité hodnoty v okamžik splatnosti | 600 000 | 221 | 256 | +------+------------------------------------------------+--------------+-----------+----------+
V praxi se často stává, že si účetní jednotka není zcela jista, zdali hodlá dluhopisy držet až do splatnosti, a proto tyto klasifikuje jako realizovatelné cenné papíry. Tyto je třeba k rozvahovému dni přecenit na reálnou hodnotu, a to s kapitálovým dopadem prostřednictvím účtu 414-Oceňovacírozdíly s přeceněním majetku a závazků. Oceňovací rozdíly přitom v souladu s ČÚS č. 008 účtuje na samostatném analytickém účtu.
PŘÍKLAD
Realizovatelný dluhopis
Účetní jednotka nakoupila 1. 11. 2011 za 412 000 Kč dvouletý dluhopis, a to včetně naběhlého alikvotního úrokového výnosu 10 % p.a. Tento dluhopis zařadila do portfolia realizovatelných cenných papírů. Dluhopis byl emitován 1. 1. 2011 o jmenovité hodnotě 400 000 Kč, kuponové platby jsou vypláceny pololetně, a to vždy k 30. 6. a 31. 12. Dluhopis je splatný k 31.12. 2012. Reálná hodnota dluhopisu k 31.12. 2011 činí 399 500 Kč. V červenci 2012 účetní jednotka dluhopis prodala za 404 000 Kč.
Výpočet ročního kuponu = 0,1 x 400 000 = 40 000 Kč, tedy pololetní kupon činí 20 000 Kč
 +-------------+------+------------+ |  Období  |   | Kupon v Kč | +-------------+------+------------+ | 7–10/2011  | 4M  | 13 333   | | 11–12/2011 | 2M  | 6 667   | | 1–6/2012  | 6M  | 20 000   | +-------------+------+------------+ | Celkem   |   | 40 000   | +-------------+------+------------+
Identifikace rozdílu:
 +---------------------------------------+-------------+ |         Text         | Částka v Kč | +---------------------------------------+-------------+ | Kupní cena              | 12 000   | | Předplacený kupon (období 7–10/2011) | 13 333   | | "Skutečná" pořizovací cena      | 398 667   | | Jmenovitá hodnota           | 400 000   | | Diskont                |  1 333   | +---------------------------------------+-------------+ 
 +-------------+------+------------+ |  Období  |   | Kupon v Kč | +-------------+------+------------+ | 11–12/2011 | 2M |  191   | | 1–6/2012  | 6M |  571   | | 7–12/2012  | 6M |  571   | +-------------+------+------------+ | Celkem   | 14M | 1 333   | +-------------+------+------------+
Účtování:
 +------+------------------------------------------------+--------------+-----------+----------+ | Op. |           Text            | Částka v Kč |  MD   |  D   | +------+------------------------------------------------+--------------+-----------+----------+ | 1.  | Nákup dluhopisu                | 412 000   | –     | 221   | |   |                        | 398 667   | 065    | –    | |   |                        | 13 333   | 065AÚV  | –    | | 2.  | Kupon 11–12/2011                |  6 667   | 065AÚV  | 662   | | 3.  | Výplata kuponu                 | 20 000   | 221    | 065AÚV  | | 4.  | 
Amortizace
diskontu 2011 | 191 | 065 | 665 | | 5. | Přecenění dluhopisu na reálnou hodnotu | 642 | 065OR | 414 | | | k 31. 12. 2011 | | | | | 6. | Reklasifikace dluhopisu | 398 858 | 253R | 065 | | | | 642 | 253R-OR | 065OR | | 7. | Kupon 1–6/2012 | 20 000 | 253R-AÚV | 662 | | 8. | Výplata kuponu | 20 000 | 221 | 253R-AÚV | | 9. |
Amortizace
diskontu 1–6/2012 | 571 | 253R | 666 | | 10. | Prodej dluhopisu | 404 000 | 221 | 661 | | 11. | Vyřazení dluhopisu: | | | | | | * pořizovací cena | 399 429 | 561 | 253R | | | * oceňovací rozdíl | 642 | 414 | 253R-OR | +------+------------------------------------------------+--------------+-----------+----------+
Pokud si je účetní jednotka jista prodejem v krátkém časovém horizontu, potom tyto klasifikuje jako cenné papíry k obchodování. Tehdy je opět k rozvahovému dni přeceňuje na reálnou hodnotu, tento kráte však s výsledkovým dopadem prostřednictvím účtů 564-Náklady na přecenění finančního majetku, resp. 664-Výnosy z přecenění finančního majetku.
PŘÍKLAD
Dluhopis k obchodování
Účetní jednotka nakoupila 1. 11. 2011 za účelem obchodování roční dluhopis za částku 250 000 Kč, a to včetně naběhlého alikvotního úrokového výnosu 10 %. Tento dluhopis, jehož jmenovitá hodnota činí 240 000 Kč, byl emitován 1. 4. 2011. Kupon je vyplácen na roční bázi, tedy v okamžik splatnosti dluhopisu, tj. 31. 3. 2012.
Reálná hodnota dluhopisu k 31. 12. 2011 činí 256 000 Kč (včetně AÚV). Účetní jednotka dluhopis prodává 4. 1. 2012 za 260 000 Kč.
Výpočet ročního kuponu = 0,1 x 240 000 = 24 000 Kč
 +-------------+------+------------+ |  Období  |   | Kupon v Kč | +-------------+------+------------+ | 4–10/2011  | 7M | 14 000   | | 11–12/2011 | 2M | 4 000   | | 1–3/2012  | 3M | 6 000   | +-------------+------+------------+ | Celkem   |   | 24 000   | +-------------+------+------------+ 
Identifikace rozdílu:
 +---------------------------------------+-------------+ |         Text         | Částka v Kč | +---------------------------------------+-------------+ | Kupní cena              | 250 000   | | Předplacený kupon (období 4–10/2011) | 14 000   | | "Skutečná" pořizovací cena      | 236 000   | | Jmenovitá hodnota           | 240 000   | | Diskont                |  4 000   | +---------------------------------------+-------------+
 +-------------+------+------------+ |  Období  |   | Kupon v Kč | +-------------+------+------------+ | 11–12/2011 | 2M | 1 600   | | 1–3/2012  | 3M | 2 400   | +-------------+------+------------+ | Celkem   | 5M | 4 000   | +-------------+------+------------+ 
Účtování:
 +------+------------------------------------------------+--------------+-----------+----------+ | Op. |           Text            | Částka v Kč |  MD   |  D   | +------+------------------------------------------------+--------------+-----------+----------+ | 1.  | Nákup dluhopisu                | 250 000   | –     | 221   | |   |                        | 236 000   | 253    | –    | |   |                        | 14 000   | 253AÚV  | –    | | 2.  | Kupon 11–12/2011                |  4 000   | 253AÚV  | 662   | | 3.  | 
Amortizace
diskontu 2011 | 1 600 | 253 | 666 | | 4. | Přecenění na reálnou hodnotu k 31. 12. 2011 | 400 | 253 | 664 | | 5. | Prodej dluhopisu | 260 000 | 221 | 661 | | 6. | Vyřazení dluhopisu: | | | | | | * pořizovací cena | 238 000 | 561 | 253 | | | * naběhlé kupony | 18 000 | 561 | 253AÚV | +------+------------------------------------------------+--------------+-----------+----------+
V souladu s § 24 odst. 6 a 7 ZU musíme dluhopisy vyjádřené v cizí měně k rozvahovému dni přepočítat na české koruny aktuálním kursem centrální banky (tj. ČNB) k rozvahovému dni. Kursové rozdíly se neúčtují samostatně na účty kursových rozdílů (563-Kursové ztráty, resp. 663-Kursovézisky), ale jsou přímo součástí přecenění na reálnou hodnotu.
PŘÍKLAD
Cizoměnový dluhopis
Účetní jednotka nakoupila 1. 10. 2011 za částku 65 400 EUR kuponový dluhopis emitovaný 1. 4. 2011 o jmenovité hodnotě 60 000 EUR, a to včetně naběhlého alikvotního úrokového výnosu 10 %. Tento roční dluhopis je splatný 31. 3. 2012 a kupon bude vyplacen až v okamžik splatnosti dluhopisu. Účetní jednotka tento dluhopis hodlá držet do splatnosti.
Směnné kursy jsou uvedeny v následující tabulce:
 +---------------+-----------+------------+-----------+ |  Datum   | 1.10.2011 | 31.12.2011 | 31.3.2012 | +---------------+-----------+------------+-----------+ | Kurs CZK/EUR |    25 | 24,8    | 24,9   | +---------------+-----------+------------+-----------+
Výpočet ročního kuponu = 0,1 x 60 000 = 6 000 EUR
 +-------------+------+------------+ |  Období  |   | Kupon v Kč | +-------------+------+------------+ | 4–9/2011  | 6M | 3 000   | | 10–12/2011 | 3M | 1 500   | | 1–3/2012  | 3M | 1 500   | +-------------+------+------------+ | Celkem   |   | 6 000   | +-------------+------+------------+
Identifikace rozdílu:
 +---------------------------------------+-------------+ |         Text         | Částka v Kč | +---------------------------------------+-------------+ | Kupní cena              | 65 400   | | Předplacený kupon (období 4–9/2011)  |  3 000   | | "Skutečná" pořizovací cena      | 62 400   | | Jmenovitá hodnota           | 60 000   | | Prémie                |  2 400   | +---------------------------------------+-------------+
 +-------------+------+------------+ |  Období  |   | Kupon v Kč | +-------------+------+------------+ | 10–12/2011 | 3M | 1 200   | | 1–3/2012  | 3M | 1 200   | +-------------+------+------------+ | Celkem   | 6M | 2 400   | +-------------+------+------------+ 
Účtování:
 +------+------------------------------------+---------------+--------------+---------+--------+ | Op. |        Text        | Částka v EUR | Částka v Kč |  MD  |  D  | +------+------------------------------------+---------------+--------------+---------+--------+ | 1.  | Nákup dluhopisu          | 65 400    | 1 635 000  | –    | 221  | |   |                  | 62 400    | 1 560 000  | 256   | –   | |   |                  | 3 000    |  75 000  | 256AÚV | –   | | 2.  | Kupon 10–12/2011          | 1 500    |  36 600  | 256AÚV | 662  | |   | úhrnná výše činí 4 500 EUR x 24,80 |        |       |     |    | | 3.  | 
Amortizace
prémie 2011 | 1 200 | 42 240 | 566 | 256 | | | úhrnná výše hodnoty dluhopisu | | | | | | | činí 61 200 EUR x 24,80 | | | | | | 4. | Kupon 2012 | 1 500 | 37 800 | 256AÚV | 662 | | | úhrnná výše činí 6 000 EUR x 24,90 | | | | | | 5. |
Amortizace
prémie 2012 | 1 200 | 23 760 | 566 | 256 | | | úhrnná výše hodnoty dluhopisu | | | | | | | činí 60 000 EUR x 24,80 | | | | | | 6. | Inkaso dluhopisu | 66 000 | 1 643 400 | 221 | – | | | | 60 000 | 1 494 000 | – | 256 | | | | 6 000 | 149 400 | – | 256AÚV | +------+------------------------------------+---------------+--------------+---------+--------+

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví