Plnění od pojišťovny při uplatnění výdajů procentem z příjmů

Vydáno: 3 minuty čtení

Fyzická osoba uplatňující výdaje procentem z příjmů, plátce DPH. V letošním roce byl FO vykraden automobil. FO si uhradila DPH + 5 000 Kč spoluúčast. Pojišťovna na účet autoservisu zaslala 27 000 Kč. Lze si proti tomuto zdanitelnému příjmu uplatnit výdaje procentem? Nebo je to položka zvyšující základ daně, kde nelze uplatnit žádné výdaje?

PLNĚNÍ OD POJIŠŤOVNY PŘI UPLATNĚNÍ VÝDAJŮ PROCENTEM Z PŘÍJMŮ
Ing.
Vlasta
Ptáčková
 
ODPOVĚĎ:
Z dotazu vyplývá, že FO uplatňuje paušální výdaje procentem z příjmů.
Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDP"), je osvobozená od daně z příjmů přijatá náhrada škody, náhrada nemajetkové újmy, plnění z pojištění majetku a plnění z pojištění odpovědnosti za škody, kromě plateb přijatých náhradou za ztrátu příjmu a plateb přijatých jako náhrada za škody způsobené na majetku, který byl zahrnut do obchodního majetku pro výkon podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti v době vzniku škody, nebo přijatých jako náhrada za škody způsobené na majetku sloužícího v době vzniku škody k pronájmu a kromě plnění z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činností poplatníka a za škodu způsobenou poplatníkem v souvislosti s pronájmem.
V době vzniku škody na majetku (automobilu) nebyl a ani nemohl být zahrnutý do obchodního majetku, protože podle § 4 odst. 4 ZDP a metodického Pokynu GFŘ č. D-6 "Majetkem zahrnutým v obchodním majetku se rozumí majetek ve vlastnictví poplatníka, o kterém poplatník s příjmy podle § 7 ZDP účtuje nebo ho eviduje v daňové evidenci." Pokud podnikatel (OSVČ) nevede účetnictví a uplatňuje paušální výdaje procentem z příjmů ve smyslu § 7 odst. 7 ZDP, pak nemá obchodní majetek podle § 4 odst. 4 ZDP. Pokud by poplatník vedl účetnictví, i přesto, že uplatňuje výdaje paušálem, potom by mohl automobil zahrnout do obchodního majetku.
Závěr:
Pokud FO uplatňuje paušální výdaje procentem z příjmů a pojmem "vykradení automobilu" jsou myšleny zcizené součásti automobilu, v tom případě pojistné plnění obdržené od pojišťovny je příjmem osvobozeným od daně z příjmů podle § 4 odst. 1 písm. d) ZDP.
Dodatek:
Pokud by byl automobil zařazen do obchodního majetku (tj. vedeno účetnictví nebo daňová evidence), potom by byl příjem od pojišťovny zdanitelným příjmem podle § 7 ZDP.
Dále podle § 4 odst. 1 písm. d) ZDP je plnění z pojištění majetku předmětem zdanění pouze vtom případě, pokud má charakter náhrady za ztrátu příjmu (případně pokud majetek v době škody sloužil k pronájmu, což nesloužil). Metodický Pokyn GFŘ č. D-6 upřesňuje, že platbou přijatou za náhradu za ztrátu příjmu se rozumějí zejména náhrady za ztrátu na výdělku, náhrady za zničené, poškozené či odcizené zásoby. Předpokládám, že předmětem dotazovaného majetkového pojištění bylo zřejmě pouze poškození majetku a nikoli ušlého zisku.
Pokud by se jednalo o zdanitelný příjem, potom by se postupovalo podle metodického Pokynu GFŘ č. D-6 k § 7 odst. 7, podle kterého pokud poplatník uplatní daňové výdaje procentem z příjmů, uplatní takto výdaje ze všech druhů příjmů, které má podle § 7 odst. 1 písm. a) až c) a odst. 2 zákona a které tvoří jeden dílčí základ daně, s výjimkou uvedenou v poslední větě § 11 nebo 12 zákona, kdy musí uplatnit daňové výdaje ze všech druhů příjmů ve skutečné prokázané výši.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů