Využití daňových odpisů k optimalizaci daňové povinnosti

Vydáno: 19 minut čtení

V příspěvku si ukážeme, jak můžeme za pomoci zvolených postupů daňového odpisování hmotného majetku optimalizovat daňovou povinnost poplatníka daně z příjmů. Půjde o následující optimalizační možnosti: uplatnění zvýšené roční odpisové sazby v prvním roce rovnoměrného odpisování, uplatnění zvýšení odpisu v prvním roce zrychleného odpisování, přerušení daňového odpisování v průběhu odpisování rovnoměrným nebo zrychleným způsobem, uplatnění zrychleného odpisování namísto rovnoměrného odpisování, uplatnění nižší sazby než činí roční odpisová sazba v průběhu rovnoměrného odpisování.

Využití daňových odpisů k optimalizaci daňové povinnosti
Ing.
Ivan
Macháček
 
UPLATNĚNI ZVYSENE ODPISOVÉ SAZBY V PRVNÍM ROCE ROVNOMĚRNÉHO ODPISOVÁNÍ
V tabulce uvedené v § 31 odst. 1 pod písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDP"), jsou uvedeny roční odpisové sazby pro hmotný majetek. V určitých případech může poplatník využít vyšších ročních odpisových sazeb v prvním roce odpisování. Půjde o případy uvedené v tabulkách pod písmeny b) až d) tohoto ustanovení za podmínek uvedených v odst. 2 až 5 tohoto ustanovení.
 
Písm. b) - Roční odpisová sazba při zvýšení odpisu v prvním roce odpisování o 20 %
 +-------------------+---------------------------+------------------------------+---------------------------+ | Odpisová skupina | V prvním roce odpisování | V dalších letech odpisování | Pro zvýšenou vstupní cenu | +-------------------+---------------------------+------------------------------+---------------------------+ | 1         | 40            | 30              | 33,3           | | 2         | 31            | 17,25            | 20            | | 3         | 24,4           | 8,4             | 10            | +-------------------+---------------------------+------------------------------+---------------------------+
Roční odpisovou sazbu uvedenou v písm. b) může podle znění § 31 odst. 2 ZDP použít poplatník s převážně zemědělskou a lesní výrobou, který je prvním vlastníkem stroje pro zemědělství a lesnictví, označeného ve Standardní klasifikaci produkce kódem 29.3. Za poplatníka s převážně zemědělskou a lesní výrobou se pro účely tohoto zákona považuje poplatník, u něhož příjmy z této činnosti činily v předcházejícím zdaňovacím období více než 50 % z celkových příjmů; přitom u poplatníka, jemuž vznikla daňová povinnost v průběhu zdaňovacího období, je rozhodný poměr skutečně dosažených příjmů.
 
Písm. c) - Roční odpisová sazba při zvýšení odpisu v prvním roce odpisování o 15 %
 +-------------------+---------------------------+------------------------------+---------------------------+ | Odpisová skupina | V prvním roce odpisování | V dalších letech odpisování | Pro zvýšenou vstupní cenu | +-------------------+---------------------------+------------------------------+---------------------------+ | 1         | 35            | 32,5             | 33,3           | | 2         | 26            | 18,5             | 20            | | 3         | 19            | 9              | 10            | +-------------------+---------------------------+------------------------------+---------------------------+
Roční odpisovou sazbu uvedenou v písm. c) může podle znění §