Zálohy na daň z příjmů

Vydáno: 8 minut čtení

Jako každoročně si touto dobou připomínáme povinnost placení zálohy na daň. Tato povinnost vyplývá z § 174 zákona č. 280/2009 Sb. , daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "DŘ"). Podle tohoto paragrafu je daňový subjekt povinen platit zálohy na daň ve výši a lhůtách stanovených zákonem nebo rozhodnutím správce daně.

Zálohy na daň z příjmů
Ing.
Miloš
Kořínek
U daně z příjmů určuje podmínky, za kterých vzniká zálohová povinnost, a výši záloh, § 38a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDP").
V§ 38a odst. 1 ZDP je uvedeno, že zálohy na daň z příjmů se platí v průběhu zálohového období. To je v období od prvního dne následujícího po uplynutí posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání za minulé zdaňovací období do posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání v následujícím zdaňovacím období. V roce 2013 k žádné změně při výpočtu zálohy na daň nedošlo, prot