Vedení účetnictví a daňové povinnosti dlužníka v insolvenčním řízení, 1. část

Vydáno: 12 minut čtení

Úpadek, bankrot či insolvence jsou v současné době často skloňovanými pojmy, neboť neschopnost splácet finanční závazky potkává čím dál více společností, ale i podnikajících fyzických osob či občanů. Následující text přináší nejprve stručné informace o základních pojmech insolvenčního řízení, na které navazuje podrobný přehled povinností dlužníka, který se v insolvenčním řízení ocitl, a insolvenčního správce v oblasti vedení účetnictví, sestavování účetních závěrek a o jejich daňových povinnostech v jednotlivých fázích insolvenčního řízení. Druhá část textu se věnuje věřitelům a jejich nesplaceným pohledávkám vůči dlužníkům v insolvenčním řízení, a to z hlediska účetního, z pohledu daně z příjmů a daně z přidané hodnoty.

Vedení účetnictví a daňové povinnosti dlužníka v insolvenčním řízení
Ing.
Pavlína
Orlová
Insolvenční řízení
je specifickým druhem soudního řízení, které se zabývá
hrozícím úpadkem dlužníka, úpadkem a způsoby jeho řešení.
Úpadek dlužníka může vzniknout následujícími způsoby:
1.
platební neschopností
- v případě, že má dlužník více věřitelů a peněžité závazky po splatnosti déle než 30 dnů a tyto závazky není schopen plnit, nebo
2.
předlužením
- pokud má dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou - podnikatelem, více věřitelů a souhrn všech jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku, přičemž se přihlíží k očekávanému stavu budoucího provozování dlužníkova podniku či budoucí správy jeho majetku.
Hrozící úpadek
představuje situaci, kdy vzhledem ke všem okolnostem lze předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas plnit podstatnou část svých závazků. Insolvenční řízení probíhá v zásadě v několika fázích:
*
návrhová fáze,
spočívající v podání insolvenčního návrhu buď dlužníkem nebo věřitelem (tj. insolvenčním navrhovatelem),
*
zahájení insolvenčního řízení
(zjišťovací fáze), během kterého dochází ke zjištění a osvědčení úpadku dlužníka,
*
vydání
rozhodnutí o úpadku
dlužníka a
*