Cestovní náhrady v roce 2013

Vydáno: 28 minut čtení

Pracovní cesty zaměstnanců a podnikatelů (OSVČ) jsou poměrně časté, ať už jde o kratší nebo delší výkony práce mimo jejich pravidelné pracoviště v tuzemsku nebo v zahraničí. Při těchto cestách vznikají jejich účastníkům přímé či nepřímé zvýšené výdaje, zejména na dopravu a stravování. Je nasnadě, že tyto soukromé výlohy by měl nahradit zaměstnavatel, který přikázal vykonání pracovní cesty. V zájmu ochrany zaměstnanců a pro předejití vzájemných sporů právní předpisy závazně stanoví, o jaké minimální cestovní náhrady se jedná a jak se vypočtou. Přitom nárok na cestovní náhrady vzniká nejen u pracovních cest, ale také v některých dalších, věcně obdobných případech, jako je například přeložení nebo dočasné přidělení zaměstnance.

Cestovní náhrady v roce 2013
Ing.
Martin
Děrgel
 
KDY JE NÁROK NA CESTOVNÍ NÁHRADY
Podle § 151 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
(dále také jen "ZP"), je obecně zaměstnavatel povinen poskytovat zaměstnanci náhradu výdajů, které mu vzniknou v souvislosti s výkonem práce,
v rozsahu a za podmínek stanovených v části sedmé ZP. Což souvisí s pracovněprávní zásadou, že závislá práce je vykonávána na náklady zaměstnavatele (§ 2 odst. 2 ZP)
.
Cestovními výdaji, za které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci cestovní náhrady
, se přitom rozumí nejen výdaje u nejznámějších pracovních cest, ale obecně výdaje, které vzniknou zaměstnanci při:
*
pracovní cestě,
*
cestě mimo pravidelné pracoviště,
*
mimořádné cestě v souvislosti s výkonem práce mimo rozvrh směn v místě výkonu práce nebo pravidelného pracoviště,
*
přeložení,
*
dočasném přidělení,
*
přijetí do zaměstnání v pracovním poměru,
*
výkonu práce v zahraničí.
Nejvýznamnější část cestovních náhrad se týká
pracovních cest
, které § 42 ZP vymezuje jako časově omezené
vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce
. Místo výkonu práce je přitom jednou ze tří nezbytných náležitostí každé pracovní smlouvy.
Dále ZP rozlišuje
zahraniční pracovní cestu
, kterou se rozumí
cesta konaná mimo území Česka
. Pokud je konána pouze v ČR, pak je logicky
tuzemskou pracovní cestou
, což ale již ZP výslovně neuvádí.
Pro jednodušší vyjadřování budeme v souladu s vymezením ZP rozlišovat
cestovní náhrady pro
:
*
zaměstnance zaměstnavatele představujícího "
veřejný sektor
", kterým je podle § 109 odst. 3 ZP:
*
stát, územní samosprávný celek, státní fond,
*
příspěvková organizace, jejíž náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních právních předpisů,
*
školská právnická osoba zřízená Ministerstvem školství, krajem, obcí, dobrovolným svazkem obcí podle školského zákona, nebo
*
veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení.
*
zaměstnance zaměstnavatele, který nepatří mezi "veřejný sektor" neboli jde o "
soukromý sektor
".
Princip ZP v oblasti cestovních náhrad (část sedmá ZP) je přitom následující:
*
Hlava I: Obecná ustanovení.
*
Hlava II: Cestovní náhrady pro "soukromý sektor",
-
kde jsou stanoveny
pouze minimální výše náhrad
v zájmu ochrany zaměstnanců.
*
Hlava III: Cestovní náhrady pro "
veřejný sektor
",
-
při poskytování cestovních náhrad se postupuje podle předešlé hlavy II, nestanoví-li hlava III jinak,
-
hlava III stanoví jinak zejména u
maximální výše náhrad
v zájmu ochrany veřejných rozpočtů.
*
Hlava IV: Společná ustanovení, - kde je mimo jiné také zmocnění ministerstev k úpravám základních parametrů výpočtů náhrad.
 
NOVINKY ROKU 2013
Pro rok 2013 nedochází k žádné změně v právní úpravě cestovních náhrad, "pouze" se tradičně mění základní parametrické částky, z nichž se náhrady počítají. V návaznosti na avizované zmocnění § 189 ZP totiž jako každý rok vyšly dvě ministerské vyhlášky stanovující minimální výše některých typů cestovních náhrad.
Vyhláška č. 472/2012 Sb.
o změně
sazby základní náhrady
za používání silničních motorových vozidel a
stravného
a o stanovení
průměrné ceny pohonných hmot
pro účely poskytování cestovních náhrad (dále jen "Vyhláška č. 472/2012 Sb."), která s účinností od 1. 1. 2013 - pro rok 2013 - nahradila obdobnou vyhlášku č. 429/2011 Sb. platící pro rok 2012. V této vyhlášce Ministerstvo práce a sociálních věcí - v návaznosti na údaje Českého statistického úřadu o cenách vozidel, jídel ve veřejném stravování a pohonných hmot - stanoví tři stěžejní parametry náhrad:
 Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel (Kč/km) +-----------------------------------+------+------+ |      Druh vozidla      | 2012 | 2013 | +-----------------------------------+------+------+ | Jednostopá vozidla a tříkolky   | 1  | 1  | | Osobní silniční motorová vozidla | 3,7 | 3,6 | +-----------------------------------+------+------+
Poznámka:
Toto "kilometrovné" se týká jen "soukromých" vozidel zaměstnanců, resp. nezahrnutých do obchodního majetku OSVČ. Pro nákladní automobily, autobusy a traktory stanoví ZP sazbu ve výši dvojnásobku osobních aut, tedy aktuálně pro rok 2013 ve výši 7,20 Kč/km. Použití přívěsu sazbu zvýší o 15 %.
 Stravné (Kč) +----------------------------------------------+----------------------+---------------------+ | Doba trvání pracovní cesty v kalendářním dni |     2012     |     2013    | |                       +----------+-----------+----------+----------+ |                       | Minimum | Maximum* | Minimum | Maximum* | +----------------------------------------------+----------+-----------+----------+----------+ | 5 až 12 hodin                | 64    | 76    | 66    | 79    | | 12 až 18 hodin                | 96    | 116    | 100   | 121   | | 18 až 24 hodin                | 151   | 181    | 157   | 188   | +----------------------------------------------+----------+-----------+----------+----------+
*
Maximum sice platí pouze pro zaměstnavatele "veřejného sektoru", ovšem z dále uváděných daňových důvodů není pro zaměstnavatele "soukromého sektoru" výhodné tyto částky překračovat.
 Průměrná cena pohonných hmot (Kč/litr) +--------------------------------+------+------+ |   Druh pohonné hmoty    | 2012 | 2013 | +--------------------------------+------+------+ | Benzin automobilový 95 oktanů | 34,9 | 36,1 | | Benzin automobilový 95 oktanů | 36,8 | 38,6 | | Motorová nafta         | 34,7 | 36,5 | +--------------------------------+------+------+
Poznámka:
Průměrné ceny odpovídají tržním cenám v uplynulém ročním období, takže postupně v čase ztrácejí na aktuálnosti. Proto je umožněno místo průměrných cen využít aktuální skutečné ceny pohonných hmot, které je ovšem zapotřebí prokázat dokladem o jejich pořízení v době před, případně během pracovní cesty.
Vyhláška č. 392/2012 Sb.
o stanovení výše
základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013 (dále jen "Vyhláška č. 392/2012 Sb.")
, která s účinností od 1. 1. 2013 - pro rok 2013 - nahradila obdobnou vyhlášku č. 379/2011 Sb. platící pro rok 2012. Ve vyhlášce Ministerstvo financí - na základě návrhu Ministerstva zahraničních věcí vypracovaného podle podkladů zastupitelských úřadů o cenách jídel a nealkoholických nápojů ve veřejných stravovacích zařízeních, a s využitím statistických údajů mezinárodních institucí - stanoví stěžejní údaj pro výpočet náhrad u zahraničních pracovních cest. Jde o poměrně obsáhlý materiál uvádějící základní sazby zahraničního stravného jednotlivě pro téměř 200 států, přičemž částky pro rok 2013 jsou vesměs shodné s rokem 2012. Ke změnám došlo jen u následujících států: Argentina, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Estonsko, Chorvatsko a Srbsko (snížení ze 40 Eur na 35 Eur), a v případě Paraguay a Slovenska (zvýšení z 30 na 35 Eur). Tabulka proto uvádí jen částky pro tradiční státy nejčastějších cílů zahraničních pracovních cest českých podnikatelů.
 Základní sazby zahraničního stravného (Kč) – výběr států +-------------------------+---------+--------+ |     Stát      | 2012  | 2013 | +-------------------------+---------+--------+ | Francie         | 45 EUR | 45 EUR | | Chorvatsko       | 40 EUR | 35 EUR | | Německo         | 45 EUR | 45 EUR | | Polsko         | 35 EUR | 35 EUR | | Rakousko        | 45 EUR | 45 EUR | | Rusko          | 45 EUR | 45 EUR | | Slovensko        | 30 EUR | 35 EUR | | Spojené státy americké | 50 USD | 50 USD | | Velká Británie     | 40 GBP | 40 GBP | +-------------------------+---------+--------+
Poznámka:
Jde opravdu pouze o základní sazbu, z níž se teprve návazně počítá skutečný nárok na zahraniční stravné, který do značné míry závisí dále také na volbě zaměstnavatele, na délce zahraniční pracovní cesty v daném dni a rovněž na tom, zda během cesty bylo zaměstnanci poskytnuto bezplatné jídlo, viz dále.
 
NÁHRADY PŘI PRACOVNÍ CESTĚ
Pro účely poskytování cestovních náhrad se za pracovní cestu považuje:
*
pracovní cesta (podle § 42 ZP, ad výše),
*
cesta mimo pravidelné pracoviště,
*
mimořádná cesta v souvislosti s výkonem práce mimo rozvrh směn v místě výkonu práce nebo pravidelného pracoviště.
Pojem pravidelné pracoviště může být sjednán v pracovní smlouvě, případně v dodatku pracovní smlouvy. Pokud takto pravidelné pracoviště stanoveno není, považuje se za něj místo výkonu práce, které v pracovní smlouvě musí být sjednáno vždy. Jestliže by ale místo výkonu práce bylo sjednáno šířeji než jedna obec, považuje se za pravidelné pracoviště
obec, ve které nejčastěji začínají pracovní cesty zaměstnance
.
PŘÍKLAD
Místo výkonu práce
versus
pravidelné pracoviště
Firma zabývající se vnitrostátní silniční nákladní dopravou má se svými řidiči v pracovních smlouvách jako místo výkonu práce sjednánu celou Českou republiku, což ZP nijak neomezuje. Pravidelné pracoviště sjednáno není. Protože jednotliví řidiči (zaměstnanci firmy) neopustí během svých jízd sjednané místo výkonu práce (ČR), nekonají pracovní cestu podle § 42 ZP.
Z důvodu právní ochrany zaměstnanců před vychytralostí zaměstnavatele jim ale v souladu s § 152 ZP vzniká nárok na cestovní náhrady i při cestě mimo pravidelné pracoviště, která se pro účely cestovních náhrad považuje za "pracovní cestu". Protože v pracovních smlouvách není sjednáno pravidelné pracoviště, považuje se za něj obecně místo výkonu práce. Ovšem jelikož je toto místo výkonu práce sjednáno šířeji než jedna obec (a to jako celá ČR), považuje se za pravidelné pracoviště těchto zaměstnanců obec, kde nejčastěji začínají jejich pracovní cesty, což patrně bude sídlo firmy.
Jaké druhy cestovních náhrad
je zaměstnavatel povinen poskytnout
zaměstnanci při pracovní cestě:
1.
náhradu jízdních výdajů,
2.
náhradu jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny,
3.
náhradu výdajů za ubytování,
4.
náhradu zvýšených stravovacích výdajů ("stravné"),
5.
náhradu stravovacích výdajů v cizí měně ("zahraniční stravné") při zahraničních pracovních cestách,
6.
náhradu nutných vedlejších výdajů.
Ad 1) Náhrada jízdních výdajů
záleží na druhu dopravního prostředku, při použití:
*
místní hromadné dopravy
(MHD) v souladu s určenými podmínkami pracovní cesty:
*
zaměstnanci náleží náhrada v prokázané výši (tj. zaměstnanec musí předložit jízdenky),
*
jízdní výdaje není třeba prokazovat při pracovních cestách v obci, ve které má zaměstnanec sjednáno místo výkonu práce, náhrada pak bude odpovídat ceně jízdného platné v době konání pracovní cesty; tato neprokazovaná náhrada ale nepřísluší, pokud na dopravu zaměstnanec nijak finančně nepřispívá.
*
určeného hromadného dopravního prostředku
dálkové přepravy (vlak, bus, letadlo, loď) a taxislužby:
*
náleží náhrada v prokázané výši (tj. zaměstnanec musí předložit jízdenku, letenku, lodní lístek).
*
jiného dopravního prostředku místo určeného hromadného se souhlasem zaměstnavatele:
*
náleží náhrada ve výši odpovídající ceně jízdného za určený hromadný dopravní prostředek,
*
výjimkou bez náhrady jízdních výdajů je případ, že bylo využito vozidlo poskytnuté zaměstnavatelem.
*
silničního motorového vozidla na žádost zaměstnavatele
, s výjimkou vozidla poskytnutého zaměstnavatelem, ("soukromé vozidlo" dotyčného zaměstnance, včetně jím najatého nebo vypůjčeného):
*
náleží
základní náhrada
za každý 1 km jízdy (nejméně) u:
*
jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč,
*
osobních silničních motorových vozidel
3,60 Kč
,
*
nákladních automobilů, autobusů nebo traktorů
7,20 Kč
,
*
použití přívěsu k silničnímu motorovému vozidlu zvyšuje sazbu základní náhrady o 15 %,
*
a také
náhrada výdajů za spotřebované pohonné hmoty
, která se stanoví jako součin:
*
ceny pohonných hmot, a to buď prokázané dokladem o nákupu, nebo podle Vyhlášky č. 472/2012 Sb. ad výše:
*
spotřeby pohonných hmot (kombinovaný provoz podle norem ES, jinak průměr údajů z TP) a
*
ujetých kilometrů na pracovní cestě.
Dodejme, že zaměstnavatel nemůže zaměstnanci nařídit, aby k pracovní cestě použil své vlastní soukromé vozidlo, ale musí zaměstnavatel o tuto vstřícnost zaměstnance požádat (může jít ale i o slovní žádost).
PŘÍKLAD
Určený
versus
použitý dopravní prostředek
Zaměstnavatel vyslal na tuzemskou pracovní cestu zaměstnance, přičemž mu určil jako dopravní prostředek vlak. Na žádost zaměstnance ale dovolil využít k cestě jeho soukromé osobní auto.
Zaměstnanec posléze předložil při vyúčtování pracovní cesty doklad o nákupu pohonných hmot a údaji z technického průkazu prokázal (byť v daném případě zcela nadbytečně) průměrnou spotřebu jeho vozidla.
Bez ohledu na souhlas s použitím jiného než určeného dopravního prostředku, náleží zaměstnanci náhrada jízdních výdajů odpovídající určenému prostředku - vlaku - např. 500 Kč podle ceníku Českých drah.
PŘÍKLAD
Náhrada za použití soukromého vozidla
Firma požádala svého zaměstnance, aby k pracovní cestě v lednu 2013 využil vlastní automobil. S čímž zaměstnanec souhlasil, přičemž má "malé nákladní auto" (N1). Podle palubního ukazatele najel zaměstnanec na pracovní cestě 100 km. Z čehož plyne minimální základní náhrada 7,20 Kč/km x 100 km = 720 Kč. Z důvodu poklesu cen pohonných hmot (v daném případě motorové nafty), bylo pro zaměstnance výhodnější neprokazovat jejich skutečnou cenu dokladem o nákupu (např. 34 Kč za litr), a využít tak vyšší průměrné ceny motorové nafty dle Vyhlášky č. 472/2012 Sb., platící pro rok 2013 (vychází z cen roku 2012), ve výši 36,50 Kč.
Ve velkém technickém průkazu použitého vozidla jsou uvedeny tři údaje o spotřebě paliva: ve městě 7 l, 5 l při rychlosti 90 km/h a 6 l při rychlosti 120 km/h (údaj o kombinované spotřebě podle norem EU uveden není). Z čehož aritmetickým průměrem vypočtená průměrná spotřeba činí (7 + 5 + 6) / 3 = = 6 litrů/100 km. Náhradu výdajů za spotřebovanou naftu tak vypočteme = 6 litrů/100 km x 100 km x x 36,50 Kč/litr = 219 Kč.
Celkový zákonný minimální nárok zaměstnance na náhradu jízdních výdajů tak činí 720 Kč + 219 Kč = = 939 Kč, případně by se zaokrouhlil na celé koruny směrem nahoru.
Ad 2)
Náhrada jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny
přichází na pořad dne až při tuzemských pracovních cestách delších než 7 kalendářních dnů a u zahraničních pracovních cest delších než 1 měsíc.
Ad 3) Při vícedenních pracovních cestách musí zaměstnavatel zajistit ubytování nebo zaměstnanci
nahradit výdaje za ubytování
. ZP zde chrání zaměstnavatele tím, že musí nahrazovat pouze výdaje vynaložené za takové ubytování, které je v souladu s podmínkami pracovní cesty, proto nemusí proplácet nocleh v pětihvězdičkovém hotelu v centru města, když v cestovním příkaze předurčil penzion za městem. Je ale třeba doplnit, že způsob ubytování musí zaměstnavatel určit předem, a to písemně (viz § 153 odst. 1 ZP).
Ad 4) Smysl náhrady "stravného"
je v tom, že na pracovní cestě v jiné obci se zaměstnanec nemůže stravovat obvyklým způsobem (v práci, doma, v hospůdce), pročež je nucen využít v daném místě dostupných možností, což je obvykle hotelová restaurace. Takže utratí za jídlo daleko více.
Výše stravného
tak představuje určitý paušál, proto se neprokazuje a přiznává se
u pracovních cest delších než 5 hodin podle Vyhlášky č. 472/2012 Sb.
Při výpočtu stravného je pravidlem, že stravné se počítá zvlášť:
*
za každou pracovní cestu
, - výjimka se týká zahraničního stravného (viz § 170 odst. 4 ZP),
*
za každý kalendářní den jedné pracovní cesty
, - výjimkou jsou dvoudenní (přes jednu půlnoc) pracovní cesty, je-li to pro zaměstnance výhodnější.
PŘÍKLAD
Stravné za jeden
versus
dva dny
Zaměstnanec vykonal v lednu 2013 tři pracovní cesty, zaměstnavatel přiznává minimální stravné:
1.
Od pondělního večera 20 hodin do úterního časného rána 4 hodin:
*
při standardním výpočtu stravného za každý kalendářní den by neměl nárok na žádné stravné,
*
proto se vypočte stravné za oba dny dohromady, neboť za těchto 8 hodin již stravné náleží (66 Kč).
2.
Od středečního dopoledne 10 hodin do čtvrtečního dopoledne 10 hodin:
*
při standardním výpočtu za každý kalendářní den by měl nárok na stravné 100 + 66 = 166 Kč,
*
při vypočtu za oba dny dohromady (tj. za 24 hodin) činí stravné jen 157 Kč, proto se neuplatní.
3.
Od pátečního večera 20 hodin do nedělního časného rána 4 hodin:
*
při standardním výpočtu za každý kalendářní den vychází stravné = 0 + 157 + 0 = 157 Kč,
*
protože nejde o dvoudenní ale o vícedenní cestu, nelze jiný výpočet stravného uplatnit.
Bylo-li
zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto jídlo
, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, na které finančně nepřispívá, snižuje se stravné
za každé takovéto "bezplatné jídlo" až o
:
*
70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
*
35 % stravného, trvá-li pracovní cesta mezi 12 a 18 hodinami,
*
25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
Ad 5) V případě zahraničních pracovních cest vzniká zaměstnanci nárok na
zahraniční stravné
, jehož
základní sazbu pro příslušný stát určuje Vyhláška č. 392/2012 Sb.
Tato sazba je závazná pro zaměstnavatele "veřejného sektoru", zatímco zaměstnavatel ze "soukromého sektoru" jí může snížit až o 25 %.
Také zahraniční stravné závisí na
trvání zahraniční pracovní cesty
v kalendářním dni:
*
déle než 18 hodin
- náleží zahraniční stravné ve výši
základní sazby
,
*
déle než
12 hodin, nejvýše však 18 hodin
- náleží zahraniční stravné ve výši
2/3 základní sazby
,
*
méně než 12 hodin, nejméně však 1 hodinu (resp. nejméně 5 hodin, pokud zaměstnanci vzniklo za cestu na území Česka právo na "tuzemské" stravné, ad výše) - náleží zahraniční stravné ve výši
1/3 základní sazby
.
Výši zahraničního stravného určí zaměstnavatel ze základní sazby zahraničního stravného sjednané nebo stanovené
pro stát, ve kterém zaměstnanec stráví v kalendářním dni nejvíce času
.
Bylo-li
zaměstnanci během zahraniční pracovní cesty poskytnuto jídlo
, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, na které finančně nepřispívá, snižuje se stravné
za každé takovéto "bezplatné jídlo" až o
:
*
70 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné v třetinové výši základní sazby,
*
35 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve dvoutřetinové výši základní sazby,
*
25 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve výši základní sazby.
PŘÍKLAD
Zahraniční stravné
Zaměstnavatel ve vnitropodnikové směrnici vydané k zahraničním pracovním cestám určil základní sazbu zahraničního stravného pro státy, kam vysílá své zaměstnance následovně:
*
pro Polsko 30 EUR (tj. o 14 % nižší oproti sazbě stanovené Vyhláškou č. 472/2012 Sb., ve výši 35 EUR),
*
pro Německo 35 EUR (tj. o 22 % nižší oproti sazbě stanovené Vyhláškou č. 472/2012 Sb., na 45 EUR).
Zaměstnanec na dvoudenní zahraniční pracovní cestě (bez zajištěného bezplatného jídla) strávil:
*
První kalendářní den:
*
v Česku jen 2 hodiny, pročež mu nevznikl nárok na "tuzemské" stravné (méně než 5 hodin),
*
v Polsku 5 hodin a v Německu 15 hodin, pročež mu náleží základní sazba pro Německo, tj. 35 EUR, a s ohledem na trvání zahraniční pracovní cesty déle než 18 hodin, bude přiznána v plné výši 35 EUR.
*
Druhý kalendářní den:
*
v Německu 5 hodin a v Polsku 6 hodin, pročež mu náleží základní sazba pro Polsko, tj. 30 EUR, a protože zahraniční pracovní cesta byla kratší než 12 hodin, ale delší než 1 hodina, bude zaměstnanci přiznána jen jedna třetina základní (denní) sazby, tedy jen 10 EUR,
*
v Česku opět jen 2 hodiny, pročež nevznikl nárok na "tuzemské" stravné (méně než 5 hodin).
Ad 6) ZP pamatuje na
náhradu nutných vedlejších výdajů
, které zaměstnanci vzniknou v přímé souvislosti s pracovní cestou. Zaměstnavatel poskytne tuto náhradu ve výši
prokázané zaměstnancem
. V praxi se jedná např. o vstupenky na odborné akce, které jsou cílem cesty (na veletrh nebo výstavu), dálniční nálepka (na období pracovní cesty), mýtné, mapy, poplatky za úschovu zavazadel, za parkování, za telefonní hovory.
Nepovinnou a neprokazovanou cestovní náhradou je kapesné
, které lze zaměstnancům poskytovat u zahraničních pracovních cest. Kapesné je shora omezeno pouze ve "veřejném sektoru", kde může činit
nejvýše 40 % zahraničního stravného
, a to před jeho případným krácením kvůli bezplatně poskytnutému jídlu.
 
CESTOVNÍ NÁHRADY, KDYŽ NEJDE O PRACOVNÍ CESTU
Jak bylo předesláno, cestovní náhrady se zaměstnancům poskytují nejen v případě "pracovních cest", ale také v dalších čtyřech situacích. První z nich je "
přeložení
", přičemž podle § 43 ZP lze
zaměstnance přeložit
k výkonu práce do jiného místa, než bylo sjednáno v pracovní smlouvě:
*
pouze s jeho souhlasem a
*
v rámci téhož zaměstnavatele,
*
pokud to nezbytně vyžaduje jeho provozní potřeba.
Přitom je ovšem nutno respektovat speciální právní úpravu stanovenou v § 45 a 240 odst. 1 ZP.
Věcně obdobnou situací je
dočasné přidělení k jinému zaměstnavateli
, které do konce roku 2011 mohly provádět pouze "agentury práce" mající příslušné povolení Ministerstva práce a sociálních věcí. Jelikož praxe prokázala potřebnost volnějšího dočasného přidělování zaměstnanců mezi zaměstnavateli, byla tato možnost
od 1. 1. 2012
zavedena - resp. obnovena, protože tato možnost již byla do 30. 9. 2004 - a to v § 43a ZP.
Skončil tak monopol agentur práce - jejich oprávnění k dočasnému přidělování zaměstnanců i nadále zůstává -- pro zaměstnavatele se však na rozdíl od agentury práce
musí jednat o činnost nevýdělečnou
.
Je-li zaměstnanec přeložen nebo dočasně přidělen
k jinému zaměstnavateli do jiného místa výkonu práce, než bylo sjednáno v pracovní smlouvě, které je současně odlišné od bydliště zaměstnance,
přísluší mu cestovní náhrady jako při pracovní cestě
(viz výše)
s následujícími výjimkami:
*
Jestliže se zaměstnanec denně vrací do bydliště:
-
pak se doba strávená v bydlišti nezapočítává do doby rozhodné pro poskytování stravného.
*
Dochází-li k souběhu nároku na stravné za přeložení nebo dočasné přidělení a za pracovní cestu mimo místo přeložení nebo dočasného přidělení:
-
přísluší stravné, které je pro zaměstnance výhodnější,
-
ostatní cestovní náhrady přísluší zaměstnanci jako při pracovní cestě.
PŘÍKLAD
Náhrady při přeložení
Firmě provozující několik pekáren náhle onemocněla polovina personálu v Pardubicích, proto tam dočasně přeložila po dohodě několik zaměstnanců z Kolína. Po dobu přeložení těmto zaměstnancům poskytovala cestovní náhrady, jako by byli na pracovní cestě, tedy zejména jízdné a stravné (pro jehož účely ale vyloučila dobu strávenou v jejich bydlišti, tedy prakticky započetla pouze dobu přepravy a dobu výkonu práce v Pardubicích), případně další nutné vedlejší výdaje. Výpočet těchto náhrad je jinak stejný jako u pracovních cest.
Dalším možným titulem pro cestovní náhrady je
přijetí do zaměstnání
, kdy se zaměstnanci nahrazují
výdaje, které mu vzniknou při přijetí do zaměstnání v pracovním poměru
, a to opět jako při pracovní cestě.
Pro náhradu při přeložení a při přijetí do zaměstnání platí pro "veřejný sektor" jistá omezení, která jsou s ohledem na dále uváděné daňové souvislosti významná také pro zaměstnavatele "soukromého sektoru":
*
Náhrady lze poskytovat
až do doby:
*
než zaměstnanec
nebo člen jeho rodiny a jiná fyzická osoba, kteří s ním žijí v domácnosti,
*
získají v obci místa výkonu práce přiměřený byt,
*
nejdéle však 4 roky
, resp. do skončení pracovního poměru na dobu určitou.
*
Při přestěhování lze poskytnout
náhradu prokázaných "stěhovacích nákladů":
*
výdajů za přepravu bytového zařízení,
*
jízdních výdajů zaměstnance a člena rodiny z bydliště do nového bydliště,
*
nutných vedlejších výdajů souvisejících s přepravou bytového zařízení,
*
nezbytných nutných výdajů spojených s úpravou bytu, a to až do výše 15 000 Kč.
Poslední specifická situace s nárokem na cestovní náhrady se týká sjednání
místa výkonu práce, popřípadě i pravidelné pracoviště mimo území Česka
. Tehdy zaměstnanci přísluší cestovní náhrady obdobně jako při zahraniční pracovní cestě za dny první cesty z Česka do místa výkonu práce nebo pravidelného pracoviště a zpět. A dále náhrada prokázaných jízdních, ubytovacích a nutných vedlejších výdajů, které vznikly členu rodiny, který cestuje se zaměstnancem se souhlasem zaměstnavatele. Zaměstnanci "veřejného sektoru" přitom nepřísluší stravné za dobu pracovní cesty na území ČR a zahraniční stravné v zemi výkonu práce.
 
CESTOVNÍ NÁHRADY V DANÍCH Z PŘÍJMŮ
V zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDP"), je problematika cestovních náhrad zaměstnanců náplní dvou ustanovení:
*
Za příjmy ze závislé činnosti se nepovažují a předmětem daně nejsou [§ 6 odst. 7 písm. a) ZDP]:
*
náhrady cestovních výdajů poskytované v souvislosti s výkonem závislé činnosti
do výše stanovené nebo umožněné
zvláštním právním předpisem (odkaz na část sedmou hlavu třetí ZP upravující
cestovní náhrady pro "veřejný sektor"
) pro zaměstnavatele "veřejného sektoru",
*
jakož i hodnota bezplatného stravování poskytovaná zaměstnavatelem na pracovních cestách,
*
jiné a vyšší náhrady
, než stanoví tento zvláštní právní předpis,
jsou zdanitelným příjmem
.
*
Daňově účinnými výdaji (náklady) jsou [§ 24 odst. 2 písm. zh) ZDP]:
*
náhrady cestovních výdajů do výše stanovené zvláštním právním předpisem5).
Ačkoli tedy ZP stanovuje pro "soukromý sektor" pouze minima cestovních náhrad,
zaměstnancům "soukromého i veřejného sektoru" se nezdaní pouze cestovní náhrady do výše maximálních částek umožněných ZP pro "veřejný sektor"
. Vše nad tento "limit" bude u zaměstnanců "soukromého sektoru" zdanitelným příjmem a zaměstnancům "veřejného sektoru" podle ZP nic nad "limit" ani nelze přiznat. Pro zaměstnavatele jsou daňovým výdajem (nákladem) náhrady cestovních výdajů (včetně dobrovolného kapesného)
"do výše stanovené zvláštním právním předpisem
". Poznámka pod čarou 5) směřuje do části ZP, kde jsou řešeny cestovní náhrady "veřejného sektoru"
. Protože ZP cestovní náhrady zaměstnanců "soukromého sektoru" shora nijak nelimituje, jsou cestovní náhrady zaměstnanců podle § 152 ZP
daňovým výdajem (nákladem) soukromých zaměstnavatelů bez jakéhokoli omezení
.
PŘÍKLAD
Daňové posouzení cestovních náhrad
Firma požádala zaměstnance, aby k pracovní cestě v lednu 2013 využil vlastní automobil. Jde např. o malé nákladní auto (kategorie N1) poháněné motorovou naftou. Pracovní cesta trvala v daném dni 10 hodin.
Podle vnitřního předpisu firmy se přiznává sazba základní náhrady u nákladních automobilů 10 Kč/km. Podle palubního ukazatele najel zaměstnanec na pracovní cestě 100 km. Z čehož plyne základní náhrada = 10 Kč/km x 100 km = 1 000 Kč, které budou pro zaměstnavatele plně daňově účinné. U zaměstnance ovšem bude nezdanitelným jen příjem 7,20 Kč/km x 100 km = 720 Kč, zbylých 280 Kč je zdanitelný i zpojistněný příjem.
Zaměstnanec neprokázal skutečnou cenu nafty žádným dokladem o nákupu, proto se vypočte náhrada za spotřebovanou naftu podle ceny stanovené Vyhláškou č. 472/2012 Sb. ve výši 36,50 Kč. Podle technického průkazu vozidla je přitom jeho průměrná spotřeba 6 litrů/100 km. Z těchto údajů se dopočte náhrada výdajů za spotřebovanou naftu = 6 litrů/100 km x 100 km x 36,50 Kč/litr = 219 Kč. Pro zaměstnavatele jde plně o daňový výdaj, který u zaměstnance není ani zčásti předmětem zdanění, protože nepřekračuje limit "veřejného sektoru".
U tuzemských pracovních cest trvajících v kalendářním dni 5 až 12 hodin stanoví Vyhláška č. 472/2012 Sb. stravné v rozpětí 66 Kč až 79 Kč. Protože v daném případě jde o zaměstnavatele ze "soukromého sektoru", je vázán pouze spodním limitem (66 Kč), čehož využil a vnitřním předpisem přiznal zaměstnancům u tuzemských pracovních cest trvajících v daném dni 5 až 12 hodin zvýhodněné stravné ve výši 100 Kč. Pro zaměstnavatele ze "soukromého sektoru" sice bude celé stravné (100 Kč) plně daňově účinné, ale dotyčný zaměstnanec z této částky nezdaní jen stravné do horního limitu 79 Kč, zbývajících 21 Kč tak bude součástí jeho zdanitelné mzdy.
 
CESTOVNÍ NÁHRADY PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB (OSVČ)
Na rozdíl od pracovních cest zaměstnanců nemají OSVČ zajištěn adekvátní nárok na cestovní náhrady ZP ani jiným právním předpisem. Záleží tak čistě na nich samotných, kolik a jakých náhrad si přiznají. Z pochopitelných důvodů jim ZDP stanovuje podmínky a horní meze daňové účinnosti těchto cestovních náhrad. A to konkrétně v § 24 odst. 2 písm. k) a zt), § 25 odst. 1 písm. zp) ZDP následovně:
*
Výlohy za ubytování v prokázané výši.
*
Jízdní náhrady:
*
v případě hromadných dopravních prostředků v prokázané výši,
*
u vozidel
zahrnutých v obchodním majetku poplatníka nebo v nájmu, a to:
*
buď v prokázané výši
, což ale znamená nutnost vést podrobnou evidenci ("knihu jízd"),
*
nebo
paušální výdaj na dopravu
ve výši 5 000 Kč, příp. 4 000 Kč měsíčně bez nutnosti vedení evidence,
*
pokud vozidlo sice patří dotyčné OSVČ, ale tato jej
nemá zahrnuto do obchodního majetku ("OM"):
*
buď základní náhradu a náhradu výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu
stanovené stejně jako u zaměstnanců ad výše (s tím rozdílem, že u nákladních automobilů a autobusů je základní náhrada stejná jako u osobních automobilů, tedy v roce 2013 jen 3,60 Kč/km), což vyžaduje "knihu jízd",
*
nebo
paušální výdaj na dopravu
zmíněný výše,
*
pokud vozidlo patří dotyčné OSVČ, tato jej sice nyní nemá zahrnuto do OM, ale
dříve jej v OM měla
:
*
buď náhradu výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu
(nikoli však již základní náhradu
alias
kilometrovné) stanovenou jako u zaměstnanců ad výše, což opět vyžaduje vedení "knihy jízd",
*
nebo jako tzv.
paušální výdaj na dopravu
zmíněný výše,
*
v případě bezúplatně vypůjčeného vozidla (např. od rodinných příslušníků) bude daňově účinným výdajem (nákladem) OSVČ opět pouze náhrada výdajů za spotřebované pohonné hmoty ad výše.
*
Zvýšené stravovací výdaje
(stravné)
, vždy nejvýše do horních limitů pro zaměstnance "veřejného sektoru":
*
pro tyto účely se "pravidelným" pracovištěm OSVČ rozumí také "oficiální" místo jeho podnikání,
*
při tuzemských pracovních cestách pouze pokud překročí 12 hodin
v daném kalendářním dnu,
*
při zahraničních pracovních cestách stejně jako u zaměstnanců.
*
Další nezbytné výdaje spojené s pracovní cestou v prokázané výši.
PŘÍKLAD
Stravné OSVČ
Živnostník - pan Novák - v lednu 2013 vykonal 3 jednodenní pracovní cesty k zákazníkům.
První byla tuzemská pracovní cesta, kterou zahájil v 8 hodin ráno a ukončil v 18 hodin večer. Protože netrvala přes 12 hodin, ale jen 10 hodin, nemůže si OSVČ uplatnit stravné jako daňový výdaj.
Na druhou tuzemskou pracovní cestu vyjel v 6 hodin ráno a vrátil se až v 19 hodin večer. Tato cesta tak byla delší než 12 hodin (13 hodin), proto si může pan Novák uplatnit jako daňový výdaj stravné, a to až 121 Kč.
Třetí cesta byla zahraniční, do Rakouska, kam to pan Novák má jen cca hodinu jízdy. Státní hranici překročil směrem ven v 8 hodin ráno a při návratu v 18 hodin večer. Podle Vyhlášky č. 392/2012 Sb. činí základní sazba stravného v cizí měně v roce 2013 pro Rakousko 45 EUR. Z čehož vyplývají maximální daňově účinné náhrady:
*
"Třetinové" zahraniční stravné ve výši 15 EUR, protože zahraniční část pracovní cesty trvala 10 hodin.
*
Kapesné v maximální částce 40 % zahraničního stravného, tedy ve výši = 0,4 x 15 EUR = 6 EUR.