Vysvětlení definice § 38p ZDP

Vydáno: 3 minuty čtení

Můžete mi prosím vysvětlit na konkrétním příkladu význam § 38p zákona o dani z příjmů? Moc nerozumím definici, že rozdíl musí činit 1 000 Kč.

VYSVĚTLENÍ DEFINICE § 38p ZDP
Ing.
Barbora
Krížová
ODPOVĚĎ:
Příklad pro aplikaci § 38p zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDP"), u poplatníka - právnické osoby:
Poplatník, právnická osoba, podává v roce 2012 dodatečné daňové přiznání na rok 2011 na vyšší daňovou povinnost z důvodu nesprávně zaúčtovaných nákladů na dohadné položky do daňově uznatelných výdajů (odměny závislé na výši hospodářského výsledku za rok 2011). Současně poplatník plánuje (v dodatečném daňovém přiznání) uplatnit vyšší částku daňové ztráty z minulých let, jako odčitatelnou položku podle § 34 ZDP (celková výše ztráty k uplatnění je např. 560 000 Kč).
Podklady pro sestavení dodatečného daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob na zdaňovací období roku 2011:
 +---------------------------------------------+-------------+ |          Text           | Částka v Kč | +---------------------------------------------+-------------+ | Základ daně v řádném daňovém        | 3 700 000  | | přiznání na rok 2011            |       | | Zvýšení základu daně o nesprávně uplatněné |  310 000  | | výdaje na dohadné položky na odměny     |       | | Základ daně v dodatečném daňovém přiznání  | 4 010 000  | +---------------------------------------------+-------------+
Výpočet odčitatelné položky (ztráty z minulých let), kterou je možné v dodatečném daňovém přiznání uplatnit:
4 010 000 - 3 700 000 = 310 000 - 1 000 =
309 000 Kč
V dodatečném daňovém přiznání na vyšší daňovou povinnost na rok 2011 je možné, v souladu s § 38p ZDP, odpočítat od základu daně daňovou ztrátu ve výši 309 000 Kč.
V souladu se zněním § 38p ZDP, vyšší částky odčitatelných položek podle § 34 a položek snižujících základ daně podle § 20 odst. 7 a 8 může uplatnit poplatník nebo jeho právní nástupce pouze v dodatečném přiznání k dani z příjmů právnických osob na vyšší daňovou povinnost (
SPLNĚNO
) nebo na daňovou povinnost, která se neodchyluje od poslední známé daňové povinnosti, a to jen v takové výši, aby rozdíl mezi nově stanoveným základem daně sníženým o tyto položky zaokrouhleným na celé tisícikoruny dolů (
tj. 3 701 000 Kč
) a základem daně sníženým o odčitatelné položky podle § 34 a položky snižující základ daně podle § 20 odst. 7 a 8 zaokrouhleným na celé tisícikoruny dolů, z něhož byla daň pravomocně vyměřena, resp. doměřena (tj. 3 700 000 Kč), činil alespoň 1 000 Kč, není-li stanoveno v tomto zákoně jinak
(3 701 000 - 3 700 000 = 1 000 Kč SPLNĚNO)
.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů