Splátkový kalendář - s. r. o.

Vydáno: 3 minuty čtení

Jsme měsíční plátci DPH. Pokud splácíme měsíčně automobil na leasing dle splátkového kalendáře (daňového dokladu) a neuhradíme včas splátku (např. se 14 denním zpožděním), můžeme si uplatnit DPH dle DUZP ve splátkovém kalendáři nebo můžeme uplatnit DPH až ke dni zaplacení? Je tedy podmínkou uplatnění nároku na DPH dle splátkového kalendáře i zaplacení splátky ke dni splatnosti (datum DUZP a splatnosti jednotlivých splátek jsou shodné)?

SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ - S. R. O.
Ing.
Zdeňka
Hušáková
Ing.
Martina
Matějková
 
ODPOVĚĎ:
Úvodem - v souvislosti s leasingem je nutno upozornit na následující. Od 1. 1. 2009 došlo ke změnám v uplatnění DPH u finančního leasingu. Od tohoto data se u smluv, kde je nájemce povinen odkoupit předmět smlouvy, jedná o dodání zboží ve smyslu ustanovení § 13 odst. 3 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDPH"). Postup při uplatnění DPH je pak takový, že plátce uskutečňující toto dodání odvede daň v plné výši k datu uskutečnění zdanitelného plnění a zároveň příjemce plnění odpočet daně uplatňuje najednou a ne dle splátek, jak tomu bylo před uvedeným datem. Smlouvy uzavřené před tímto datem se až do ukončení řídí ZDPH platným do 31. 12. 2008, tj. plátce uskutečňující toto plnění daň odvádí dle splátkového kalendáře a naproti tomu příjemce plnění uplatňuje odpočet daně taktéž podle splátkového kalendáře. Pro úplnost ještě uvádíme, že pokud by se jednalo o smlouvu typu, kdy nájemce má právo nabýt předmět nájmu a není tudíž jeho povinností ho nabýt, pak se u tohoto typu nájmu jedná o plnění spočívající v poskytnutí služby dle § 14 ZDPH. K samotnému dodání předmětu nájmu pak dochází až při převodu vlastnického práva k předmětu nájmu.
Obecně pak uvádíme, že splátkový kalendář, který tvoří součást smlouvy nebo na který je ve smlouvě výslovně odkazováno, je v souladu s ustanovením § 28 odst. 5 ZDPH, daňovým dokladem v případě nájemní smlouvy, pokud obsahuje náležitosti jako běžný daňový doklad.
Nárok na odpočet vzniká plátci dle ustanovení § 72 odst. 3 ZDPH okamžikem, kdy nastaly skutečnosti zakládající povinnost tuto daň přiznat. Podmínkou pro uplatnění nároku na odpočet daně dle ustanovení § 73 ZDPH je, že plátce při odpočtu daně, kterou vůči němu uplatnil jiný plátce, má daňový doklad. Plátce je pak oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně nejdříve za zdaňovací období, ve kterém je splněna tato podmínka.
Z výše uvedeného vyplývá, že plátce si může uplatnit nárok na odpočet daně na základě splátkového kalendáře ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, jelikož má daňový doklad a zároveň nastaly skutečnosti zakládající povinnost tuto daň přiznat. Tato skutečnost není dotčena faktem, zda byla či nebyla příslušná splátka uhrazena.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty