Sestavujeme účetní závěrku 2012

Vydáno: 7 minut čtení

Rok se s rokem sešel a opět se setkáváme nad textem věnovaným účetní závěrce, tentokráte za účetní období 2012. Cílem letošního povídání je zaměřit se na inventarizaci majetku a závazků, jakož i sestavení účetních výkazů (konkrétně pak rozvahy a výkazu zisku a ztráty).

Sestavujeme účetní závěrku 2012
Ing.
Jiří
Strouhal
Ph.D.
VŠE v Praze - Katedra podnikové ekonomiky, Komora certifikovaných účetních České republiky
 
INVENTARIZAČNÍ PROCES
Smyslem uzávěrkových operací je zabezpečení věcné správnosti a úplnosti údajů v účetnictví tak, aby závěrka sestavená na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZU"), podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. V rámci uzávěrkových prací účtujeme o změnách v ocenění majetku a závazků k rozvahovému dni, časovém rozlišení, jakož i přepočítáváme veškerá cizoměnová aktiva a závazky na české koruny. Opomenout samozřejmě nesmíme ani výsledky inventarizačního procesu.
Účetní jednotky inventarizací zjišťují skutečný stav veškerého majetku a závazků a ověřují, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví a zda nevznikly důvody pro účtování o opravných položkách, rezervách a odpisech.
Inventarizace sestává ze čtyř fází: