Sestavujeme účetní závěrku 2012

Vydáno: 7 minut čtení

Rok se s rokem sešel a opět se setkáváme nad textem věnovaným účetní závěrce, tentokráte za účetní období 2012. Cílem letošního povídání je zaměřit se na inventarizaci majetku a závazků, jakož i sestavení účetních výkazů (konkrétně pak rozvahy a výkazu zisku a ztráty).

Sestavujeme účetní závěrku 2012
Ing.
Jiří
Strouhal
Ph.D.
VŠE v Praze - Katedra podnikové ekonomiky, Komora certifikovaných účetních České republiky
 
INVENTARIZAČNÍ PROCES
Smyslem uzávěrkových operací je zabezpečení věcné správnosti a úplnosti údajů v účetnictví tak, aby závěrka sestavená na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZU"), podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. V rámci uzávěrkových prací účtujeme o změnách v ocenění majetku a závazků k rozvahovému dni, časovém rozlišení, jakož i přepočítáváme veškerá cizoměnová aktiva a závazky na české koruny. Opomenout samozřejmě nesmíme ani výsledky inventarizačního procesu.
Účetní jednotky inventarizací zjišťují skutečný stav veškerého majetku a závazků a ověřují, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví a zda nevznikly důvody pro účtování o opravných položkách, rezervách a odpisech.
Inventarizace sestává ze čtyř fází:
inventura
o
zjištění skutečného stavu majetku a závazků,
porovnání
skutečného stavu zjištěného inventurou se stavem účetním,
zjištění inventarizačních rozdílů
o
buď manka (popřípadě schodku u peněžních hotovostí a cenin) nebo přebytku,
vyúčtování inventarizačních rozdílů
do účetního období, za které se inventarizací ověřuje stav majetku a závazků.
Fyzická inventura
se provádí zejména u majetku hmotné povahy, jehož množství je evidováno v kusech, kilogramech, metrech, litrech nebo jiných fyzikálních (fyzických) jednotkách. Jde především o dlouhodobý hmotný majetek, pokladní hotovost, materiál a zboží ve skladě. Při fyzické inventuře se skutečné stavy zjišťují počítáním, vážením nebo měřením. Když je nesnadné, nebo dokonce nemožné, majetek tímto způsobem zjistit, lze použít technický propočet. Na základě tohoto propočtu se nejčastěji zjišťuje stav např. hromady písku, hlíny nebo kamenů.
Fyzickou inventuru hmotného majetku
, kterou nelze provést ke konci rozvahového dne, lze provést v průběhu posledních čtyř měsíců účetního období, popřípadě v prvních dvou měsících následujícího účetního období (§ 30 odst. 4 ZU).
Dokladová inventura
se provádí v případech, kdy účetní jednotce místo uložení nebo povaha majetku či závazků nedovoluje provést inventuru fyzickou. Především jde o pohledávky, závazky, časové rozlišení, peněžní prostředky na bankovních účtech a rezervy. Dokladová inventura porovnává účetní stav s určitým vyjádřením stavu v dokladech, dopisech, listinách a jiných písemnostech.
Příklad
Inventarizace
Před zachycením výsledků inventarizace vykazovala účetní jednotka následující stavy v rozvaze:
 +----------------------+---------+----------+-------+ |           | Brutto | Korekce | Netto | +----------------------+---------+----------+-------+ | Stroj        | 2 000  | 800   | 1 200 | | Pozemek       | 1 000  |  0   | 1 000 | | Zásoby        |  500  | 150   |  350 | | Pohledávky      |  800  |  0   |  800 | | Akcie k obchodování |  300  |  0   |  300 | +----------------------+---------+----------+-------+
Inventarizací byly zjištěny tyto informace:
o
tržní cena stroje činí 1 100,
o
tržní cena pozemku činí 1 100,
o
zjištěno manko na zásobách ve výši 50; dočasné snížení hodnoty uznáno jako trvalé,
o
10 % hodnoty pohledávek nebude pravděpodobně uhrazeno,
o
tržní cena akcií činí 320.
Jak bude vypadat rozvaha po zachycení těchto informací?
Řešení:
 +----------------------+---------+----------+-------+ |           | Brutto | Korekce | Netto | +----------------------+---------+----------+-------+ | Stroj        | 2 000  | 900   | 1 100 | | Pozemek       | 1 000  |  0   | 1 000 | | Zásoby        |  300  |  0   |  300 | | Pohledávky      |  800  | 80   |  720 | | Akcie k obchodování |  320  |  0   |  320 | +----------------------+---------+----------+-------+
 
HARMONOGRAM UZÁVĚRKOVÝCH PRACÍ
Každá účetní jednotka by měla disponovat vnitřní směrnicí věnovanou harmonogramu účetní závěrky obsahující časový a personální harmonogram, který pak stanoví posloupnost prací, jakož i přidělenou odpovědnost za konkrétní dílčí oblasti.
 +--------------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------+ |                 Činnost                 | Předpokládaný termín | Odpovědná osoba | +--------------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------+ | Přípravné práce                             |            |         | +--------------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------+ | * vypracování směrnice pro účetní závěrku a inventarizaci        |            |         | | * kontrola náležitostí účetních záznamů                 |            |         | | * zaúčtování veškerých účetních případů běžného účetního období     |            |         | +--------------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------+ | Inventarizace                              |            |         | +--------------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------+ | * určení inventarizační komise a proškolení jejích členů         |            |         | | * provedení fyzických inventur                      |            |         | | * provedení dokladových inventur                     |            |         | | * vyhotovení inventurních soupisů                    |            |         | | * rozhodnutí o vypořádání inventurních rozdílů              |            |         | | * zaúčtování inventurních rozdílů                    |            |         | | * zaúčtování případných změn v ocenění                  |            |         | +--------------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------+ | Uzávěrkové operace                            |            |         | +--------------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------+ | * zaúčtování účetních odpisů                       |            |         | | * výpočet     a zaúčtování kurzových rozdílů                 |            |         | | * zaúčtování položek časového rozlišení nákladů a výnosů         |            |         | | * zaúčtování dohadných položek                      |            |         | | * výpočet a zaúčtování rezerv                      |            |         | | * výpočet a zaúčtování opravných položek                 |            |         | +--------------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------+ | „Daňová analýza“                             |            |         | +--------------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------+ | * výpočet výsledku hospodaření před zdaněním               |            |         | | * výpočet daňových odpisů                        |            |         | | * identifikace daňově neúčinných nákladů a výnosů            |            |         | | * výpočet odčitatelných položek                     |            |         | | * výpočet a zaúčtování splatné daně z příjmů               |            |         | | * výpočet a zaúčtování odložené daně z příjmů              |            |         | | * sestavení přiznání k dani z příjmů právnických osob          |            |         | +--------------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------+ | Uzavření účetnictví                           |            |         | +--------------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------+ | * uzavření aktivních a pasivních účtů a přeúčtování zůstatků       |            |         | |  na Konečný účet rozvažný                        |            |         | | * uzavření nákladových a výnosových účtů a přeúčtování zůstatků     |            |         | |  na Účet zisků a ztrát                         |            |         | | * přeúčtování výsledku hospodaření z Účtu zisků a ztrát         |            |         | |  na Konečný účet rozvažný                        |            |         | | * případné zaúčtování podílu na výsledku hospodaření u společníka v.o.s. |            |         | |  Sestavení účetní závěrky                        |            |         | | * sestavení výkazů (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty)            |            |         | | * sestavení přílohy k účetním výkazům                  |            |         | | * případné sestavení nepovinných výkazů (Přehled o peněžních tocích,   |            |         | |  Přehled o změnách vlastního kapitálu)                 |            |         | | * zpracování výroční zprávy                       |            |         | | * příprava podkladů pro audit a následná komunikace s auditorem     |            |         | | * vlastní ověření účetní závěrky auditorem                |            |         | | * zveřejnění účetní závěrky                       |            |         | +--------------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------+
 
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
V souladu s § 18 ZU jsou povinnou součástí účetní závěrky tyto výkazy:
o
Rozvaha
o
Výkaz zisku a ztráty
o
Příloha
Součástí účetní závěrky dále mohou být Přehled o peněžních tocích a Přehled o změnách ve vlastním kapitálu. Pro účetní období 2012 přibyla v rámci Rozvahy do vlastního kapitálu nová položka
A.II.6 Rozdíly z přecenění při přeměnách společností
. Od roku 2013 se vlastní
kapitál
dále rozšíří o položku
A.IV.3 Jiný výsledek hospodaření minulých let
. Do této položky od ledna 2013 budeme zachycovat změny metody, jakož i opravy chyb minulých let. Dále se v rámci této položky bude zachycovat první účtování o odložené dani z rozdílů vzniklých za předchozí období.
Poznámka redakce:
Příklad na sestavení účetních výkazů najdete v elektronické podobě v sekci Knihovna na portálu www.ucetnikavarna.cz

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví