Registrace k DPH při poskytnutí služby v Evropské unii neplátcem

Vydáno: 3 minuty čtení

REGISTRACE K DPH PŘI POSKYTNUTÍ SLUŽBY V EVROPSKÉ UNII NEPLÁTCEM
Ing.
Zdeňka
Hušáková
Ing.
Martina
Matějková
Podnikající fyzická osoba (předmět podnikání pořádání kurzů, seminářů ...) se zúčastní odborné konference, ale jako soukromá osoba - lékařka, na konferenci má příspěvek a organizace, která seminář pořádá (příjemce služby není soukromá nepodnikající osoba), jí chce poslat za příspěvek odměnu 200 EUR. Stává se poskytnutím příspěvku (není tam jako podnikatelka) plátcem DPH a musí se zaregistrovat, v případě, že:
a)
přednáška se uskuteční v USA a organizátor je společnost se sídlem v USA?
b)
přednáška je v USA, ale organizátorem je společnost se sídlem v Dánsku?
c)
přednáška je na Slovensku pro slovenskou firmu?
  
ODPOVĚĎ:
Při odpovědi na váš dotaz budeme vycházet z předpokladu, že lékařka je tuzemskou osobou povinnou k dani a organizátoři jsou zahraniční osoby povinné k dani (USA), popřípadě osoby registrované k dani v jiných členských státech (Dánsko, Slovensko).
V daném případě se jedná o poskytnutí služby ve smyslu ustanovení § 14 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDPH"), tuzemskou osobou povinnou k dani, přičemž příjemcem služby je zahraniční osoba povinná k dani, popřípadě osoba registrovaná k dani v jiném členském státě. Místo plnění se v daném případě bude v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 ZDPH nacházet tam, kde má osoba, které je služba poskytována, sídlo nebo místo podnikání [tj. a) v USA, b) v Dánsku, c) na Slovensku]. Jelikož se místo plnění v daných případech nachází mimo tuzemsko (na území jiných členských států, popřípadě třetích zemí), je třeba se při uplatnění DPH vždy řídit platnými právními předpisy států, na jejichž území se místo plnění nachází.
Shodné platí i u případné registrační povinnosti v jiných členských státech Evropské unie. I v tomto případě je třeba řídit se platnými právními předpisy v příslušných členských státech.
Doplňující otázka:
Děkuji za informaci. Ale ještě bych potřebovala, prosím, doplnit, což z odpovědi jsem nepochopila, zda se za této situace musí registrovat lékařka zde u nás jako plátce DPH, protože poskytla službu do zahraničí (viz dotaz).
  
ODPOVĚĎ:
K danému doplňujeme, že dle ustanovení § 94 odst. 11 ZDPH se osoba povinná k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku, která poskytuje služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1 ZDPH, stává plátcem dnem poskytnutí těchto služeb, pokud povinnost přiznat a zaplatit daň vzniká příjemci služby. Pokud tedy jako osoba povinná k dani poskytne lékařka službu osobě registrované k dani v jiném členském státě (Dánsko, Slovensko) s tím, že místo plnění u předmětné transakce je dle § 9 odst. 1 ZDPH tam, kde má osoba, které je služba poskytována, sídlo nebo místo podnikání (Dánsko, Slovensko), stane se lékařka plátcem DPH dnem poskytnutí těchto služeb.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty