Pohledávka v daňové evidenci

Vydáno: 3 minuty čtení
POHLEDÁVKA V DAŇOVÉ EVIDENCI
Ing.
Martin
Děrgel
Fyzická osoba vede daňovou evidenci a z roku 2008 eviduje neuhrazenou pohledávku za prodej zboží (zlata) ve výši 800 000 Kč. Dlužníkem je slovenská právnická osoba, se kterou fyzická osoba není spojenou osobou. 30. 12. 2010 slovenská společnost uznala dluh a částečně fakturu uhradila. V březnu roku 2012 jsme obdrželi oznámení slovenského soudu o zrušení společnosti, insolvenční řízení neprobíhalo. Společnost nebyla kontaktní, nebylo předloženo účetnictví. Je možné pohledávku z daňové evidence vyřadit, aniž by toto mělo daňový dopad?
ODPOVĚĎ:
Zánikem dlužníka pohledávka ( její neuhrazená část) zanikla – ledaže by došlo k právnímu nástupnictví nebo k převzetí dluhu třetí osobou, anebo k tzv. přistoupení k dluhu, což ale nepředpokládáme. Zaniklá pohledávka samozřejmě přestává být majetkem, resp. majetkovou hodnotou, věřitele a není proto ani již součástí jeho obchodního majetku ve smyslu § 4 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDP"). Takže dost dobře nelze z obchodního majetku vyřadit něco, co již neexistuje a není jeho součástí.
Zaniklá pohledávka tak zůstane pouze ve výkazech majetku za zdaňovací období let 2008 až 2012 (nezanikl-li dlužník již dříve). V tomto směru není třeba provádět žádný speciální záznam v rámci daňové evidence, samozřejmě ale bude nanejvýš vhodné do příslušné dokumentace začlenit podrobnosti a důkazy o zániku dlužníka a tedy i příslušné pohledávky pro případnou kontrolu správce daně. Věřitel se již nemusí obávat, že by neuhrazenou zaniklou pohledávku někdy v budoucnu musel "zdaňovat", resp. o ni zvyšovat základ daně z příjmů. Pokud totiž po čase třeba podnikání ukončí nebo přeruší, anebo přejde na tzv. paušální výdaje procentem z příjmů, nebude daná pohledávka předmětem úprav základu daně, resp. rozdílu příjmů a výdajů podle § 23 odst. 8 písm. b) bodu 2 ZDP. Jedná se totiž o pohledávku vyloučenou z těchto úprav, jelikož je uvedena v ustanovení § 24 odst. 2 písm. y) ZDP, a to konkrétně v bodu 4:
?
"dlužník byl právnickou osobou a zanikl bez právního nástupce a věřitel nebyl s původním dlužníkem spojenou osobou (§ 23 odst. 7)"

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů