Zhodnocení majetku o vlastní práci

Vydáno: 2 minuty čtení
ZHODNOCENÍ MAJETKU O VLASTNÍ PRÁCI
Ing.
Milan
Blatný
Podnikatel vedoucí daňovou evidenci zhodnotil majetek, zařazený do obchodního majetku, o vodovodní přípojku. Náklady na její vybudování byly 300 000 Kč. Svou práci vyčíslil na 100 000 Kč. Lze nějakým způsobem navýšit hodnotu majetku i o náklady za vlastní práci?
ODPOVĚĎ:
V dotazu se mimo jiné uvádí, že majetek vložený do obchodního majetku byl zhodnocen o vodovodní přípojku. Výrazem "zhodnotil" se zřejmě nemá na mysli technické zhodnocení ve smyslu § 33 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, protože vodovodní přípojka je samostatná stavba a tedy jednotlivý hmotný majetek (inventární předmět), který je zatříděn v Klasifikaci stavebních děl (CZ-CC) pod kódem 2222 – Vedení vody místní trubní, a odpisovaný ve 4. odpisové skupině. Vodovodní přípojka z účetního a daňového hlediska není součástí domu nebo pozemku.
Obecně platí, že daňově uznatelné jsou jen doložené a tedy prokazatelné výdaje, např. u koupeného materiálu fakturou, paragonem apod., a adekvátně spotřebovaný na daný účel (zabudovaný). Odprodaný zbylý materiál je daňovým příjmem.
Součástí vstupní ceny vystavěné vodovodní přípojky jsou náklady související s pořízením, např. na geodetické práce, projekt včetně rozpočtu, dopravu, správní a místní poplatky apod., které demonstrativně upravuje § 47 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.