Problémy v oblasti nákladů a výnosů, 5. část

Vydáno: 20 minut čtení

V poslední, páté části seriálu pro začínající účetní, se budeme zabývat problematickými oblastmi při účtování o nákladech a výnosech, tj. problémy při účtování v účtových třídách 5 a 6. Budeme se zabývat chybami při časovém rozlišování nákladů a výnosů, znovu se zmíníme o opomíjení či chybných postupech při účtování o opravných položkách, rezervách, odpisech dlouhodobého majetku a dalších nedostatcích s dopadem na výsledek hospodaření účetní jednotky.

Problémy v oblasti nákladů a výnosů
Ing.
Miroslav
Bulla
Účtování na nákladových a výnosových účtech je důležité z mnoha důvodů – z nákladů, výnosů a z nich zjištěného výsledku hospodaření účetní jednotky se získávají informace o úspěšnosti podniku, využívají se jako podklady pro provádění analýzy hospodaření a finančního řízení podniku, kalkulaci cen výrobků a služeb, kontrolu nákladů atd. Zároveň jde o podklad pro stanovení daňového základu a daňové povinnosti účetní jednotky – poplatníka daně z příjmů. Případné chyby při účtování nákladů a výnosů tak mohou způsobit chybné stanovení cen produktů, chybné vyhodnocení ekonomické situace firmy a následná chybná rozhodnutí při řízení firmy, chybné stanovení výše daně z příjmů atd.
 
SHRNUTÍ JIŽ POPSANÝCH NEDOSTATKŮ
Velkou část problematických oblastí při účtování o nákladech a výnosech jsme si již popsali v předchozích částech tohoto seriálu. Celá řada účetních operací totiž díky podvojnému charakteru účetnictví ovlivňuje jak příslušnou evidenci majetku a závazků (právě chybami v těchto evidencích jsme se zabývali v předchozích částech seriálu), tak i
náklady, resp. výnosy.
Např. chybuje-li se při tvorbě opravných položek k zásobám, je v účetnictví chybně zachycen nejen stav zásob, ale samozřejmě i náklady účetní jednotky, a tím i výsledek jejího hospodaření.
Tyto již dříve zmíněné nedostatky zde tedy ve zkratce jen připomeneme, tentokrát z pohledu nákladových, resp. výnosových, účtů. Detailnější popis těchto problematických oblastí je uveden v předchozích částech seriálu (viz příslušný odkaz).
 
Opravné položky
Účetní jednotky mnohdy netvoří opravné položky ("OP") k jednotlivým druhům majetku (např. k dlouhodobému majetku, zásobám a pohledávkám), přestože existují důvody pro jejich tvorbu. Opomíjením tvorby OP dochází k porušování účetních principů, nepoužívání či špatné používání OP zkresluje obraz o majetku účetní jednotky. Tato aktiva pak mohou být nadhodnocena podobně jako výsledek hospodař