Účtování různých výhod poskytovaných dodavateli zákazníkům - dvojí pohled na toto téma

Vydáno: 26 minut čtení

Dodavatelé poskytují svým odběratelům různé výhody (někdy též nazývané benefity) proto, aby si je udrželi, nebo naopak novým zákazníkům, aby je získali. Je mnoho způsobů, kterými se snaží dodavatelé stávající zákazníky udržet nebo nové získat. Přitom ale není zcela jednoznačně stanoveno, jak mají být tyto výhody účtovány. Proto, jak to v těchto případech bývá, odborná veřejnost nemá na řešení tohoto problému jednotný názor. V tomto příspěvku se budeme věnovat některým z těchto výhod a názorům na jejich účtování.

Účtování různých výhod poskytovaných dodavateli zákazníkům - dvojí pohled na toto téma
Ing.
František
Louša
Budeme věnovat pozornost:
1)
Snížení úhrady nebo vrácení její části v případě, že bylo odebráno množství překračující předem danou hranici (
bonus
).
2)
Poskytnutí „dárku“ při nákupu přesahujícím určitou hranici, resp. při nákupu služby s úvazkem na určitou dobu, poskytnutí této či jiné služby zdarma nebo věcného „daru“ nebo slevy z dalšího nákupu.
3)
Poskytnutí bezplatného plnění registrovanému zákazníku, např. při jeho životním jubileu.
4)
Poskytnutí vzorků.
5)
Snížení úhrady nebo vrácení její části při dřívější úhradě (skonto).
Snížení ceny těm zákazníkům, kteří v minulosti platili včas nebo odebírají vyšší než určité množství a získávají snížení částky k úhradě přímo ve faktuře, jsou bezesporu slevou a jako sleva jsou jak u dodavatele, tak i u odběratele proto účtovány.
Generální finanční ředitelství v dubnu tohoto roku zveřejnilo své stanovisko k uplatňování DPH u bonusů a skont, tj. výhod uvedených zde pod body 1 a 5. V tomto stanovisku se uvádí, že na rozdíl od předchozí praxe jsou bonusy a skonta podrobeny zdanění touto daní. Toto stanovisko však nemůže mít vliv na způsob proúčtování, protože účetnictví má za úkol zobrazovat skutečnost. Z toho důvodu způsob účtování určitého druhu účetního případu nemůže být odvislý od jeho zdanění ani daní z příjmů a obzvláště ne ani DPH. Změnou přístupu ke zdanění určité položky se přece nemění podstata účtovaného účetního případu. Naopak - způsob zaúčtování může mít vliv na stanovení základu daně z příjmů. Přesto (anebo možná právě proto) jsou stále dva různé pohledy na účetní řešení této problematiky.
V následujícím textu se pokusíme podat přehled názorů na účtování výše uvedených položek a jejich zdůvodnění. Účelem tohoto článku není řešení problematiky DPH -
poznámka redakce: příspěvek na toto téma naleznete v časopisu Účetnictví v praxi č. 5 na str. 5 -
(to je pokud jde o bonusy a skonta dáno ve výše uvedeném stanovisku GFŘ), která se váže k uvedeným druhům poskytovaných výhod, ale jejich účtování, tj. do kterého účetního období a do které položky se mají účtovat.
Bohužel, české účetní předpisy, ať vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.