Rozvodná zařízení

Vydáno: 3 minuty čtení

ROZVODNÁ ZAŘÍZENÍ
Ing.
Jiří
Vychopeň
Společnost s. r. o., plátce DPH provozující laboratoř, vlastní přístroj na úpravu vody (z běžné vody se stane destilovaná). K tomuto přístroji bylo potřeba dovést rozvody vody. Tyto rozvody jsou tvořeny plastovými trubkami uvnitř objektu a vedou zčásti podél zdí a pak až k samotnému přístroji. Jelikož máme nemovitost pronajatou, řešíme otázku, zda se jedná o případné technické zhodnocení pronajaté nemovitosti (vnitřní rozvody teplé a studené vody) nebo zda se jedná o „rozvodná zařízení k výrobním zařízením, jejichž dispoziční uspořádání je přímo závislé na dispozičním uspořádání výrobní linky“ – pokyn GFŘ č. D-6 k § 26, v tom případě by se pak jednalo o samostatnou movitou věc. Můžete mi prosím vysvětlit, co si přesně pod pojmem „rozvodným zařízením ...“ zmiňovaném v pokynu č. D-6 k § 26 představit? Byl by to i náš případ nebo se jedná opravdu pouze o případ velkých technologických zařízení, která tvoří jako celek výrobní linku?
 
ODPOVĚĎ:
V daném případě se podle mého názoru lze řídit ustanovením § 26 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), podle kterého se za samostatné movité věci považují také výrobní zařízení, jakož i zařízení a předměty sloužící k provozování služeb (výkonů) a účelová zařízení a předměty, která s budovou nebo se stavbou netvoří jeden funkční celek, i když jsou s ní pevně spojeny. Z dotazu je zřejmé, že účelem zřízení rozvodů vody v tomto případě není technické vybavení najaté nemovitosti, ale jedná se o příslušenství k zařízení (přístroji) na výrobu destilované vody (podle ustanovení § 121 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jsou příslušenstvím věci, které náleží vlastníku věci hlavní a jsou jím určeny k tomu, aby byly s hlavní věcí trvale užívány). Ze stanoviska GFŘ k § 26 ZDP v pokynu č. D-6 vyplývá, že technologické rozvody ke strojům, přístrojům a zařízením jsou pro účely uvedeného ustanovení zákona samostatnými movitými věcmi, a to i v případě, že jsou pevně spojeny s budovou nebo stavbou, pokud tak vyplývá z přihlédnutí ke stavebně-technickým parametrům, funkci a účelu příslušné budovy nebo stavby. Toto stanovisko nelze vztahovat pouze na ty příklady, které jsou uvedeny v pokynu, ale i na různé další obdobné případy, což je podle mého názoru i případ uvedený v dotazu.